Torelló

Ajuntament

Moció d'ERC-JpT per la creació d'un registre d'habitatges buits per una taxa que gravi els pisos buits i la redacció d'un reglament que estableixi el marc normatiu del registre i la futura taxa
Atès que l’Ajuntament de Torelló va aprovar una moció presentada per ERC-JpT el maig del 2017 per tal que es portessin a terme mesures per fer aflorar els pisos desocupats, que en l'exposició de motius deia:

< Atès que l'Ajuntament de Torelló, al llarg dels darrers anys s’ha compromès amb les polítiques d’habitatge, per facilitar-ne l’accés, ja sigui a través de promocions d’habitatge social, la Borsa d’Habitatge de lloguer social o els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge, així com també sempre s’ha manifestat sensible els aspectes sobre les emergències socials en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Atès que l’Ajuntament en el darrer mandat va aconseguir omplir els pisos de promoció pública i que ja no compta en cap més promoció nova, comptant així com a eines d’accés a l’habitatge a través de mantenir omplerts els pisos socials actuals i la Borsa de Lloguer de Torelló, fent que l’aflorament de pisos buits per tal que siguin oferts a la seva venda o lloguer sigui el filó pendent a desenvolupar localment, prioritàriament en el mode de lloguer social.
Atès que La Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge defineix el marc d’actuació de les administracions en aquest àmbit, i disposa les accions que els ajuntaments, en ús de les seves competències, han de dur a terme coordinadament amb les altres administracions com la Generalitat.
Atès que la Llei 18/2007 observa la funció social de l’habitatge i disposa com un dels incompliments de la funció social de la propietat el fet que un habitatge o edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada, amb la següent definició:
“Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.”
Atès que en  la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix actuacions per evitar la desocupació permanent dels habitatges, en coordinació entre les administracions i l’obligació d’iniciar procediments administratius davant la utilització anòmala, incloent el supòsit d’habitatge buit.
Atès que la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix com molt greu mantenir la desocupació d’un habitatge després que s’hagin adoptat mesures establertes en l’article 42 “Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges” d’aquesta llei.>>

Atès que el parc d’habitatges buits distorsiona la funció social que té l’habitatge, tant pels efectes que té en l'oferta de lloguer i compra d'habitatges com en els preus.
Atès que per implementar una taxa per habitatges permanentment buits és necessari la creació d'un registre d'habitatges buits i un reglament que marqui el funcionament de la taxa i el marc normatiu.
Atès que hi ha un informe negatiu d’Internvenció de l’Ajuntament de Torelló, basat amb la sentència del TSJC a la taxa de pisos buits de l’Ajuntament de Barcelona, una sentència que ha estat recorreguda al Tribunal Suprem, i que a causa d’aquest informe negatiu no és possible aprovar la creació d’una nova taxa per a pisos buits en les Ordenances Fiscals del 2019.

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Torelló, proposa al Ple l'aprovació dels següents:

ACORDS 

Primer.- Redactar i donar-ne compte a la Junta de Portaveus, abans no acabi el mandat 2015-19, un esborrany de reglament que marqui el marc normatiu que regeixi un registre d'habitatges buits i la corresponent taxa.
Segon.- Detectar i comprovar immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i grans tenidors, per tal de crear un registre d'habitatges buits, subjecte al reglament esmentat en el primer acord.
Tercer.- Redactar un esborrany d'ordenança fiscal que estableixi una taxa que gravi els pisos que estiguin en el registre d'habitatges buits, i donar-ne compte a la Junta de Portaveus, abans no acabi el mandat 2015-19.
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya que informi a l’Ajuntament de Torelló com fer possible el desplegament d’una taxa per a pisos buits al nostre municipi.