Vilafranca del Penedès

Notícia

Text de la moció

Moció d'Esquerra Republicana de Catalunya d'etiquetatge en català

EXPOSO

Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català.

Atès que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que fa al nombre de parlants, en estatus d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua.

Atesa la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials.

Atès que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.
DEMANO


Primer. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en català.

Segon. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció es comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

Tercer. Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (policia local, escoles, oficines de turisme, hospitals, instal·lacions esportives, etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

Quart. Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi a la campanya A Taula, en català.

Vilafranca del Penedès 19 de maig de 2010