ERC Badalona

Notícia

El Ple aprova el Pressupost General per a l’any 2016

El Ple de l’Ajuntament de Badalona, reunit ahir en sessió extraordinària, va acordar resoldre les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública i aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici 2016 i la plantilla al servei de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Van votar a favor de la proposta els Grups Municipals de GBC, PSC, ERC, CiU i IC-EUiA i en contra PP i C’s.

El pressupost municipal d’aquest exercici se situa en 156.518.072,26 euros, la qual cosa suposa un increment del 2,96%, el més elevat dels últims cinc anys. Cal destacar que augmenten les partides destinades a plans d’ocupació, de serveis socials, de socialització de llibres i de participació per impulsar debats ciutadans sobre polítiques públiques. D’altra banda, es redueix la despesa financera del deute i els sous dels càrrecs electes.

El pressupost incorpora algunes propostes dels grups municipals de CiU i PSC. En aquest sentit cal destacar l’augment en les partides destinades a l'ocupació amb 280.000 euros més, la qual cosa suposa duplicar la dotació existent; i l’increment de la partida de manteniment d'instal·lacions esportives amb 100.000 euros més, cosa que suposa un augment del 50% respecte a la dotació de l'aprovació inicial. També destaquen l’augment en mesures per al control de plagues de coloms i rates, en els serveis de vigilància de platges, en la socialització de llibres i material escolar, les millores en el pla de qualitat de l'aire i diverses mesures a favor de l’habitatge.

El govern destaca que aquestes modificacions es plantegen sobretot gràcies a la millora de la situació econòmica municipal que permet reduir les despeses en el fons de contingència i el deute financer a llarg termini. D’aquesta manera es fa possible destinar més recursos als serveis abans esmentats.

D’altra banda, el govern ha desestimat les al·legacions presentades pels grups municipals del PP i Ciutadans. Les al·legacions del PP en cas de ser acceptades en la seva globalitat suposarien un dèficit aproximat per al pressupost municipal d'1,5 milions d'euros. En concret es demanava un augment de despeses de 2.059.869 euros i tan sols una reducció de 508.982 euros. L'augment sol·licitat anava encaminat a un augment del sou de la plantilla municipal en un 4%. El govern ha recordat al PP que l'augment de sous de la plantilla municipal s'ajusta a l'1%, que és el màxim que permet la Llei de pressupostos de l'Estat per al 2016.

Pel que fa a les al·legacions presentades pel grup municipal de Ciutadans aquestes s'han desestimat perquè suposaven una reducció del pressupost de més de 5 milions d'euros. El Govern ha recordat al grup municipal de Ciutadans que les previsions d'ingressos les realitzen els serveis financers de l'Ajuntament en base a criteris objectius i ha rebutjat la proposta perquè suposaria un descens important dels serveis públics que podria oferir la coporació per aquest exercici.

El pressupost 2016 estarà vigent un cop es publiqui al Butlletí Oficial de la Província

Recordem que el pressupost General per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de març de 2016, havent estat sotmès a l’aprovació per part de l’Ajuntament Ple en la mateixa data, sense que s’assolís en la primera votació la majoria necessària per a la seva aprovació. Posteriorment, de conformitat amb la legislació aplicable, l’esmentat acord d’aprovació inicial va romandre en exposició pública per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Pressupot municipal 2016

Estat de Despeses Crèdits inicials

Cap. Descripció

1 Despeses de Personal 49.496.731,34

2 Despeses corrents en bens i serveis 55.168.672,27

3 Despeses financeres 1.913.622,64

4 Transferències corrents 33.339.824,60

5 Fons de contingència 777.307,27

6 Inversions Reals 0,00

7 Transferències de capital 0,00

8 Variació Actius Financers 378.689,91

9 Variació Passius Financers 15.443.224,23

Total 156.518.072,26

Estat d'Ingressos Previsions inicials

Cap. Descripció

1 Impostos Directes 71.806.849,76

2 Impostos Indirectes 7.170.537,69

3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos 16.690.128,00

4 Transferències Corrents 59.225.063,17

5 Ingressos Patrimonials 170.514,48

6 Alienació d´Inversions Reals 0,00

7 Transferències de Capital 0,00

8 Actius Financers 1.454.979,16

9 Passius Financers 0,00

Total 156.518.072,26

Pressupost general consolidat 2016

El Pressupost general consolidat d’aquest exercici és la suma del Pressupost ordinari més el de les empreses municipals i els organismes autònoms.

Estat de Despeses Pressupost Consolidat

Cap. Descripció

1 Despeses de Personal 121.192.961,61

2 Despeses corrents en bens i serveis 89.775.159,23

3 Despeses financeres 2.356.069,34

4 Transferències corrents 12.856.457,45

5 Fons de contingència 1.321.829,83

6 Inversions Reals 400.000,00

7 Transferències de capital 0,00

8 Variació Actius Financers 477.989,91

9 Variació Passius Financers 17.082.008,18

Total 245.462.475,55

Estat d'Ingressos Pressupost Consolidat

Cap. Descripció Consolidat

1 Impostos Directes 71.145.158,56

2 Impostos Indirectes 7.170.537,69

3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos 97.791.249,58

4 Transferències Corrents 67.129.773,66

5 Ingressos Patrimonials 86.786,11

6 Alienació d´Inversions Reals 1.909.992,13

7 Transferències de Capital 112.440,00

8 Actius Financers 207.482,00

9 Passius Financers 0,00

Total 245.553.419,73