Vilafranca del Penedès

Notícia

Esquerra Vilafranca proposa unes ordenances que avancen cap a un model de fiscalitat progressiva i ambiental

Roda de premsa ordenances
Roda de premsa ordenances
La proposta va encaminada a assolir tres reptes: facilitar l’accés a la cultura i a l’esport, fer front a l’emergència climàtica i millorar l’accés a l’habitatge.

La proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a Vilafranca per incorporar a les ordenances fiscals per l’any 2020 passen per avançar cap a una fiscalitat municipal més social i ambiental. Consideren que l’objectiu principal de l’acció pública ha de ser la d’assolir un major grau de redistribució de la renda incidint tant per la via dels ingressos fiscals com per la via de la despesa pressupostària per tendir cap a un model de fiscalitat més simple, comprensible i sobretot més justa i més ambiental.
La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu i tinguin dificultats per accedir a determinats serveis, accentuant encara més les desigualtats. Tot i que l’economia catalana ha experimentat una millora en termes de creixement del PIB i reducció de l’atur, la realitat és que encara moltes famílies pateixen les conseqüències d’una crisi econòmica.
Des d’Esquerra s’encoratja a buscar solucions imaginatives que permetin superar les rigideses de les normatives estatals obsoletes i que des dels Ajuntaments es pot donar resposta a la ciutadania, com el model de fiscalitat progressiva que defensa Esquerra Republicana i que té com objectiu compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats és un model de fiscalitat progressiva.
Així doncs, en aquesta línia, Esquerra ha presentat les seves propostes segons tres grans reptes:

1/ Facilitar l’accés a la cultura i l’esport
La cultura és un dels pilars fonamentals de la nostra societat i cal apostar per, per una banda facilitar-ne l’accés, i per l’altra, donar suport a les iniciatives empresarials i de foment i dinamització cultural. Per això, des d’Esquerra es proposa incorporar els següents punts a les ordenances:
 • Tarifar socialment (segons llindars de renda) l’accés als espectacles culturals de Cal Bolet i de l’Auditori i facilitar l’accés gratuït o bonificat per a les persones i famílies en risc social.
 • Tarifar socialment l’accés als esdeveniments esportius i als serveis del Complex Aquàtic i facilitar l’accés gratuït o bonificat per a les persones i famílies en risc social.
 • Bonificar en un 75% l’accés als espectacles culturals de Cal Bolet i l’Auditori, i a les instal·lacions esportives, per a les persones amb diversitat funcional.
 • Tarifar socialment l’escola de música.
 • Nou ajut que bonifiqui l’import del 95% de l’IBI a les entitats i les empreses culturals: ja siguin llibreries, galeries d’art, programadors culturals...
2/ Fer front a l’emergència climàtica
Cal combatre l’emergència climàtica amb mesures concretes que, per una banda facilitin el canvi de model energètic, ja sigui fent ús d’energies renovables i vehicles contaminants i, per l’altra, fomentar la gestió acurada dels residus amb la incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental en la taxa de residus. Vilafranca al 2020 ha d’estar al 50% de recollida selectiva i s’està molt lluny d’assolir-ho (actualment, al 32-35%). Esquerra considera que caldria apostar per la recollida selectiva porta a porta i pel pagament per generació de residus en el cas de la recollida comercial. Tot i que aquest plantejament no el comparteix l’equip de govern, la proposta d’ERC és la d’incorporar el següent en les ordenances:
 • Bonificació de la taxa per a l’ús de les deixalleries per a les llars i comerços (amb un 15% de descompte sobre el rebut per aquells veïns i veïnes que utilitzin 12 vegades l’any la deixalleria i un 10% de descompte per a la deixalleria mòbil), o la bonificació d’un 20% de la taxa en el cas d’utilitzar els dos serveis.
 • Bonificació d’un 30% de la taxa d’escombraries per ús continuat de les deixalleries i per fer compostatge a casa.
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Des d’ERC es considera que cal redefinir aquest impost com a un impost mediambiental i que la quota tributària consideri les emissions per km dels vehicles en funció del CO2, PM10, NOx i SOx, i el valor del vehicle, a banda de la potència, el pes i l’edat del vehicle.
 • Bonificar l’Impost d’Activitats Econòmiques per preservació del medi ambient i adaptació d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda, condicionat al termini d’amortització de la inversió. La bonificació hauria de ser proporcional al percentatge invertit.
 • Bonificar el 95% de l’IBI per als terrenys destinats a cultius agroecològics. 
3/ Millorar l’accés a l’habitatge
Un dels principals problemes que cal afrontar és el dret a l’habitatge. Esquerra considera que des de l’Ajuntament es podria fer molt més per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a partir de diferents propostes com les aplicades a l’IBI (Impost de Béns Immobles) i amb l’aplicació d’algunes de les mesures de la Llei catalana del Dret a l’Habitatge per tal de reduir el parc de pisos buits.
Les propostes per assolir aquest repte són, en relació a l’IBI:
 • Bonificar fins al 95% de l’IBI als habitatges llogats amb renda limitada, o aquells que es lloguin per sota d’un preu de referència establert per l’Ajuntament o per l’Índex de Referència  de Preus de Lloguer de l’Agència Catalana d’Habitatge.
 • Bonificar el 95% de l’IBI als immobles destinats a lloguer social.
 • Sancionar els habitatges buits, de més de 2 anys, dels grans tenidors.
Altres propostes d’Esquerra per incorporar a les ordenances 2020:
Impost sobre l’Activitat Econòmica (IAE)
 • Incorporar dins de la bonificació de l’impost de l’IAE per a les empreses que en l’exercici anterior hagin incrementat en com a mínim un 10 % el promig de la seva plantilla, que les empreses hagin tingut en compte l’equitat de gènere, i també incorporar la bonificació per la contractació de persones amb limitacions funcionals i de persones de més de 50 anys i/o d’aturats de llarga durada.
Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
En la línia marcada d’Esquerra Republicana per aconseguir uns serveis funeraris justos. dignes, públics i transparents, proposem:
 • Donat els elevats costos d’alguns dels serveis d’aquesta ordenança, i donat de que es tracta d’un servei essencial, proposem una reducció del 50% de les tarifes corresponents als apartats T3 (trasllat de restes-T31, T32-T-33, T34 i T5), T1 (inhumació-T11, T12 i T13), T2 (exhumació- T21, T22 i T23) i T4 (condicionament sepultura, gestió de residus i moviment de làpida).