Anoia

Documents

Moció associació de municipis per la independència
Descarrega en PDF MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC_RCAT PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans.
En el cas d’Igualada la consulta es va realitzar el 25 d’abril del 2010, i recordem que 7.092 conciutadans van votar a favor de la independència de Catalunya, una xifra de votants al suport que rep qualsevol força política representada en aquest Ajuntament.
El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els qual també forma part el d’Igualada, volem impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;

És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:

PRIMER. Donar suport a la iniciativa de constituir l’associació d’ens locals denominada “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” amb l’objecte de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir.

SEGON. Demanar adherir-se formalment a l’esmentada associació, oferint assessorament i suport als municipis anoiencs que mostrin també el seu interès en la citada associació.

TERCER. Designar, l’alcalde, Sr.Marc Castells i Berzosa, com a titular, i el regidor o regidora que ell designi com a suplent, representants d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir.

QUART. Facultar l’alcalde, Sr. Marc Castells i Berzosa, per signar els documents necessaris per l’execució del present acord.