Tortosa

Notícia

Per una Tortosa més participativa i menys endeutada

 
La regidoria d´Hisenda de l´Ajuntament de Tortosa, governada actualment per Esquerra Republicana de Catalunya, és la regidoria menys visible de cara a la ciutadania , i no per això deixa de ser una àrea bàsica i fonamental sobre la que se sustenta bona part del funcionament de la resta d´àrees i serveis finalistes.
 
Però més enllà de la gestió de les finances municipals, aquesta regidoria ha fet un esforç important per incrementar la democràcia participativa oferint a la ciutadania instruments que ajudin a la seva participació directa en la presa de decisions, com per exemple, amb el destí d´una part del pressupost municipal. Amb aquest objectiu vam impulsar la implementació, per primera vegada a Tortosa, dels pressupostos participatius, tal com s´estava fent a moltes altres ciutats europees. La iniciativa ha tingut un gran èxit, tant en número de propostes d’inversió per ser votades, com en el nombre de participants, i més si ho comparem amb d’altres llocs on fa anys que ja funciona aquest sistema de pressupostos. Vistos els resultats i el nivell de satisfacció assolit en aquests dos anys de funcionament és d’esperar que poc a poc puguem augmentar el grau de decisió de la ciutadania en els pressupostos i en altres decisions importants de la ciutat.
 
Un altre aspecte que des d’Esquerra Republicana considerem important de cara a la generació de confiança de la ciutadania amb les institucions, és la transparència. Amb aquest sentit hem treballat per a que tota la informació econòmica i financera estigui a l’abast de tothom i es pugui trobar a la pàgina web de l’Ajuntament.
 
Val a dir que des de un principi, hem sigut conscients que una bona gestió de la Regidoria d’Hisenda implicaria que la resta de departaments i àrees de l’Ajuntament poguessin prestar els seus serveis de forma adequada, i també, que una mala gestió podia fer trontollar tota la resta de departaments. També sabíem que a part d’aquestes dificultats hi hauria la complexitat afegida que comporten les dures restriccions que l´Estat imposa a tots els ajuntaments amb la Llei Orgànica d´Estabilitat Financera i Sostenibilitat Pressupostaria.
 
Davant d’aquesta situació els dos principals objectius que Esquerra ens vam fixar, van ser: reduir l´endeutament de l´Ajuntament de Tortosa, que era força elevat; i millorar el temps en pagar als proveïdors, en concret el període mitjà de pagament.
 
La reducció de l´endeutament és un element clau de cara a la viabilitat de la institució i dels escenaris dels anys venidors els quals auguren una pujada dels tipus d´interès fet que podria comprometre greument el pressupost municipal futur. La regidoria d´Hisenda ha aconseguit una disminució considerable del deute de l´Ajuntament de Tortosa que ha passat dels 39,6 milions d´euros de finals del 2015, als 29,9 milions previstos a final del 2018 (9,7 milions menys). Malgrat la disminució de deute indicada, les inversions a la ciutat s’han incrementat considerablement passant dels 294.000€ pressupostats al 2015 als 3.866.000€ pressupostats el 2018, degut a establir cada any que els nous finançaments per inversions siguin inferiors a les amortitzacions dels préstecs vigents.   
 
Respecte a la reducció del període mitjà de pagaments a proveïdors, s’ha passat dels 67 dies del primer trimestre del 2016 als 23 dies del primer trimestre del 2018, mostra clara de la millora de les finances de l´Ajuntament i com és vol repercutir positivament en la millora de l´activitat econòmica de les empreses proveïdores del territori.
 
Totes aquestes accions s´han fet, a més a més, sense incrementar els impostos ni les taxes municipals, amb l´afegit que s’ha reduït la taxa anual d´escombraries en un 1%. A la vegada, hem plantejat uns pressupostos coherents que presenten superàvit cada any, i s’ha implantat, amb la col·laboració de BASE, del compte de pagament personalitzat, mitjançant el qual qualsevol ciutadà pot agrupar tots els seus tributs, o només aquells que desitgi, i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats.
 
Des d’Esquerra Republicana hem intentat fer una gestió eficient de la regidoria d´Hisenda per tal de millorar de manera considerable les finances de l´Ajuntament de Tortosa, fomentar la participació ciutadana i oferir la màxima transparència informativa; accions que estem segurs permetran afrontar amb una millor disposició els reptes de futur que té plantejats la nostra ciutat.
 
Marià Martínez i Hierro
Regidor d´Hisenda de l´Ajuntament de Tortosa