Torelló

Ajuntament

Moció que presenta el grup municipal d'ERC-JpT-AM, perquè es creïn consells de participació de Ràdio Ona i Teatre Cirviànum  

Atès que Ràdio Ona i el Teatre Cirviànum havien funcionat a través d’uns patronats que comptaven amb un òrgan de participació, on, en el cas de Ràdio Ona, hi participaven els professionals de la ràdio i representants del govern municipal i de tots els grups municipals, i en el cas del Teatre Cirviànum, a més dels professionals i la representació política hi participaven persones i col·lectius locals vinculats al teatre.
 
Atès que aquests espais de participació, sobretot en el cas del Teatre Cirviànum,, servia per enriquir el planejament i funcionament del teatre i de les activitats del seu entorn.
 
Atès que es van dissoldre els patronats al 2013 i la gestió de Ràdio Ona i Teatre Cirviànum va ser assumida directament per l’Ajuntament de Torelló, desapareixent els espais de participació dels respectius patronats.
 
Atès que es va prendre el compromís, des de les regidories pertinents responsables de la ràdio i el teatre, de crear uns espais de participació que substituïssin els espais de participació dels patronats, però que no va reeixir.
 
Atès que l’Ajuntament de Torelló compta amb consells Municipals i d’altres espais de participació en diferents àmbits com en les polítiques socials, educatives, esportives o de seguretat i mobilitat, demostrant una aposta institucional pels espais participatius.
 
El grup municipal d’ERC-JpT-AM, proposa al Ple, l’adopció dels acords que segueixen:
 
 
Primer.- Que les regidories responsables de Ràdio Ona i el Teatre Cirviànum creïn una comissió de treball amb representació de tots els grups municipals per redactar el reglament dels espais participatius a la ràdio i el teatre.
 
Segon.- Que el treball de redacció d’aquests reglaments i la seva aprovació es realitzi durant aquest 2017.