Xixona

Notícia

El plenari de juny aprova una moció presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE XIXONA contra la incineració de residus urbans en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 2013


Davant la publicació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) en el DOCV, que inclou en els seus objectius la instal·lació de diverses incineradores de residus sòlids urbans (RSU) en el nostre País, sense determinar la ubicació ni els riscos per a la salut que aquestes comporten. En el PIRCV2013 no se situen les plantes d'incineració al País Valencià; tampoc no es determina la quantitat d'incineradores i els corresponents volums de tractament, un aspecte exigit per la Directiva Marc de Residus i la legislació estatal. A més, el tractament de residus urbans via incineració o valorització energètica comportarà l'incompliment de les directives europees de residus quant a la jerarquia en el tractament, ja que la necessitat de rendibilitzar les instal·lacions d'incineració implica habitualment l'incompliment de l'ordre de prioritats en la recollida, selecció i destinació final de les escombraries domèstiques, atès que s’incinera residus que es poden reciclar i reutilitzar.

 

Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Xixona ha presentat a l’Ajuntament de Xixona una moció contra la incineració de residus urbans al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Aquesta moció ha sigut aprovada amb els vots d’Esquerra Republicana i el Partit Socialista i amb els vots en contra del Partit Popular.

 

Segons el dirigent republicà Joan de Déu Martines “cal instar a la conselleria a la incorporació de criteris generals per a la ubicació d’incineradores en el País Valencià, excloent aquelles zones que tinguen un entorn econòmic vinculat a la indústria agroalimentària, com és el cas de Xixona, perquè no entre en clara contradicció amb una activitat de deteriorament mediambiental, sanitari i d’imatge del producte.”.

 

Així el portaveu d’Esquerra ha explicat que “cal que es dote a les plantes de tractament de residus urbans de les millors tècniques disponibles per a la selecció i tria de residus urbans, estipulant els recursos econòmics i humans per a la instal·lació de l'equipament tecnològic que permeta una millor selecció de residus reciclables i reutilitzables, cal la creació d'un departament de R+D+I per al desenvolupament de tecnologies i mètodes que milloren el rendiment i eficàcia de la selecció, tria i aprofitament com a recursos dels components dels residus urbans que ho permeten, cal realitzar campanyes de conscienciació per aconseguir que la població assumisca el canvi en les condicions de recollida de residus i la necessitat de la separació de la matèria orgànica en origen i cal impulsar el compostatge, aplicant les millors tècniques disponibles i garantint la qualitat del compost amb tractaments i controls rigorosos que estimulen l'ús per part dels agricultors, així com estimular el compostatge domèstic en les hortes familiars per autoabastiment. Tot això abans de la incineració.

 

El regidor d’Esquerra Republicana ha finalitzat dient que “la moció declara Xixona municipi lliure d’incineradores i això és la declaració d’intencions més forta que podem fer. No volem una incineradora a Xixona! I menys, una incineradora a la qual no sabem el que es vol cremar. Amb l'excusa que ens volem semblar a la Unió Europea se’ns vol vendre la incineració com a la millor solució als residus sòlids urbans i el Partit Popular i la Conselleria obliden que a la Unió Europea la incineració és l’última solució amb un gran treball previ de reducció, reutilització, reciclatge dels residus”.