Vic

Notícia

Congrés d'ERC Vic

Benvolgut company, benvolguda companya,
D’acord amb els Estatuts, el Reglament de Règim Intern i la Carta Financera, em plau convocar-te al congrés d’ERC- VIC per l’elecció de la nova executiva local, que celebrarem el proper 19 de setembre a les 20h al Centre Cívic “Can Pau Raba” de Vic c/Raval Cortines, 24. Amb la següent proposta d’ordre del dia:
1.         Elecció de la Mesa
2.         Aprovació de l’ordre del dia
3.         Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
4.         Informe de la Presidència local sortint i informe econòmic.
5.         Presentació de candidatures a la Presidència i a l’Executiva local.
6.         Elecció conjunta de la Presidència i l'Executiva locals.
7.         Torn de paraules.
8.          Cloenda

Us  recordem que per poder participar amb dret a vot a l’Assemblea Local cal que estigueu al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració. Les persones que rebin la convocatòria però no estiguin al corrent de pagament només podran assistir-hi sense dret a vot.  Així mateix us informem que per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera.

Les candidatures a la Presidència i  Executiva locals s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies naturals abans de l’Assemblea, amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants. Les candidatures han d'incloure un programa d'actuació.

Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió Organitzadora:  
Rosa Maria Altimiras (Nani). 
Presidenta d’ERC Vic