Bages

Documents

Moció sobre el col·lector de salmorres
MOCIÓ DE REQUERIMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FI I EFECTE QUE S’INICIÏN AMB URGÈNCIA ELS TREBALLS PEL DESDOBLAMENT DEL COL·LECTOR DE SALMORRES CARDONA-BALSARENY-ABRERA I LA IMPERMEABILITZACIÓ DELS RUNAMS SALINS DEL BAGESEXPOSEM:

Atès l’acord assolit entre els grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV, en el marc del debat de política general de l’octubre de 2009, per tal que les obres de desdoblament del col·lector de salmorres CARDONA – BALSARENY - ABRERA s’iniciessin al llarg de l’any 2010.

Atès que ja estem a la recta final del tercer trimestre de 2011 i a dia d’avui, encara no s’ha exposat a informació pública el projecte del nou col·lector de salmorres.

Atès que parlem d’una instal·lació obsoleta, que va entrar en funcionament el setembre de 1988, ara fa 23 anys i malauradament, amb un manteniment preventiu molt deficient, ja que, per posar un exemple, les darreres incidències que han ocorregut al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, els dies 15 i 22 d’agost de 2011, en indrets diferents, han estat degudes al deteriorament dels materials de les juntes mecàniques que es van instal·lar en el moment de la construcció de la canonada, les quals no s’havien canviat des de la construcció del col·lector, tot i ser l’avaria més freqüent i el punt més feble de la instal·lació.

Atès els resultats de la campanya de mostreigs del 2010 (font: Programa de Qualitat Ecològica dels Rius, de la Diputació de Barcelona), i considerant només els valors de Conductivitat de l’aigua i Continguts en Clorurs


Riu Cardener
Cardener L-42, abans de Cardona
Conductivitat = 657,00 µS/cm
Clorurs = 53 mg Cl¯/L

Cardener L-39, passat els Runams de Súria
Conductivitat = 1.601,00 µS/cm
Clorurs = 673,70 mg Cl¯/L

Cardener L-38, Sant Joan de Vilatorrada
Conductivitat = 1.696,00 µS/cm
Clorurs = 289,50 mg Cl¯/L

Riu Llobregat
Llobregat L-67, Navàs
Conductivitat = 341,00 µS/cm
Clorurs = 32,40 mg Cl¯/L

Llobregat L-102, Pont de Vilomara
Conductivitat = 1.182,00 µS/cm
Clorurs = 154,80 mg Cl¯/L

Llobregat L-94, Abrera
Conductivitat = 1.206,00 µS/cm
Clorurs = 217,20 mg Cl¯/L


Pel que fa als valors de la conductivitat superiors a 1.000,00 µS/cm cal considerar que molts organismes aquàtics poden tenir problemes de regulació osmòtica, això vol dir la condemna de la biodiversitat dels nostres rius, alhora que el tractament de potabilització de l’aigua per al consum esdevé més car econòmicament i menys eficient energèticament. Així mateix, volem remarcar que el contingut de Clorurs del riu Cardener supera escandalosament el límit legal permès de 250mg Cl¯/L (aigua NO potable), el que implica la contaminació de fonts i també de les aigües subterrànies , així com de greus problemes per a l’agricultura de regadiu de la Conca del Llobregat i per a moltes empreses, ja que la salinització de l’aigua provoca la corrosió de moltes instal·lacions industrials. Tot plegat, un desastre ecològic de dimensions extraordinàries i reiteradament mal valorades sanitària, ecològica i econòmicament.


Per tot l’exposat, proposem els següents acords:

Primer. Exigir la construcció urgent i prioritària del “desdoblament del col·lector de salmorres” que es generen a la Conca Potàssica del Llobregat, com a mesura correctora i pal·liativa dels efectes letals sobre el medi ambient que tenen els continus vessaments.

Segon. Exigir la impermeabilització urgent i prioritària dels diferents dipòsits de runams salins de la Conca del Llobregat i del Cardener, com a mesura correctora i pal·liativa dels efectes que aquests runams estan provocant en les rieres, rierols i aqüífers subterranis de la comarca del Bages.

Tercer. Sol·licitar un major esforç en Recerca i Investigació per millorar els processos de producció i reduir al mínim el rebuig de mineral que s’extreu, alhora que cal cercar noves possibilitats industrials pels runams salins. I tot, amb un doble objectiu, el primer eliminar de la superfície els immensos runams salins i el segon, donar valor econòmic a aquest subproducte.

Quart. Fer arribar aquests acords al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, al Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a tots els partits polítics amb representació al nostre Parlament nacional.


No obstant això, el Ple resoldrà.