Baix Llobregat

Notícia

Dones invisibles

Sovint la informació i difusió entorn el maltractament de la dona, no s’aborda de forma adient.
D’acord amb el Codi Penal vigent,  es recullen totes les tipologies  de maltractaments  i els corresponents agreujants  en  matèria de gènere (art. 153 i 173) i en paral·lel hi ha una consciència social i sensibilitats creixents, a cop de veure drames familiars en un degoteig imparable, que ens colpeixen i remouen la consciència; és el cas de la violència envers la dona tant física com psicològica.
Emperò n’hi ha un altre tipus, molt més subtil que es podria anomenar la violència silenciosa, que s’associa a la precarietat econòmica  que pateixen  moltes dones dins el nucli familiar i que limita  o anul·la de forma dramàtica la llibertat d’acció i d’elecció;  això atempta clarament a la dignitat i integritat de les persones.
Aquesta situació arriba al seu límit, a l’extrem de vulnerabilitat, en aquell col·lectiu de dones que ja han passat la barrera dels 50 anys i, que davant d’una ruptura del “nucli familiar tradicional”, es troben sense recursos i possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral, que, en els millors dels casos havien deixat per tenir cura dels fills i facilitar la promoció laboral de la parella.
Si a totes aquestes circumstàncies s’hi afegeix la greu crisi econòmica de la darrera dècada, ens trobem amb un percentatge significatiu de dones que no podran tornar  a obtenir rendiments generats pel treball, que són massa grans, en fills encara al càrrec, i amb una formació i experiències laborals que han quedat obsoletes pel pas del temps...dones que s’han tornat invisibles.
Les possibles compensacions econòmiques previstes en aquestes situacions són insuficients i no faciliten en cap cas el trànsit cap a l’autonomia personal. Estem parlant doncs d’un col·lectiu que per raó de gènere i edat es troba en precari  fins i tot del sistema de cobertures socials.
Cal promoure canvis legislatius que s’adaptin a aquestes realitats i alhora reforçar l’educació en els valors i la igualtat des de les escoles i instituts del nostre país si realment volem aconseguir que les dones, tinguem l’edat que tinguem siguem ciutadanes amb plena igualtat de drets i deure dins la societat del segle XXI.
 
 
Doris Roig
Secretaria de la Dona d’ERC Begues