Begues

Totes les notícies

Exemple de pista coberta multiesportiva de lliure accés

Per a una bona reorganització de la Zona Esportiva

Com ja sabeu, fa temps que defensem la necessitat d’ampliar les superfícies de joc a la Zona Esportiva. La nova pista de pàdel municipal és una bona notícia perquè aporta una nova oferta esportiva i diversifica els esports de raqueta existents (frontennis i tennis). Ara bé, la seva ubicació és el fruit d’un error de planificació perquè hipoteca una possible ampliació del gimnàs i de la sala d’activitats dirigides de la piscina municipal. Quina hagués hagut de ser la ubicació de la pista de pàdel? Fa temps que apostem per una reorganització de la Zona Esportiva, que passaria principalment per la transformació del camp de sauló, situat darrera de les pistes de tennis, en una pista triple multiesportiva de lliure accés per a la pràctica de futbol sala, bàsquet, voleibol, patinatge... Aquesta nova pista deixaria lliure l’espai ocupat actualment per la petita pista multiesportiva de lliure accés coneguda com el campito, que és on s’haguessin pogut ubicar fins a dues pistes de pàdel. Què s’aconseguiria amb aquesta nova ubicació? - Es reservaria l’espai situat davant de la sala d’activitats dirigides de la piscina per a futures ampliacions. - S’evitaria el xoc d’interessos dels usuaris de la zona on ara cohabiten activitats diferents com els esports de raqueta i l’ús recreatiu al campito. - Es minimitzarien mals usos i actes de vandalisme que es produeixen actualment en aquest espai. - Amb l’agrupació dels esports de raqueta s’obtindria un espai més endreçat i protegit. La nostra proposta també comportaria la cobertura de les noves pistes multiesportives que situaríem en l’actual camp de sauló i la instal·lació d’il·luminació, cosa que permetria fer-hi altres activitats com fires o concerts. I, a més, es podrien utilitzar els vestidors col·lectius de la piscina d’estiu durant els mesos de setembre a juny, fins ara infrautilitzats.

Cal un espai d'esbarjo per a gossos i més mesures de seguretat.

Un parc millor és possible!

El gener del 2017 vam presentar propostes de millora al nou parc situat al turó de la Costeta, al costat del Centre Cívic i de la Parellada. El parc, situat en zona urbana, actualment està en la primera fase d’obres, que consta d’una esclarissada del bosc i neteja del sotabosc per reduir el perill d’incendi, l’arranjament de camins i la instal·lació de jocs infantils per convertir-lo en un espai de lleure a la natura. Celebrem aquesta proposta presentada per l’equip d’arquitectes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) que, a més, gestionarà el parc i en cobrirà les despeses de manteniment. Ara bé, volem subratllar que en el plantejament del parc s’ha obviat un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats del municipi. Aquest fet va motivar que presentéssim millores un cop redactat tot el projecte executiu, i que us resumim a continuació: - Cal millorar la seguretat i la vigilància per vetllar pel bon ús i conservació del parc a fi de desactivar accions vandàliques que el malmetin o que suposin un risc d’incendi. Un exemple de càrrega de foc són les parcel·les confrontants o molt properes al parc situades a l’avinguda Països Catalans en les quals urgeix fer complir les ordenances municipals que obliguen els propietaris a desbrossar-les i netejar-les i també a tancar-ne el perímetre. - Proposem un espai d’esbarjo per a gossos que vetlli pels drets dels animals. En la normativa de la Xarxa de Parcs de l’ÀMB és obligatori que els animals de companyia vagin lligats i que els propietaris en recullin les defecacions. Cal un espai d’esbarjo tancat perquè els gossos puguin moure’s sense estar lligats, amb elements de joc comunitaris, espai de sorral i abeuradors, papereres de recollida de femtes i cartells amb recomanacions sobre la tinença d’animals de companyia.

Imatge des de la vorera del Carrer Saragossa

​Protegim i restaurem les rieres, no volem més asfalt!

