Bages

Documents

Moció sobre la immersió lingüística
MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha donat dos mesos de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà sigui llengua vehicular a l'escola, en aplicació de la sentència del desembre del 2010 del Tribunal Suprem (TS).
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà al català a totes les escoles «com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera «equitativa» respecte del català.
El Suprem declara «el dret del recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació, tant oral com escrita, que li siguin remeses pel centre [d’ensenyament] siguin també en castellà», conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana al nostre territori.

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir la cohesió social.
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana.

Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua castellana del seu ús escolar vehicular.

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC presenta la següent proposta de resolució:

1. Manifestar el rebuig a la sentència de TSJC, conseqüència de la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) a l’Estatut i de les sentències conseqüents del Tribunal Suprem que signifiquen un nou atac directe al nostre país, de conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística als centres educatius.

2. Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.

3. Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.

4. Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a aquests professionals i docents.

5. Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.

6. Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


GM ERC-XXXXXX

XXXXXX, 6 de setembre de 2011.