Torelló

Ajuntament

Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Torelló – AM per la reposició dels contenidors malmesos
Atès que, a Torelló, s’han reiterat els casos de contenidors de deixalles malmesos per foc i que han quedat total i parcialment inutilitzats per la seva funció.
Atès que els contenidors de deixalles poden sofrir problemes durant al llarg de l’any, ja sigui per casos de vandalisme, per un ús indegut o per accident, i quedar malmesos.
Atès que la funció dels contenidors de dipositar les deixalles, separades per tipus de residus que facilita el reciclatge i per tant és molt important que es disposi de tots els tipus de contenidors en la proximitat pels veïns, per tal de poder fer possible un bon reciclatge, de cara a la millora del medi ambient.
Atès que la recollida de contenidors és de sis dies a la setmana en els contenidors multiproducte i els de rebuig i quatre dies a la setmana el d’orgànica, ens mostra els problemes que comporta, a la ciutadania i al mateix servei, la inutilització d’aquests contenidors per més d’una setmana.
Atès que la ciutadania de Torelló paga una taxa per la recollida de residus, a més del tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, i que comptar amb contenidors en bon estat és bàsic per prestar el servei de recollida de deixalles, gravat en la taxa suara esmentada.
Atès que a Torelló s’ha prestat atenció històricament en adoptar innovacions i adoptar noves mesures per millorar el servei de la recollida de residus que oferta a la ciutadania.
 
El Grup Municipal d’ERC-JpT-AM proposa al Ple Municipal de Torelló aprovar:
  
Únic.- Que l’Ajuntament de Torelló prengui les mesures necessàries per garantir la reposició immediata dels contenidors de la recollida de residus malmesos, sigui quina en sigui la causa.