Anoia

Documents

Moció per sol·licitar a l'Estat que no faci efectiu el reintegrament de part de la bestreta per al 2009
Descarrega en PDF Il•lustríssim senyor,

Xavier BERMÚDEZ LÓPEZ, major d’edat, amb DI 46779728M, com a regidor i en representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al consistori de Vilanova del Camí,

EXPOSA
Atès l’escrit rebut en aquest Ajuntament en data de 5 d’agost d’enguany, en el què se’ns notifica la liquidació definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2009, i de la qual es desprèn que s’haurà de procedir a reintegrar –per part d’aquest Ajuntament– la quantitat de 517.316,57 euros en la forma prevista en l’article 99.5 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Atès que l’Administració Estatal va fer unes previsions d’ingressos errònies per a l’any 2009 que obeïen a criteris polítics i creaven falses expectatives, obviant la realitat existent, ja que la recaptació obtinguda en l’any 2008 era una prova clara de l’existència de la crisi econòmica, i en conseqüència es va fer la previsió a l’alça per tal de poder complir amb el principi d’estabilitat pressupostària establert a l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. Altrament, si no, no hi hauria hagut equilibri financer en els pressupostos, ateses les despeses previstes.

La decisió de reclamar el reintegrament de les quantitats abonades a aquest ajuntament a la bestreta suposa una greu vulneració del principi de confiança legítima, que molt encertadament ha instituït el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea i que ha estat incorporat pels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot i que aquest principi de confiança legítima ha estat aplicat habitualment en les relacions dels particulars amb l’Administració, el cert és que les característiques de les administracions locals, i fonamentalment els ajuntaments, fan que en el cas que ens ocupa sigui intranscendent en la pràctica el règim jurídic públic que gaudeixen aquestes entitats. Cal tenir present que les dificultats de finançament i la forta dependència econòmica de les transferències de l’Estat per poder exercir les competències que li són pròpies, més aquelles altres que han d’assumir pel tradicional dèficit en l’exercici de competències d’altres administracions d’àmbit territorialment superior (estatal i autonòmica), fa que en aquest aspecte siguin d’aplicació els fonaments del principi de confiança legítima a causa de la posició passiva que forçosament ha d’adoptar l’ajuntament.

De les dades d’execució pressupostària de l’exercici 2009 s’extreu clarament que l’ajuntament de Vilanova del Camí ha adoptat el criteri d’equilibrar la seva capacitat pressupostària amb la prestació de diferents serveis; uns de caràcter obligatoris per imperatiu legal i uns altres socialment necessaris o convenients, però sempre dins de la seva capacitat pressupostària. El nivell de prestació de serveis s’ha anat adaptant en el decurs de l’exercici als termes d’execució del pressupost, tant a l’evolució de la despesa generada com al compliment de la previsió d’ingressos. Pel que fa a l’evolució dels ingressos, res ha fet preveure que la bestreta de la participació en els tributs de l’Estat hagués estat generant un greu dèficit pressupostari, ja que es basava en la confiança legítima que els òrgans de govern municipal han dipositat en la previsió d’ingressos que l’Estat havia determinat en la seva llei de pressupostos per a l’exercici esmentat.

Diferent situació s’hauria esdevingut si l’Estat, a la vista de l’evolució de l’execució del seu pressupost, hagués pres les mesures necessàries, encara que fos tan sols a títol d’advertiment, per evitar una situació d’endeutament involuntari de les entitats locals, un cop es va fer més que evident que la previsió de l’evolució els ingressos de l’Estat era, més que errònia, irresponsable, en la mesura que va mantenir aquesta previsió quan hauria d’haver resultat més que evident que no els assoliria ni de forma aproximada.

El valor del principi de confiança legítima, en íntima connexió amb els més tradicionals de bona fe i seguretat jurídica, obliga a afrontar l’alteració de les circumstàncies econòmiques habituals i estables, generadores d’expectatives fonamentades de manteniment, sempre que aquesta alteració s’hagi produït sense coneixement avançat, sense mesures transitòries suficients perquè els subjectes puguin acomodar la seva conducta econòmica i proporcionades a l’interès públic en joc, i sense les mesures correctores adequades o compensatòries. Aquestes expectatives de l’ajuntament de manteniment de les circumstàncies econòmiques no han estat basades en pures especulacions o suposicions, sinó en el principal instrument de planificació econòmica de l’Estat com és la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009.

La petició de devolució implica una situació d’endeutament no volguda per aquest ajuntament, que té com a conseqüència un agreujament en les dificultats econòmiques habituals que ha d’afrontar per poder exercir les competències municipals així com prestar els serveis bàsics de prestació obligatòria, tal com preveuen els articles 25 i 26 respectivament, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, existeix una clara responsabilitat de l’Estat basada en actes del legislador plasmada en les disposicions de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009, motiu pel qual cal deixar sense efecte l’acte administratiu ja esmentat. Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent
proposta de resolució:
• Que es revoqui l’acte administratiu dictat de liquidació definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2009, i no s’exigeixi el reintegrament la quantitat de 517.316,57 euros d’aquest Ajuntament.

• Que aquest acord sigui comunicat a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

IL•LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE-PRESIDENT
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