Torelló

Ajuntament

Moció del grup municipal d'ERC-JpT-AM per establir mesures sobre els habitatges desocupats permanentment
Atès que l’accés al dret a l’habitatge és una de les preocupacions més importants dels ciutadans, un dret bàsic per desenvolupar la vida, posant-se de manifest amb les dificultats dels joves per emancipar-se, per les dificultats en el desenvolupament social de la ciutadania o en major cruesa quan s’expulsa la gent del seu propi habitatge.
 
Atès que l’Ajuntament de Torelló s’ha compromès reiteradament amb les polítiques d’habitatge, per facilitar-ne l’accés, ja sigui a través de promocions d’habitatge social, la Borsa d’Habitatge de lloguer social o els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge, així com també sempre s’ha manifestat sensible els aspectes sobre les emergències socials en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
 
Atès que l’Ajuntament en el darrer mandat va aconseguir omplir els pisos de promoció pública i que ja no compta en cap més promoció nova, comptant així com a eines d’accés a l’habitatge a través de mantenir omplerts els pisos socials actuals i la Borsa de Lloguer de Torelló, fent que l’aflorament de pisos buits per tal que siguin oferts a la seva venda o lloguer sigui el filó pendent a desenvolupar localment, prioritàriament en el mode de lloguer social.
 
Atès que un parc d’habitatges buits distorsiona la funció social de l’habitatge, així com té afectes nocius en el bon funcionament de les comunitats de veïns i veïnats que compten amb aquests habitatges buits.
 
Atès que La Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge defineix el marc d’actuació de les administracions en aquest àmbit, i disposa les accions que els ajuntaments, en ús de les seves competències, han de dur a terme coordinadament amb les altres administracions com la Generalitat.
 
Atès que la Llei 18/2007 observa la funció social de l’habitatge i disposa com un dels incompliments de la funció social de la propietat el fet que un habitatge o edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada, amb la següent definició:
 
Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.”
 
Atès que en  la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix actuacions per evitar la desocupació permanent dels habitatges, en coordinació entre les administracions i l’obligació d’iniciar procediments administratius davant la utilització anòmala, incloent el supòsit d’habitatge buit.
 
Atès que la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix com molt greu mantenir la desocupació d’un habitatge després que s’hagin adoptat mesures establertes en l’article 42 “Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges” d’aquesta llei.
 
Atès que l’article 97 i següents del Decret 179/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, atorguen potestat als ens locals per a dictar ordres individuals que imposin als seus destinataris una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic, com ho permet la Llei del Dret a l’Habitatge.
 
Atès que la incoació i tramitació d’un expedient per a la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges requereix l’actuació dels Serveis Territorials, entre d’altres, de l’Ajuntament de Torelló per dur a terme una activitat administrativa de competència local que l’interessat ha de retribuir, a l’empara de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en el seu article 20.
 
Atès que la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, planteja mesures reals i efectives per acabar amb els desnonaments i els talls de subministrament i planteja obligacions per als seus responsables.
 
Per tot això, se sotmet al ple, l'aprovació dels acords que segueixen:
 
 
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Torelló de continuar implementant mesures municipals, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població de Torelló.
 
Segon.- Iniciar les accions per tal de detectar i comprovar immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i grans tenidors, per tal de crear un registre d’habitatges buits.
 
Tercer.- Prendre el compromís que en l’aprovació de les ordenances fiscals pel 2018 es prenguin les mesures a l’abast de l’ajuntament per tal de fer aflorar els pisos desocupats i promocionant, prioritàriament, la incorporació d’aquests a la Borsa d’Habitatge de Torelló.