Anoia

Documents

Moció en defensa del sistema sanitari públic
Descarrega en PDF
Il•lustríssim senyor,

L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.

El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea.

Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa, sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar els professionals, que es podria materialitzar consensuant un pacte nacional per a la salut.

En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els seus drets a la salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un augment de les llistes d’espera.

Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i excloent.


És per tots aquests motius que el grups municipals que presenten la moció proposen els següents
acords:

1. Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic i universal.

2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la ciutadania.

3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim consens i diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades noves fites en l’àmbit sanitari.

4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’Ajuntament, i en col•laboració amb la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic dels quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del municipi.

5. Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, al Servei Català de la Salut i al Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Anoia que no es redueixi per als anys 2011 i 2012 l’assignació pressupostària per al centre d’assistència primària (CAP) de Vilanova del Camí i per a l’Hospital Comarcal d’Igualada, per al seu bon manteniment i funcionament.

6. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.


IL•LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE-PRESIDENT
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