Torelló

Ajuntament

Moció dels grup municipals de CiU, ERC-JpT, CUP, FEM i PSC en nom del col·lectiu -perquè no ens fotin el tren-, per exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques
 
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
 
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns preus raonables.
 
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el document “Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació:
 
·         És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Les dades demostren que hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard, fet que genera perjudicis als usuaris i contribueix a donar una mala imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús. 
·         No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels trajectes.
·         El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball dels usuaris). Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte.
·         S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que permetia arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona Nord, a les 9 del matí (el dia 30 de juny de 2014 es va canviar sense previ avís per unes suposades obres que no han començat mai...).
·         Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres sigui 21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el moviment natural de població és a la inversa (més gent necessita traslladar-se tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és quan la gent necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll – BCN és 20,09 – 22,01.
·         Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 minuts respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de circulació de la resta de trens.
·         Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la majoria de línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un període brevíssim en poden sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, el cap de setmana a Vic surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de les 11:50 no n’hi ha cap altre).
·         Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta.
·         A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de transport regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots els semidirectes.
·         Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es perllongués fins a Vic.
·         És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es puguin creuar.
·         S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de La Tour de Querol i també amb la resta de transport públic.
·         Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris.
 
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els dies 30 de gener de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual mandat).
 
Per tot això, el grup municipal de CUP Torelló Som Poble, proposa al Ple, l’adopció dels acords que segueixen:
 
 
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
 
Segon – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, presenti abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada.
 
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió dels horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic.
 
Quart – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.  
 
Cinquè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal d’Osona, a l'Associació Xarxa C17, a ADIF i RENFE.