Anoia

Documents

Moció perquè les famílies desnonades no paguin plusvàlua
Descarrega en PDF L’actual situació econòmica ha suposat un important increment de les execucions hipotecàries com a conseqüència de la impossibilitat de les famílies per afrontar el pagament dels préstecs subscrits per finançar la compra de l’habitatge habitual.
A la gravetat de perdre la vivenda i, en molts casos, d’haver de continuar pagant importants deutes al banc, les famílies desnonades han d’afegir el fet d’haver d’abonar l’ Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a plusvàlua municipal que s’aplica a la diferència entre el valor del sòl des que s’adquireix fins que s’aliena.
I és que aquest impost s’aplica també als casos de desnonaments per embargaments bancaris, ja que la transmissió es considera com una venda de la família desnonada al banc, tot i que la família no obté cap benefici, com és evident.
En l’actual Llei d’Hisendes Locals les úniques bonificacions existents en l’ Impost sobre l’ increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana versen sobre la transmissió de la propietat de l’habitatge habitual o del local de negoci familiar per al cas de “mortis causa” a favor de descendents. Per a la transmissió de l’habitatge mitjançant la dació en pagament o per l’execució hipotecària no existeix la possibilitat d’establir bonificacions fiscals. Ens trobem per tant amb una falta d’adaptació a la realitat actual de la Llei d’Hisendes Locals.
D’altra banda, qualsevol modificació normativa aprovada amb aquesta mateixa finalitat no hauria de perdre de vista el fet de què haurien d’ésser les entitats bancàries beneficiades amb el drama tan humà i tan imperdonable que suposen els desnonaments, les que haurien d’assumir el pagament del gravamen generat per aquest mateix concepte tributari.

Pel que s’ha dit amb anterioritat, el nostre grup municipal presenta les següents propostes d’acord:

ACORDS
PRIMER.- Davant la impossibilitat d’establir bonificacions fiscals en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, s’establirà en el Pressupost Municipal de 2013 una partida pressupostària suficient on els crèdits consignats tindran el caràcter d’ampliables amb els ingressos que es produïsquen durant l’exercici pel pagament de l’ Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana com a conseqüència de la transmissió de l’habitatge habitual fruit d’un procediment d’execució hipotecària o mitjançant la dació en pagament.
SEGON.- Aprovat el pressupost, l’Ajuntament de ______________________ establirà un procediment ràpid de devolució de les quantitats pagades per aquests conceptes que s’aplicarà amb caràcter retroactiu a aquells casos posteriors al 31 de Desembre de 2011. En tots els casos és necessitarà un informe de Serveis Socials.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat perquè en el futur model de finançament de les Entitats Locals, s’estableixin bonificacions fiscals en l’ Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a aquelles transmissions de la propietat provinents d’execucions hipotecàries o mitjançant la dació en pagament, com a fórmula per a pagament de deutes contrets per la compra d’un habitatge.
QUART.- Comunicar el contingut dels presents acords al Govern de l’Estat així com a l’Associació Nacional d’Empresaris de la Banca Espanyola per llur coneixement i als oportuns efectes legals.

______________________________,  a ____ de ________________ de 201_
 
 
 
 
 
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya