Alt Penedès

Notícia

Esquerra Republicana Alt Penedès presenta al·legacions al Pla Director Urbanístic de Sant Marçal-Cal Vies i demana una moratòria fins que no s'aprovi el Pla Territorial del Penedès

Els republicans volen preservar el model territorial del Penedès de les agressions que signifiquen projectes com el Quart Cinturó o el Logis i reiteren l'aposta per la regió agroalimentària

Esquerra Republicana es suma a les veus que aposten que cal acabar el Pla Territorial del Penedès, abans d'autoritzar qualsevol pla urbanístic o logístic que afecti al territori. Així mateix els republicans reiteren la seva aposta per dinamitzar la regió avançant cap a la regió agroalimentària per posar en valor els punts forts de la comarca.

Davant l'actual polèmica amb el Pla Director Urbanístic de Sant Marçal-Cal Vies, des d'Esquerra Republicana s'han presentat al·legacions per aconseguir frenar-lo. Els motius que exposen el republicans són molt clars, primerament que no te sentit que sense tenir el Pla Territorial del Penedès aprovat es puguin desenvolupar projectes que hipotequen de manera clara el futur de la comarca. Per Lluïsa Llop, diputada al Parlament “no té cap lògica que abans de consensuar entre tots quin és el model de futur de la comarca ens vulguin imposar per la porta de darrera projectes que ens hipotequen”. Llop va reiterar l'oposició d'Esquerra Republicana a convertir el Penedès en una plataforma logística i va afirmar que el futur del territori “no passa per aquí, sinó per posar en valor la nostra fortalesa i l'àmbit agrari”.

Per la seva banda la diputada Rut Ribas va emmarcar aquest posicionament dels republicans a la defensa del model de territori del Penedès. Ribas va exposar que el Penedès té davant seu diversos projectes que poden posar en dubte el model territorial, com pot ser el Quart Cinturó, on ERC també va presentar al·legacions, o com s'ha posat sobre la taula durant l'estiu la lluita de la pagesia en lluita per un preu just del raïm i per un futur digne. Ribas va anunciar que des del Parlament el grup republicà ha convocat a entitats com Joves Viticultors del Penedès perquè exposin la situació i es pugui avançar per cercar solucions.

Les al·legacions
Llop sobre les al·legacions va comentar que es sumen a les que ha presentat la plataforma SOS Penedès i que fan referència a elements com el paisatge, a aspectes d'equilibri territorial, a l'excedent de sól industrial que hi ha a la comarca, i a la necessitat, com reiterava Llop, de tenir aprovat el Pla Territorial del Penedès abans d'aprovar plans urbanístics que n'hipotequen el futur.
Per últim es fa una defensa de la regió agroalimentària com a opció de futur per aprofitar la tradició agrària del Penedès per apofundir en la producció de proximitat i de qualitat. Aquesta hauria de ser, segons els republicans, l'aposta de futur.AL·LEGACIONS 

Què diu el paisatge?

Que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110ha, al mig de la plana penedesenca agrícola d’un elevat valor paisatgístic i amb presència d’una vitivinicultura rica i activa, en un indret on els terrenys estan qualificats de “Valor productiu agronòmic” inclosos en la unitat de paisatge “UP3.Plana del Penedès”, que ve regulada al catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament el 11/12/2014.

El canvi cultural del territori

Que, a partir del 2008 i en plena crisi sistèmica que ha capgirat substancialment els valors conceptuals del territori –sostenibilitat, producció alimentaria de proximitat, relació camp-ciutat, paisatge i turisme, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels residus.. – fins el punt de convertir en obsolets els mecanismes de planejament, sorprèn que avui en dia, encara es puguin tirar endavant, amb càrrec a la despesa pública, plans que no encaixen en la realitat territorial i que res tenen a veure amb l’interès públic.

El pes del passat impedeix abordar amb garanties el debat del model territorial

A la vista de les dades dels municipis de la Regió Penedès, tenim uns POUMs excessivament dimensionats, fruit encara de les excessives previsions de creixement que els plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la baixa per adaptar-los a les noves necessitats.

Hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territori del Penedès que, donada la situació de canvi, cal valorar, amb criteris objectius més generals i aparcar els “detalls” de plans menors que, de posar-se en pràctica, dificultarien la possibilitat d’optar a un model d’ordenació territorial més sostenible, harmònic i coherent amb la realitat actual.

Els arbres no deixen veure el bosc

Iniciar Plans Directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedès, destinats a magatzems logístics, no és ni èticament acceptable, ja que pressuposa un model territorial en contra del criteri de gran part de la població penedesenca, ni lògicament viable, donat que actualment, s’està duent a terme la redacció del Pla Parcial Territorial i el Catàleg del Paisatge de la Vegueria Penedès, amb gran interès i participació de la societat civil.

Si esmercem les energies en casos puntuals alterarem el que resulta substancial, el concepte general del territori, encara per definir. El model territorial que, entre tots, caldrà consensuar.

S’han de tenir en compte determinats valors territorials no contemplats fins ara
​​
- La arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria.

- L’estructura agrària dels seus assentaments urbans.

- La proximitat amb les dues Àrees Metropolitanes veïnes de Barcelona i Tarragona.

- La comprovada resiliència de l’economia agrària davant les crisis econòmiques

- La tendència mundial a fomentar l’agricultura de proximitat i ecològica

- La presencia del paisatge agrícola i natural que complementa i proporciona oci, lleure i cultura a les grans ciutats.

Aquests valors donen pautes suficients per optar a un model territorial basat en la formulació d’una Regió Agroalimentària del Penedès complementària de les àrees metropolitanes que l’envolten.

Tot això fa inviable plans aliens al model de la Regió Penedesenca

Qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del Logis o Cal Vies-St. Marçal, basats en la simple projecció de sòl industrial i logístic, sense demanda real, i desemmarcat del model que el PTPVP està desenvolupant, a criteri del sotasignat, és una pura especulació que cal evitar.