Bages

Documents

Moció sobre les escoles de música
Moció per reclamar el 100% de la subvenció prevista per al curs 2010-2011 per a
l’Escola Municipal de Música

L’Escola Municipal de Música de xxxxxxxxxxxxxxx amb més de xx anys d’història, ha estat
una institució que ha fet una feina extraordinària per promoure l’educació musical i la
promoció d’espectacles musicals de qualitat, i ha generat moltes activitats musicals per
a totes les edats. Per tant, l’Ajuntament ha fet un esforç econòmic important durant
aquests anys perquè aquesta dinàmica positiva es consolidi. Per la seva banda, tot
l’equip directiu, els mestres, i també els pares i mares, que hi han donat suport, han
estat claus perquè puguem estar orgullosos de la feina feta en aquests més de xx anys.
Des de feia anys, els costos per sufragar les despeses generades per l’Escola de
Música eren repartits de la manera següent: xx era assumit per la Generalitat, un xx pels pares i xx per Ajuntament. Això significava que la Generalitat aportava xxx€ per
any i per alumne comprès entre els 4 i els 18 anys. D’aquesta manera, quedava
garantit l’equilibri i la sostenibilitat econòmica.

Segons notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, tot i el
complement econòmic derivat del nou pressupost, hi haurà una retallada del 23% en
l’aportació als ajuntaments per al manteniment d’Escoles de Música respecte a allò
previst inicialment: xxx€ per alumne/a per al curs 2010-2011.

Aquest fet posa als ajuntaments en una situació difícil de resoldre, ja que el curs 2010-
2011 està tancat i, per tant, no és possible repercutir el dèficit generat a les famílies
usuàries. Els preus del curs 2011-2012 ja han estan aprovats també prèviament, i, a
més, les matricules realitzades i les condicions econòmiques comunicades a les
famílies.
Ateses les circumstàncies esmentades, es proposa al Ple
l’adopció del següents
acord

Demanem:

Primer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
pagament íntegre de xxx€ per alumne/a i curs per al curs 2010-2011.


GM d'ERC- xxxxxxxxx
xxxxxxxx, 6 d’agost de 2011