Begues

Totes les notícies

T'escoltem, Begues! L'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya a Begues.

REPENSEM BEGUES!

El passat 30 de març es va realitzar la Jornada Participativa per elabobar el Programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya a Begues per a les eleccions Municipals del proper 26 de maig de 2019. Vam estructurar les aportacions en tres àmbits Ciutadania, Territori i Emprenedoria. Vam recollir totes les observacions que trobareu resumides en aquest document. També els assistents van respondre a un qüestionari tipus semàfor sobre el poble de Begues i els seus serveis. Aquí també el podreu consultar. Moltes gràcies a totes les persones que ho vau fer possible i penseu que ha estat de gran ajuda per confeccionar el nostre programa electoral i prioritzar el contingut. Fem Poble, fem Begues. Per un Begues amb un estil de governança republicana, per un Begues de progrés!

Mobilitat

L’Esquena d’ase, quina creu!

Els elements físics reductors de velocitat de vehicles anomenats d’esquena d’ase (bonys o bots) que han instal·lat l’Ajuntament de Begues en diverses zones del municipi no són la millor opció per tal de garantir la seguretat viària dels carrers de Begues. És veritat que l’esquena d’ase és l’opció més econòmica, però també és la que ocasiona més molèsties i inconvenients a les persones conductores. Esquerra Republicana apostem per retirar aquest elements reductors i substituir-los per passos de vianants de ressalt que garanteixen un impacte menor en el vehicle, no malmeten la mecànica del cotxe o moto (sistema d’amortiguació) i garenteixen comoditat i seguretat a les persones vianants amb mobilitat reduïda (cotxets infantils, cadires de rodes, caminadors…). Els passos de vianants de ressalts no són punxeguts com els de l’esquena d’ase i tenen un angle d’aproximació molt més agradable i segur. És veritat que cal anar pacificicant els carrers i implantar la velocitat limitada a 30 km/h en tota zona urbana i prioritzar el vianant-bicicleta-cotxe per aquest ordre. Però cal fer-ho amb iniciatives còmodes i segures, que suposin inversions raonades, encara que siguin més cares com és el cas dels passos de vianants de ressalt, els coixins berlinesos o les bandes rugoses entre altres mètodes més efectius. Si cliqueu en aquest enllaç trobareu un ampli ventall de possibilitats. Per això cal treballar amb planificació. Sense presses, però també sense pauses! Caldria realitzar i consensuar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Begues i començar el seu procés participatiu per dissenyar la mobilitat que entre totes i tots volem: prioritzar els vianants; més i millors carrils bici; reducció de l’accés de velocitat sense molèsties; nous espais d’aparcament per a cotxes; motos i bicicletes i continuar millorant el transport públic urbà i interurbà, entre d’altres mesures.  

Cal habitatge públic de lloguer per a joves

Polítiques de joventut valentes i participades.

Actualment tenim un Pla Local de Joventut (PLJ) que ha caducat. I això no és una bona notícia! Aquest darrer pla contemplava les línies a seguir durant els anys 2014 fins el 2018. Així doncs, ara és més necessari que mai que plantegem la redacció del nou PLJ pels anys 2020-2024 que proposi, executi i avalui accions i projectes juvenils. El jovent de Begues mereix poder decidir mitjançant un procés participatiu. Es mereixen ser els protagonistes de les polítiques públiques en matèria de mobilitat, habitatge, cultura, educació, salut i oci nocturn. I el proper equip de govern que entri, ha d’escoltar i dur a terme allò que s’acordi i es contempli com a satisfactori en el proper Pla de Joventut. A dia d’avui, hem vist com s’han anunciat projectes que no han vist la llum. Un exemple clar d’allò proposat en el passat PLJ és la construcció d’habitatges protegits de lloguer per a joves. Un altre exemple d’incompliment és el de crear un Casal de Joves que respongui a les autèntiques necessitats dels joves, que van molt més enllà del que pot oferir el local del Cactus. Per altra banda celebrem la recent posada en marxa del carnet jove beguetà. Però volem que l’Ajuntament s’adhereixi al nou Carnet Jove Municipal que promociona l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Així ho han fet els municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Cambrils, Amposta, Manlleu, Palamós, la Seu d'Urgell i Agramunt. D’aquesta manera, contribuiriem a captar nous avantatges entre els comerços i empreses locals a través d’un pla anual conjunt de captació i fent promoció d’un únic Carnet Jove d’àmbit nacional, però amb segell beguetà. En resum. És evident que cal fer un salt cap endavant i repensar col·lectivament les noves polítiques d’emancipació i autonomia juvenil a Begues. T’hi apuntes?

