Torelló

Ajuntament

Moció que presenta el grup municipal d'ERC-JpT-AM, perquè l'ACM inclogui una clàusula sobre la pobresa energètica en la contractació agregada d'energia elèctrica

 
Atès que la pobresa energètica és una de les problemàtiques que, malauradament, persisteixen en la nostra societat i que és difícil l’entesa de bona part de les companyies elèctriques amb el govern de la Generalitat, per tal de donar resposta a aquesta xacra social.
 
Atès que la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, on l’article 6 en l’apartat 4 diu: “Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l’apartat 2, quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per l’article 5.10. en cas que es compleixin aquests requisits s’han de garantir els subministraments bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar”. I en l’apartat 5 diu que “L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei, d’acord amb el que estableix l’article 17.6 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya”.
 
Atès que l’Ajuntament de Torelló no té capacitat per subministrar directament l’electricitat necessària del municipi, però que si que ha de vetllar pels drets de les persones que es troben en situació de pobresa energètica i ha de poder condicionar les empreses subministradores d’electricitat a l’Ajuntament, amb clàusules socials al costat de les econòmiques.
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Torelló ha mostrat la seva sensibilitat amb el problema de la pobresa energètica i que ha signat acords sobre aquest fet amb l’empresa que gestiona el servei municipal d’aigües, però que no ha estat capaç de fer el mateix amb les empreses subministradores de gas i d’electricitat.
 
Atès que l’Ajuntament de Torelló s’ha adherit a la compra agregada d’electricitat de l’Associació Catalana de municipis (ACM), i que la licitació de l’ACM acaba el setembre de 2018.
 
Atès que l’ACM va incorporar la demanda de l’Ajuntament de Torelló, entre d’altres ajuntaments, que s’exigís una declaració responsable d’energia verda 100% al subministrador, demostrant que l’associació municipalista és sensible a les demandes dels ajuntaments.
 
Atès que el volum de subministrament elèctric de la compra agregada de l’ACM és d’un volum econòmic de gran impacte, capaç d’influenciar en el mercat.
 
El grup municipal d’ERC-JpT-AM, proposa al Ple, l’adopció dels acords que segueixen:
 
 
Primer.- Demanar a l’ACM que inclogui una clàusula al futur concurs per la compra agregada d’electricitat que supediti la concessió a què es compleixi la llei catalana 24/2015 i la sèrie d’obligacions a les elèctriques perquè es coresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica, estipulades en l’apartat 6 de l’articulat de la llei.
 
Segon.- Demanar a l’ACM que informi d’aquest acord als ajuntaments que formen part d’aquesta entitat municipalista.
 
Tercer.- Informar d’aquests acords al Consell Comarcal d’Osona i al Parlament de Catalunya.