Torrelles de Llobregat

Notícia

MOCIÓ PER A LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES

  • #Torrellesenpositiu - Dones amb TOTS els drets
MOCIÓ PER A LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES.
#Torrellesenpositiu
 
El passat 11 de maig, ERC Torrelles de Llobregat va entrar a registre municipal una proposta de moció sobre la igualtat salarial entre dones i homes, amb instància sol·licitant que sigui votada en el proper ple municipal.
 
Com que ERC no té Grup Municipal propi considerem que la veu de la formació, la més votada a Torrelles en les eleccions generals del passat desembre, ha de poder vehicular les seves propostes perquè arribin a ser debatudes i votades en el consistori de totes i de tots els torrellencs. Sabem que la darrera potestat, per poder incloure en el ple qualsevol punt a tractar, rau en la màxima autoritat que representa l’alcalde. Ens hem posat en contacte amb ell per fer-li saber la presentació d’aquesta instància i esperem que, en un tema tant sensible com important, se’ns facilitin els mecanismes per a la presentació de la moció.
 
 
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS
 
La bretxa salarial anual a Catalunya –el percentatge de la mitjana del salari brut per hora entre homes i dones– és del 24%. Segons indica la darrera Encuesta anual de estructura salarial, realitzada per l’Instituto Nacional de Estadística el 28/6/2017, a igualtat de feina i jornada les dones poden arribar a cobrar una mitjana anual de 6.568€ menys que el seus companys.
 
Això fa que les dones pateixin una forta discriminació en no reconèixer-li un mateix salari per a la mateixa feina i, tanmateix, se les sotmet a criteris subjectius, que li fan encara mes difícil el seu accés a càrrecs de responsabilitat en empreses i organitzacions.
 
D’altra banda, en la bretxa salarial hi intervenen diversos factors com poden ser l’edat, l’origen (les dones immigrants també tenen un salari mitjà anual inferior al dels homes immigrants, patint així una doble discriminació salarial: per ser dona i per ser immigrant), la formació, el sector (aquells sectors mes feminitzats tenen una bretxa salarial molt major que els sectors mes masculinitzats), els tipus de contractes (les dones tenen mes contractes temporals i poc remunerats). Factors, tots ells, que contribueixen a fer la bretxa encara més gran i que acompanyen la dona treballadora al llarg de la seva vida professional, així com l’afectació que també té en els càlculs sobre les pensions futures.
 
A nivell europeu, però, hi ha països capdavanters en drets socials on la situació és força diferent. Països com Alemanya, França, Dinamarca, Noruega o Islàndia lluiten i legislen per aconseguir la igualtat entre homes i dones, avançant positivament i efectiva perquè els seus ciutadans tinguin els mateixos drets i els mateixos sous.
 
A ERC-Torrelles de Llobregat ens agradaria seguir l’exemple d’Islàndia, on s’ha aprovat una llei que, des de l’1 de gener 2018, penalitza aquelles empreses i organismes públics que no paguin el mateix amb independència del gènere, arriscant-se a sancions econòmiques en cas de no fer-ho.
 
Creiem que aquest és un gran pas en la lluita per la igualtat entre dones i homes. En aquest sentit, volem impulsar la consciència social i política sobre la necessitat d’aprovar, de manera urgent i immediata, una llei com la islandesa que faciliti l’eliminació de la injustícia que pateixen les dones treballadores.
Per tot l’exposat anteriorment, demanem al Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat que aprovi els següents acords:
 
ACORDS
 
Primer- Elevar aquesta petició al Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris, perquè promoguin les accions legislatives necessàries que facilitin l’aprovació d’una llei específica d’igualtat salarial entre dones i homes i que vagi més enllà de la declaració sobre igualtat salarial llegida en sessió plenària el 5 de març de 2015.
 
Segon- Comprometre’s activament en la lluita per a la igualtat salarial a nivell local, facilitant informació a les diferents empreses del poble sobre la situació
d’aquesta problemàtica i, especialment, garantint que no es produeixi en l’àmbit de l’administració pública municipal.
 
Tercer- Impulsar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses establertes a Torrelles a negociar i elaborar plans d’igualtat.
 
Quart- Crear una comissió d’igualtat que faci el seguiment d’aquestes qüestions i presenti un informe anual de la situació al nostre municipi.
 
Esquerra Republicana de Catalunya
Torrelles de Llobregat, a 11 de maig de 2018.