Bages

Documents

Moció sobre la sanitat al bages
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
L’atenció sanitària a la comarca del Bages és estructurada segons la seva població en un àmbit urbà (Manresa, capital de la comarca) i en diferents àmbits rurals.
La Fundació Sanitària Althaia és l’encarregada de l’assistència hospitalària comarcal (segon nivell assistencial).
A l’àmbit rural i des del desplegament de la Reforma de l’Atenció Primària, l’assistència sanitària s’estructura en Equips Pluridisciplinaris que desenvolupen la seva tasca en els Centres d’Atenció Primària (CAPs) dels municipis. Sovint i com és propi de l’àmbit rural, el CAP és ubicat a la població amb major nombre d’habitants, però alhora hi ha diversos consultoris locals on es passa consulta per acomplir un dels principis bàsic de l’atenció primària: apropar els serveis a la població.
L’Atenció Primària de Salut representa el primer nivell de contacte de les persones, la família i la comunitat amb el Sistema Català de Salut, portant el més a prop possible l’atenció de salut al lloc on resideixen i treballen les persones, i constitueix el primer element d’un procés permanent d’assistència sanitària.
Com a filosofia, assumeix el dret a la salut en el marc dels principis fonamentals de les persones i ha de respondre en tot moment a criteris de justícia i igualtat en l’accés, dret que s’ha de fer extensiu a tots els ciutadans amb independència de qualsevol altre factor. Aconseguir un òptim nivell d’accessibilitat als serveis sanitaris és un dels objectius irrenunciables de l’Atenció Primària de Salut (APS).
L’equip de salut (d’atenció primària) és l’estructura organitzativa i funcional constituïda pel conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que desenvolupen de forma continuada i compartida les funcions i activitats de l’APS en el sí d’una comunitat determinada, definida demogràficament i geogràficament.
Amb el desplegament de l’atenció primària a la nostra comarca, l’adscripció de la població als equips de salut en l’àmbit rural o semirural van ser definides pels municipis i els termes municipals que els conformen.
L’atenció a les urgències en període nocturn, caps de setmana i festius i en l’àmbit rural o semirural són assumides per l’equip d’Atenció Primària, aquest fet assegura el “continuum assistencial”, l’accessibilitat i la proximitat dels ciutadans amb els seus referents sanitaris.
Les característiques de la població rural (envelliment de la població, nuclis petits, dispersos i isolats, comunicacions sovint dificultoses i distàncies més llargues) són un factor fonamental a tenir en compte a l’hora de donar assistència urgent, ja que els sanitaris que treballen al territori adscrit són responsables de donar assistència en aquest àmbit, coneixen per la quotidianitat de la seva feina el territori i la població.
El II Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 16/06/2006 pactat entre l’ICS (Institut Català de la Salut) i els agents sindicals aprova la reordenació dels serveis assistencials de salut en regim d’urgències i d’atenció continuada amb la definició d’un nou model de l’atenció continuada i les urgències de base territorial a l’atenció primària de l’ICS i que es dissenya en base a una nova territorialització, funcionament i coordinació en la prestació d’aquest serveis, de forma que s’aprova entre d’altres mesures la creació d’uns nous dispositius assistencials.
En el darrer mes (període de vacances), s’ha posat de manifest la intenció d’anul·lar el servei d’urgències/atenció continuada pel que fa a les ABS (Àrees Bàsiques de Salut) de Cardona-Montmajor i Navàs-Balsareny-Gaià amb el tancament dels seus CAPs (Centres d’atenció Primària) per reubicar-los als CAPs de Súria i Sallent, respectivament.
Des d’Esquerra es vol fer palès que, tractant-se de zones més allunyades de nuclis urbans on són ubicats els hospitals i on predomina la població de característiques rurals, cal considerar prioritari el servei sanitari que es desenvolupa en aquests CAPs, justament per la seva condició i condicionants de la dispersió pròpia de l’àmbit rural.
El Govern Territorial de Salut, en aquest cas el Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès és l’òrgan encarregat de coordinar i consensuar les accions preses pel Departament de Salut.
En el seu article 15.1 dels estatuts es determina que el consell rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim tres vegades a l’any.
Atès que enguany no s’ha convocat cap reunió d’aquest òrgan,
PROPOSEM:
1. Instar a la conselleria de Salut que compleixi amb els estatuts del Consorci del Govern Territorial de Salut Bages-Berguedà i amb caràcter urgent es convoqui el seu òrgan rector, perquè es puguin avaluar les accions a prendre i que no resultin discriminatòries pel que fa a l’accessibilitat als serveis sanitaris.
2. Que els canvis i/o reformes del Pla Funcional que es proposa comptin amb un ampli consens dels municipis afectats i dels professionals de la salut, després d’escoltar i incorporar, si s’escau, els suggeriments que puguin millorar i/o perfeccionar.
3. Traslladar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, al director del Servei Català de Salut, a la gerència de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de Salut i a la presidència del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
GM d'ERC- xxxxxxxxx
xxxxxxxx, 6 d’agost de 2011