El dia 30 de gener l’Ajuntament va publicar el Projecte per la canalització  i cobertura d’un tram de riera de Can Figueras entre el carrer Saragossa i el recent reurbanitzat Camí Ral amb l’objectiu de cobrir aquest tram de riera amb un calaix i un asfaltat. Això suposaria un cost total de més de 120.000 Euros. Des d'Esquerra Republicana creiem que aquesta obra, tal com està plantejada, és innecessària, no és convenient a nivell mediambiental, no està suficientment justificada i no respon a l’interès general del municipi. En la línia de fer polítiques a favor de la sostenibilitat i del medi ambient, és indispensable que respectem els nostres espais pluvials i protegim els entorns de les rieres, tal i com es va aconseguir en el tram renaturalitzat de la riera de Begues al seu pas pel Centre Cívic. I per què no es fa en aquest cas? Per què hi ha aquest canvi de criteri en el tractament de les rieres que passen per la trama urbana? Quina necessitat hi ha en projectar un pas exclusiu per a vehicles de serveis? Així doncs, proposem millorar l’actual pas, però que continuï sent un pas exclusiu per als vianants que faciliti la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes sense haver de cobrir tota la llera de la riera amb formigó i asfalt. Una opció seria construir-hi una passera en voladís amb base d’estructura metàl·lica i travesses de fusta i, és clar, renaturalitzar-ne la llera tal com es va fer amb el tram de riera del Centre Cívic. A més, apostem per encarregar la redacció d’un Pla Especial de Protecció i Restauració de les Rieres de Begues amb el suport tècnic i econòmic de les entitats supramunicipals per tal d’identificar i planificar les accions de millora en les principals rieres en trama urbana i periurbana. El nostre patrimoni natural d’aigües pluvials l’hem de preservar, no asfaltar!

Per un pressupost municipal Begues 2018 més just i social

Per un pressupost municipal 2018 més just i social

Sol·licitem que les despeses ordinàries de les regidories, a més de concretar-se econòmicament, vagin acompanyades d’uns Programes d’Actuació Municipal específics de cada regidoria amb descripcions detallades de les accions i dels mètodes d’avaluació de les activitats, amb la posterior publicació als mitjans de comunicació municipals. Demanem austeritat institucional. Proposem que els serveis institucionals de l’Alcaldia Oberta es redueixin un 50% per tal que s’adaptin a les necessitats reals del conjunt del consistori. Proposem una reducció de 4.400€ en aquesta partida i invertir-ho en la millora del web oficial de l’Ajuntament. Reclamem una partida d’estudis i treballs tècnics que serveixi per elaborar un estudi de rendibilitat social per tal d’aplicar la Tarifació Social als serveis públics municipals com la Llar d’Infants, els serveis esportius de la Piscina i el servei d’àpats de la gent gran. L’objectiu: preus i taxes més justes i equitatives. I insistim a reclamar que es redefineixin els objectius del projecte de millora de la zona esportiva segons l’interès general i mitjançant un procés de participació ciutadana per tal d’optimitzar els més de 500.000€ que inverteix la Diputació de Barcelona. És prioritari fer més terrenys de joc, que són els espais bàsics de l’activitat dels clubs esportius. Podríem crear unes pistes multiesportives cobertes darrere les pistes de tennis o fins i tot un nou camp de gespa artificial. Així guanyaríem espais per a la pràctica de futbol sala, bàsquet, patinatge, volei, futbol, rugbi... A més s’aprofitaria per donar un ús als nous vestidors de la Piscina d’Estiu durant els mesos de setembre a juny. I si s’optés per aquest nou espai polivalent es podria aprofitar per celebrar-hi tot tipus d’actes: fires, festes o trobades esportives.

