Torelló

Documents

Moció d'ERC-JpT-AM per l'elaboració i aprovació del codi de conducta dels electes i càrrecs públics de Torelló
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Atès que el desembre de 2014 es va aprovar la Llei 19/2014 de Transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern.
 
Atès que la Llei 19/2014, entre d’altres, disposa que els ajuntaments han d’aprovar un codi de conducta dels alts càrrecs i del bon govern.
 
Atès que en l’apartat 2b de l’article 4rt de la Llei 14/2019 estableix que tenen condició d’alt càrrec en l’administració local “els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local”.
 
Atès que en la Llei19/14 estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta i que l’establiment d’aquests codis es complementaran amb el principi de publicitat de les activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del règim d’incompatibilitats.
 
Atès que l’Ajuntament de Torelló no ha aprovat encara aquest codi de conducta, malgrat que la web de transparència anuncia des del 13 d’abril de 2016 que s’està treballant en la redacció del suara esmentat codi de conducta.
 
Atesa la voluntat del Consistori de Torelló de desenvolupar les polítiques públiques des dels principis de l’ètica i la transparència.
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts per Torelló – AM proposa els següents acords al Ple de l’Ajuntament:
 
ACORDS
 
Primer.- Elaborar i aprovar abans no finalitzi aquest mandat un Codi de conducta per electes i càrrecs públics de Torelló, amb treball conjunt de tots els grups municipals de Torelló.
 
Segon.- Que aquest codi ètic parteixi del respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques, la imparcialitat en la presa de decisions, evitar el conflicte d’interessos, la transparència i la publicitat, el compromís per uns serveis públics de qualitat i l’interès públic.