Begues

Notícia

El Tribut Metropolità 2020 a Begues serà més just i equitatiu.

El perquè del Tribut Metropolità
El perquè del Tribut Metropolità
Els rebuts del Tribut Metropolità d’aquest any 2020 s’aplicaran una disminució substancial dels imports a pagar per la ciutadania beguetana propietària de béns i immobles (IBI), tant residencial com no residencial, gràcies en part,  a la ferma voluntat del Grup Metropolità Esquerra Republicana de Catalunya per tal de garantir un tribut just i equitatiu.

El motiu d’aquesta reducció es deu a la reclamació que vàrem fer com Esquerra Republicana, que es basava en la necessitat urgent de poder presentar nous padrons amb tota la informació i dades econòmiques completes de la qual no en disposaven la majoria dels ajuntaments de la segona corona a Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) que havien de fer-ho per primera vegada l’any 2019.

Aquestes són les dades comparatives:
 
BEGUES (Baix Llobregat)
 
TRIBUT METROPOLITÀ 
  
    RESIDENCIAL 
  
    NO RESIDENCIAL 
  
QUOTA MITJANA  2019       63,61 Euros         166,79 Euros
QUOTA MITJANA  2020        38,86 Euros          88,24 Euros


Aquesta reclamació i canvis en les Ordenances Fiscals del Tribut Metropolità de 2020, ha permès als Ajuntaments, que s’hi han volgut acollir (entre ells l'Ajuntament de Begues), presentar de nou els padrons cadastrals i d’acord amb aquests, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha recalculat les noves quotes íntegres més adequades i homogènies que poden arribar a ser un fins a un 49% menys en els habitatges residencials i fins a un 33% menys per a locals comercials i industrials. 

Els nous padrons no ha estat el fruit de cap negociació concreta municipi per municipi, sinó de l’aplicació del text de l’ordenança 2020 d’acord amb els compromisos que vam arribar a través dels acords del Consell Metropolità del mes de maig d’enguany.

Tanmateix, s'ha fixat un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità. Aquest valor cadastral és de 46.210,11 Euros.

Pel que fa als ajuts que l'ÀMB facilita per fer front al pagament d'aquesta taxa, en manté la bonificació del 50% per a famílies nombroses, en les mateixes condicions que durant l'any 2020.

Així doncs, el grup metropolità d'Esquerra Republicana, juntament amb els grups municipal d'ERC-AM Begues, hem treballat per fer que els imports siguin menys onerosos pel conjunt dels ciutadans afrontant la qüestió del Tribut Metropolità des d’una òptica republicana i donant resposta a la situació sanitària, social i econòmica derivada de la pandèmia COVID-19. 

Aquesta feina ha requerit de calma, silenci i treball, perquè el que vam detectar des de l’inici és que el mètode de càlcul del Tribut Metropolità 2019 no s’havia aplicat de forma unitària i era injust penalitzar a la ciutadania dels municipis de la segona corona que passavem a pagar l'esmentat tribut. 

En tot moment hem reclamat que es treballés per establir els valors reals cadastrals de tots els immobles des de l'any 2005 fins a l'actualitat i aplicar els percentatges i barems oportuns, la qual cosa, sense dubte ha fet rebaixar la quota líquida del tribut que ara es girarà als contribuents de béns i immobles a finals d’any.

Ara més que mai, cal continuar les inversions públiques i programes socials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Begues, i reclamar l’assumpció de les competències en matèria de Transport Públic (Bus 902 i el servei de Bus urbà a Demanda) per part de l’ÀMB. Sense oblidar les millores del servei que s’han de donar: millors freqüències, i horaris i servei de qualitat per tal garantir el dret a tenir l’opció de no dependre del vehicle privat.