Begues

Notícia

Pel dret a l'habitatge digne a Begues

  • Volem habitatge digne a l'aparcament provisional del centre cívic
  • Estudi de viabilitat 16 habitatges de lloguer a la Parellada
  • Plànols 16 habitatges de lloguer a la Parellada
  • Resum de les dades bàsiques 16 habitatges de lloguer
  • Plànols 16 habitatges de lloguer a la Parellada. Any 2008.
L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves. I la vulneració del dret l’habitatge és un gran problema vinculat a l’atur i a la precarietat laboral, que aboquen el jovent beguetà a no poder accedir a un habitatge digne perquè no poden generar recursos estables i suficients.

Agreuja encara més la situació el fet que el sistema de provisió d'habitatge ve regulat pel lliure mercat i el parc d'habitatge protegit a Begues és insuficient per cobrir la demanda real. El dret a l’habitatge digne encara es troba fora de l’abast de les possibilitats del jovent. 

Cal que l'Ajuntament sigui proactiu en tots els fronts per combatre les mancances i debilitats d’aquest dret. Cal garantir als joves l'accés a l'habitatge digne sense que s’hagin d'endeutar a llarg termini ni dependre de tercers per poder-se emancipar. 

Segons els Indicadors Municipals d’Habitatge de Barcelona, el nombre de població en edat d’emancipació d’entre 25 i 34 anys a Begues, és de 671 persones, un 9,12 % respecte el total de població, 7.356 beguetans i beguetanes. 

És per això que des d’Esquerra Republicana trobem indispensable recuperar el projecte municipal de l’any 2010 destinat a la construcció municipal de 16 pisos de lloguer en l’actual aparcament provisional del Centre Cívic El Roure.  Aquest projecte va comportar la modificació puntual número 13 del Pla general d'ordenació i va permetre incrementar la densitat màxima de la parcel·la de l'avinguda de Sitges núm.13, corresponent a la parcel·la 22-A del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial la Parellada.

Aquest és un projecte indispensable per fer pisos de lloguer per al jovent beguetà, adaptats a les seves necessitats bàsiques i dins del centre del poble. 

Escrivim el futur per un habitatge digne a Begues!