Begues

Notícia

Posicionament d’ERC Begues respecte el tribut metropolità

Esquerra exigeix que s’aclareixi el càlcul del tribut, hi hagi unitat de criteris a tots els municipis i s’esmenin els errors rescabalant, si s’escau, a qui ja hagi pagat de més.

Cal més informació sobre aquest tribut i que el govern municipal continui reclamant a l’ÀMB per tal de rebre com abans millor les inversions que Begues necessita.


El tribut metropolità (TM) és un impost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) per a cobrir el cost que genera la prestació dels serveis públics de la seva competència. Alguns d’aquests serveis són els següents: la futura competència transport urbà i interurbà de viatgers, parcs urbans (per exemple el Parc de la Costeta), tractament de residus, inversions en els ajuntaments i plans metropolitans, entre d'altres.

Entenem que el càlcul d’aquest impost és complex però exigim a les administracions competents, l’ÀMB i el govern municipal, que informin amb transparència de tot el procés i els criteris utilitzats. Si es detecten errors o diferències injustificades exigim que s’esmenin d’ofici retornant la diferència sense que les persones que han pagat hagin de fer més tràmits.

També és imprescindible el treball i la pressió que ha de fer govern municipal en exigir les inversions més urgents que ara necessita Begues. Les més destacades són les millores del servei de transport públic urbà t interurbà, inversions en reducció i reciclatge de residus, construcció habitatge públic de lloguer. El Grup Municipal d’ERC estarà al costat del govern per tal de que aquestes millores es facin realitat, però en denunciarà també, si cal, la falta d’iniciativa o de planejament que bloquegin aquests projectes.

També és cert que amb la polèmica generada aquests darrers dies s’han difós algunes informacions falses que cal desmentir. Per això volem puntualitzar alguns aspectes:

El TM no és un tribut finalista per a pagar el transport públic, tot i que una de les conseqüències de la integració és una rebaixa immediata de les tarifes integrades:

- Abaratiment de la T-Ususal  (el cost de viatjar per la zona 1 amb una T-Usual proporcionalment baixa. Viatges ilimitats per 40 Euros/mensuals ).
- Increment d’usuaris que deixen el cotxe.
- Millora en el medi ambient i en la salut de les persones en utilitzar menys el vehicle privat. (Segons estudis del 2013, el cost de la contaminació de l’aire a Espanya és de 15.000 morts prematures i 45.000 milions d’euros).
- Baixada d’ingressos al transport públic integrat en reduir el cost dels bitllets (previsió de 23M€ menys).

Concepció d’ERC sobre els impostos

Els serveis públics es paguen amb els nostres impostos, i que d'una forma o d'una altra els ciutadans haurem de pagar aquell cost. I des d'un punt de vista redistributiu i solidari, i de foment del servei públic del transport, creiem que no s'hauria de repercutir el cost de la integració mitjançant una pujada del preu del bitllet, sinó q s'ha de socialitzar aquest cost. Una pujada de les tarifes del transport, afectaria principalment a les persones amb menys recursos usuàries d'aquest servei i aniria en contra del foment d’aquest servei públic en detriment del vehicle privat.

Situació actual

El debat sobre l’oportunitat de gravar els béns immobles per sufragar els serveis públics que presta l'ÀMB, pot ser intensa i sotmesa a tota consideració, però actualment no hi ha altres mitjans legals que aquesta, i 18 municipis porten anys pagant el TM. Això no treu que mitjançant convenis i l'acord amb tots els ajuntaments metropolitans es busqui una fórmula més justa, redistributiva, equitativa i solidària.

Així també som partidaris d’estendre l’aplicació de les reduccions en la quota, que actualment només se’n beneficien els immobles destinats a habitatges, als immobles amb activitats de serveis i de comerç de proximitat.

Feina feta des d’ERC.

Conjuntament amb el grup metropolità d'ERC, treballem de forma acurada i sense fer soroll, com podem fer que els imports siguin menys onerosos pel conjunt dels ciutadans, i com afrontar aquest problema des de l'òptica metropolitana i del cost del servei. Aquesta feina requereix de calma, silenci i treball, perquè el que sí hem detectat és que el mètode de càlcul no s’ha aplicat de forma unitària i és injust al penalitzar els nous municipis que s'integren. Des de l’ajuntament, cal que es treballi per establir els valors reals cadastrals de tots els immobles des de l'any 2005 fins a l'actualitat i aplicar els percentatges i barems oportuns, la qual cosa, sense dubte farà rebaixar el preu del tribut que ara es paga.

Estem totalment d’acord en que cal millorar i invertir més en transport, però és lògic que per aquestes millores cal recaptar impostos mitjançant l’aportació solidària de tots els municipis metropolitans, no esperant que els habitants d'altres municipis ens paguin uns serveis que ells porten temps pagant.


Exigències al govern municipal i a l'ÀMB

- Que el govern municipal concreti de comú acord amb l'oposició les millores concretes en el transport urbà i infraestructures vinculades a millores en la mobilitat sostenible.
- Millores en el servei del transport públic i tarifació social dels títols de transport (targeta 4 rosa, T16 o altres títols encara no integrats). Cal anar més enllà de la tarifa plana del títol de transport (sistema tarifari integrat a la zona 1).
- Transparència i bona comunicació de totes els detalls del tribut: caldria haver fet una sessió pública conjunta entre ÀMB i l'Ajuntament de Begues com ja han fet a municipis com Molins de Rei, Papiol o Corbera de Llobregat.

Des d’Esquerra Republicana creiem necessari fer aquesta comunicació com a acte de divulgació i d'informació imprescindible davant dels fets esdevinguts recentment, de les declaracions i les mocions polítiques de diversos grups municipals i també del neguit dels veinat de Begues de manera particular.

Els polítics i les administracions públiques estan obligats a ser transparents i  didàctics. Cal que expliquin els problemes amb tota la seva complexitat i amb totes les dades. I mai han de caure en populismes ni amb receptes màgiques.