Foto inauguració servei Exprés.cat Torrelles-Sant Vicenç dels Horts-Barcelona (setembre 2017)

Més i millor transport públic a Begues: l’Exprés.cat

Ara toca apostar per mesures que promoguin la mobilitat sostenible i el transport públic, també a Begues! L’entrada en funcionament de la T-Mobilitat a la tardor del 2018 comportarà la inclusió dels municipis que actualment són a la 2a corona tarifària a la 1a corona, com ara Begues. Esquerra Republicana apostem per desenvolupar polítiques en mobilitat sostenible i fomentar el transport públic, per això proposem les següents mesures: Primer.- Redissenyar la línia del bus 902 per millorar les freqüències o reforçar les 18 expedicions actuals en dies feiners i passar-ne a oferir 20. Segon.- Crear la nova línia Exprés.cat Barcelona-Gavà-Begues-Olesa que aposti per 6 expedicions en lloc de les 5 actuals en dies festius. I en dies feiners incorporar 4 noves expedicions semidirectes Begues-Gavà-Barcelona per la C-31 amb entrada per la Gran Via. L’Exprés.cat forma part de les xarxes de busos  d’altes prestacions de la Generalitat i es caracteritza per l’alta freqüència, ús de vehicles moderns i accessibles, velocitat comercial alta i informació en temps real. Tercer.- Estudiar la possibilitat del Transport a la Demanda per cobrir el transport nocturn Begues-Gavà. I per tenir un bon servei de transport públic de qualitat, amb millors serveis i freqüències, apostem per aplicar el Tribut de Transport Públic Metropolità vinculat a l’IBI i així gaudir de les tarificacions socials ja presents en altres municipis de la 1a corona (la Targeta Rosa, T-16, la T-Jove o la T-Atur).  Així doncs tenim un triple objectiu: garantir una mobilitat en transport públic de qualitat, assegurar el dret a deixar el vehicle privat a casa i fer desplaçaments de forma eficaç per l’àrea metropolitana, i finalment cercar alternatives per fer front als greus episodis de contaminació atmosfèrica que suposaran restriccions de circulació als vehicles més contaminants.  

impostos

Taxes i impostos públics justos, equitatius i socials.

Al·legacions, observacions i suggeriments a la Ordenança fiscals per l’any 2018 El grup municipal Esquerra Republicana Begues presentem propostes de bonificaccions, subvencions i ajuts per a famílies nombroses, monoparentals en l’impost número 1 (IBI); una petició de modificació del calendari fiscal pel que fa a la inclusió d’un quart fraccionament d’aquest impost; una bonificació del 75% dels vehícles elèctrics en  l’impost núm. 3 de vehícles de tracció mecànica  (IIVTM) i la creació de la nova taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal basada en la tarificació social que substituiria els actuals preus públics.

Proposta de pistes poliesportives cobertes de lliure accés per a la pràctica esportiva, celebracions esportives, fires o concerts de múscia a aixopluc..

Necessitem més espais per a la pràctica esportiva!

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) ja ha contractat la redacció del projecte d’uns futurs nous vestidors, nou bar i nova sala polivalent al camp de futbol valorat en més de 60.000 Euros; l’obra en costarà més de 700.000 Euros. I també contempla l’enderroc de l’actual bar i sala annexa i les dependències i els vestidors més antics del Camp de futbol. Un cop valorat l’estudi previ és urgent que l’Equip de Govern aturi aquest projecte i convidi a la ciutadania a repensar-lo a través d’un procés de participació ciutadana. Cal redefinir els objectius de millora a la zona esportiva. Segons el Mapa d’Instal·lacions Esportives (MIE) de Begues, el nombre d’espais esportius (camp de futbol i pistes del poliesportiu) està correctament dimensionat amb el nombre existent de vestidors. És a dir, les necessitats bàsiques estan ben cobertes. Cal que aquest equip de govern faci les inversions amb seny i perspectiva de futur, no per lluïment polític. Entenem que calen nous espais de gestió i de magatzem per als clubs; però també creiem prioritari fer més terrenys de joc que són els espais essencials de l’activitat de les entitats esportives. Per això proposem un canvi d’assignació i un canvi de projecte per optimitzar al màxim els més de 500.000 Euros que la Diputació de Barcelona hi dedicarà a través del Programa de les Meses de Concertació municipals. ERC Begues apostem per a crear tres pistes multiesportives cobertes de lliure accés on ara hi ha el camp de sauló darrere les pistes de tennis o fins i tot un nou camp de gespa artificial. Així guanyaríem espais per a la pràctica del futbol sala, bàsquet, patinatge, volei i/o futbol i rugbi, etc. I s’aprofitaria per a donar millor ús als nous vestidors de la Piscina d’Estiu durant els mesos de setembre a juliol. Si s’optés per un nou espai polivalent es podria aprofitar per celebrar-hi tot tipus d’actes: fires, trobades i festes.  

