Torelló

Documents

Moció d'ERC-JpT-AM per l'elaboració d'un nou Pla d'Acció Cultural de Torelló
EXPOSICIÓ DE MOTIUS Atès que la Cultura és un element de cohesió de la societat i que referma els vincles de la ciutadania com a col·lectiu, paral·lelament al foment de la participació i la creativitat.
 
Atès que al novembre del 2008, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Torelló va aprovar el Pla d’Acció Cultural, un document estratègic que ha de marcar les línies de treball en l’àmbit cultural al municipi, a més de comptar amb una diagnosi prèvia.
 
Atès que el Pla d’Acció Cultural tenia una vigència del 2008 al 2016, el què vol dir que el Pla d’Acció Cultural de Torelló està caducat i que no es coneix cap conclusió ni avaluació d’aquest.
 
Atès que Torelló és un municipi que històricament ha comptat amb un teixit cultural molt rellevant i que ha sabut combinar una realitat cultural tradicional amb una capacitat d’evolucionar i innovar fent que la cultura de Torelló sigui un element viu i arrelat al poble i a la seva gent, a més de tenir en compte una visió de la cultura multidisciplinària.
 
Atès que Torelló compta amb una diversitat d’equipaments culturals que ja ocupen en bona part la centralitat de l’activitat cultural, així com algun d’incipient, com el Museu de la Torneria, o algun altre que serà una realitat en els propers mesos, com ara la Sala Polivalent.
 
Atès que un Pla d’Acció Cultural, per ser efectiu ha de comptar amb la participació del teixit associatiu, dels creadors culturals i dels gestor de serveis i espais culturals, a posteriori d’una diagnosi de la realitat cultural i socioeconòmica.
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
 
 
Primer.- Que la regidoria de Cultura faci un informe concloent i una avaluació del Pla d’Acció Cultural 2008-2016, presentant-ho als col·lectius i persones que van participar en la seva redacció.
 
Segon.- Un cop elaborat i presentat l’informe concloent del Pla d’Acció Cultural 2008-2016, iniciar el procés d’elaboració d’un nou Pla d’Acció Cultural, que compti amb els col·lectius i persones que formin part del teixit i la creació cultural a Torelló, així com amb els diferents grups municipals presents al Consistori.
 
Tercer.- Informar d’aquests acords a les entitats que impulsin activitats culturals de Torelló, així com que se’n faci difusió als mitjans de comunicació municipals.