La proposta d'Esquerra Republicana: la fiscalitat progressiva a Begues (Baix Llobregat)

CAP A UN MODEL DE FISCALITAT PROGRESSIVA A BEGUES

L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la fiscalitat. Si bé existeix un gran consens social en la idea de que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica, la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a respectar aquest principi, i en gran part és degut a les pròpies limitacions que estableix una normativa estatal obsoleta que a més limita l’autonomia municipal. Malgrat aquestes rigideses, és important que l’Ajuntament de Begues esgoti tot el recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles, la taxa de residus, les taxes d’escoles bressol, piscina municipal etc. I a més dissenyin solucions imaginatives per instrumentar polítiques destinades a compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI, per exemple amb les bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica i l’elaboració de reglaments que afavoreixin a les famílies monoparentals i també a les persones vídues. - Cal dissenyar i aplicar un model integral de fiscalitat progressiva a Begues que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de corregir les desigualtats i garantir l’accés als serveis públics. - També cal introduir elements de responsabilitat ambiental en les diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables i fer promoció de les polítiques de residu zero. - I dissenyar polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica amb l’objectiu de compensar el caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que no disposen de marge normatiu.  

Carretera Begues-Gavà BV2041

Per una mobilitat segura a la carretera Begues-Gavà

El passat 2 de juliol el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar les tasques prèvies d’implantació i senyalització d’obra, treballs per a la millora de la seguretat viària a la carretera BV-2041 entre Gavà i Begues (Baix Llobregat). Aquesta actuació té un pressupost d’1 MEUR i un termini d’execució de cinc mesos. El tram on s’actua té una longitud de set quilòmetres que registra un trànsit d’uns 9.000 vehicles diaris. En les obres que actualment es duen a terme, s’inclou: - Millora del ferm, la senyalització i abalisament - Millora de les barreres de seguretat, amb la col·locació de faldons de protecció per a motoristes en els revolts on sigui necessari - Perllongament del zebrat central fins a Begues, inclosa la disposició de balises cilíndriques a la travessera de Bruguers - Formació de sobreamples a la calçada i cunetes transitables - Adaptació de la intersecció de Ca n’Espinós (quilòmetre 3) i de la intersecció al quilòmetre 5, per tal de permetre el canvi de sentit i entrada amb major seguretat. Tot i que considerem que les obres s’ajusten a les necessitats de seguretat de la calçada i els vorals de la via creiem indispensable que es faci un l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada amb els següents riscos: moviments de vessant, esfondraments (subsidències, col·lapses), fluxos torrencials associats a cons de dejecció, inundabilitat i sismicitat. I per això demanem que l’Ajuntament de Begues insti a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (DGIM) a encarregar un l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) a la carretera BV-2041 al tram comprès entre Bruguers i Begues en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar.

Centre de serveis de la gent Gran

El futur centre de serveis de la gent gran

El projecte del futur Centre de Prestació de Serveis per a la gent gran és una gran oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels major de 65 anys i dels seus cuidadors i familiars. Perquè això sigui així és indispensable que s’esvaeixin tots els dubtes sobre la seva viabilitat econòmica i sobre el concert de les places públiques per accedir al Servei d’Acolliment Diürn, i de les places de les Unitats de Convivència de tipus residencial. Per una banda, és essencial que es realitzi i es publiqui les conclusions de l’auditoria econòmica independent, més enllà dels comptes que presenta l’empresa pública que opta a gestionar aquest servei. Cal saber si la inversió de gairebé 5 milions d’euros és segura i sostenible des del punt de vista de pressupost de despeses ordinàries del pressupost municipal. Per una altra banda, Esquerra Republicana només contemplem aquest projecte si s’estableix un concert amb un nombre rellevant de places públiques. Aquest fet garanteix un accés universal, just i equitatiu per a totes les persones. Sobretot per a aquelles amb risc d’exclusió social o que tenen una pensió baixa i sense patrimoni econòmic. No acceptarem una posada en servei del Centre diürn i de les unitats de convivència residencial sense aquestes condicions perquè no es pot admetre que, amb diners públics, es pugui dur a terme un servei amb places exclusivament privades. Així doncs, si les conclusions de l’Estudi de viabilitat econòmica independent són positives, Esquerra Republicana ens comprometem, sempre abans de la posada en funcionament del centre diürn i de les unitats de convivència,  a treballar per aconseguir signar el millor conveni entre l’Ajuntament de Begues i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Pla de mesures sobre el civisme i la convivència.