Reclamem informació contrastada, procés participatiu i consulta popular.

Línies Elèctriques, procés participatiu i consulta popular.

A principis d’abril l’Ajuntament ha posat a disposició de tota la població una versió digital del document inicial Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Penedés–Viladecans: variante zona urbana de Begues, indicant que durant un període de trenta dies es poden fer al·legacions. Resoldre el problema de la línia d’alta tensió que passa pel mig del poble és una reivindicació en la que, ciutadans i diversos governs municipals, hem treballat intensament els darrers quinze anys. Recentment s’han creat dues plataformes ciutadanes: una defensa el soterrament mentre que l’altra defensa desviar. Un dels mandats que els regidors tenim, com a representants de la ciutadania, és informar. I per fer-ho bé, en un projecte d’aquesta complexitat, ens cal saber tots els detalls tècnics, jurídics i econòmics. Per aquest motiu els grups municipals d’Esquerra Republicana i Entesa Begues-ICV hem demanat que s’ampliï el termini d’exposició pública fins a 2 mesos, donada la gran importància del projecte. Aquesta ampliació és necessària i convenient per poder valorar a fons, no només el document inicial que ara es presenta, sinó també els informes tècnics, documents i avantprojectes relacionats, com poden ser l’ampliació de la subestació elèctrica del Montau o el canvi de traçat de la nova línia d’alta tensió que ha d’arribar a la subestació i que passaria per dins del terme de Begues, entre d’altres. Recentment s’ha celebrat una sessió oberta per presentar aquest document inicial. Entenem que aquest fet és el tret de sortida d’un Procés Participatiu que, segons el nostre entendre, hauria de culminar en una Consulta Popular per tal que la ciutadania opini i valori, amb tota la informació al seu abast, quin ha de ser el futur de la línia elèctrica al seu pas per Begues.

Participa! JERC Begues

Les JERC: compromís i participació del jovent beguetà!

El proper diumenge 30 d’abril es presentaran les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) al nostre poble, a Begues. Aquesta gran fita vol ser l’inici del treball entre les JERC i la Secció Local d’ERC a Begues. Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) és una organització política juvenil que forma part i impulsa el moviment juvenil català, amb personalitat jurídica pròpia i que, obeint a la seva "Declaració de Principis", treballa per la consecució d’una societat justa i democràtica en una Catalunya lliure, sobirana i reunificada dins l’Europa de les Nacions. Les JERC estan vinculades mitjançant un protocol de relacions amb ERC, proposat per una comissió mixta i paritària de les dues organitzacions, i ratificat pels Consells Nacionals respectius. Les JERC són l’organització política del jovent independentista. Una xarxa de joves que s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó amb l’objectiu de guanyar consciència i de facilitar la mobilització del jovent dels Països Catalans. Són milers de joves que treballen per millorar les condicions de vida del jovent; però no s’aturen aquí, aprofiten la força de les conviccions revolucionàries per transformar políticament i socialment els Països Catalans i el món. La seva tasca passa també per la construcció del moviment juvenil, incidint en totes les poblacions i en tots els àmbits. Les JERC elaboren una anàlisi global del moviment juvenil i col·laboren en la seva dinamització amb totes les forces, alhora que participen en la xarxa associativa i dels moviments socials. Si tens fets 14 anys i encara no has complert els 28 anys; i vols forma part del grup independentista de referència històrica, pots omplir el formulari web i de seguida es posaran en contacte amb tu.