Torelló

Ajuntament

Moció d'ERC-JpT-AM de millora del calendari fiscal de l'Ajuntament de Torelló, per evitar l'acumulació de pagament de tributs en un mateix mes

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Des de l’any 2012, l’Ajuntament de Torelló permet fraccionar en diferents pagaments l’impost sobre bens immobles així com la taxa de gestió de residus. Una mesura establerta amb l’objectiu de mitigar l’impacte d’aquests tributs en l’economia familiar.
 
La distribució d’aquests cobraments sobre el calendari fa que hi hagi mesos en els quals es concentri el pagament de més d’un tribut i d’altres en els quals no n’hi hagi cap. D’aquesta manera, el mes de maig els habitants de Torelló han de pagar una primera fracció de l’IBI juntament amb l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; o el mes de juliol una altra facció de l’IBI juntament amb una de la taxa de residus, així com la taxa per gual o la del cementiri municipal.
 
Aquesta distribució fa que, sobretot durant la primera meitat de l’any, tot i que hi ha mesos amb una càrrega fiscal nul·la per part de l’ajuntament, hi ha dos mesos amb una càrrega fiscal molt elevada.
 
Partim des de l’objectiu seguir mitigant l’impacte dels tributs municipals en l’economia familiar.
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
 
 
Primer.- Estudiar la possibilitat de distribuir els tributs municipals en el calendari anual de manera que coincideixi el mínim possible el pagament de mes d’un tribut en un mateix mes.
 
Segon.- En cas que sigui possible, fer els tràmits necessaris amb l’Oficina de Recaptació i Gestió de Tributs per tal d’incorporar el nou calendari fiscal en quan s’aprovin les properes Ordenances Fiscals per l’exercici 2019.