Apostem per un Pla de mesures que fomenti el civisme i la convivència a Begues.

Begues és un poble que fa un ús intens de l’espai públic. Aquesta visió i utilització del poble no pot ser concebuda només amb paràmetres i factors quantificables sinó que el municipi esdevé constructor i transmissor de valors, d’espais de relació generadors del sentiment de pertinença a una comunitat. En definitiva, una espai de cohesió social des del valors públics i des d’una ciutadania activa i compromesa. És per això que des d’Esquerra Republicana de Catalunya proposem l’elaboració d’un Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues que serveixi d’eina perquè la ciutadania prengui el protagonisme dels seus drets i deures, i permetrà construir una col·lectivitat inclusiva amb interessos comuns i compartits. És en la mesura en què ens sentim ciutadania i que en formem part, que la nostra actitud és de respecte i d’acceptació de valors i normes de comportament comuns que faciliten la convivència. Aquest Pla d’Acció hauria d’elaborar-se en paral·lel amb l’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme i la Convivència, que té com a objectiu principal l’establiment d’un marc normatiu de convivència social i respecte mutu per fomentar la cohesió social i les relacions respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu. És en aquest camí on tothom podrà desenvolupar les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo en llibertat; on es fan presents el respecte a la dignitat, als drets dels altres, a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses que coexisteixen a Begues. Cal el compromís de tothom: de la ciutadania beguetana i de l’Ajuntament de Begues. Perquè només des del treball conjunt i compartit, sense presses ni malenteses urgències de final de legislatura, ens en sortirem. Per tot això, proposem el següent, PRIMER.- Elaborar un Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues pel quadrienni 2019-2023 que inclouria un Pla d’Acció i també una ordenança de convivència i civisme.

Fes-te amic o amiga d'Esquerra Republicana!

Som 9.500 militants i 23.000 amics. Fes-te republicà!

Ser més i més forts. Aquest és l’objectiu d’Esquerra Republicana en els moments transcendentals que vivim com a país. Un context de repressió amb el president del partit a la presó i la secretària general a l’exili però que “el partit degà de la política catalana està preparat i a punt per a aquest moment”. Tant és així, que el nombre de militants d’Esquerra Republicana ha augmentat des del referèndum de l'1 d'octubre un 11,21% i ja s'enfila per sobre dels 9.500, amb nous membres a totes les comarques catalanes. El creixement de la militància s’ha concentrat en la regió metropolitana. Destaquen comarques com el Baix Llobregat on el nombre d’afiliats ha crescut un 24% entre l’1 d’octubre i el passat 3 de maig i ja es freguen els 900. I A Begues ja som 21 militants! El nombre de dones militants també ha crescut en els darrers mesos. Del total de nous afiliats entre l’octubre i el maig, el 42% són dones. A dia d’avui hi ha un 16% més de republicanes! A més a més, la xifra d'amics i amigues d'ERC, aquelles persones que col·laboren i participen en activitats però no paguen cap quota, s'ha incrementat considerablement en els darrers mesos. A l'octubre el partit republicà comptava amb 20.920 amics i aquest mes de maig ja en són 23.163, un augment de gairebé l'11%. I a Begues hi han 40 amigues i amics! El creixement de la militància també s’ha reflectit en la primera línia política. Personalitats de renom com Ernest Maragall, exconseller d’Educació, exeurodiputat, actual diputat al Parlament i exmembre del Moviment d’Esquerres (MES) creu que “El rol d’ERC és ara ja del tot principal, però ho ha de ser encara més si volem, tots plegats, guanyar el doble repte que avui ens plantegem entorn dels conceptes de República i democràcia”. Si vols fer-te amic o amiga o afiliar-te clica aquí