Begues

Notícia

Apostem per un Pla de mesures que fomenti el civisme i la convivència a Begues.

  • Pla de mesures sobre el civisme i la convivència.
Begues és un poble que fa un ús intens de l’espai públic. Aquesta visió i utilització del poble no pot ser concebuda només amb paràmetres i factors quantificables sinó que el municipi esdevé constructor i transmissor de valors, d’espais de relació generadors del sentiment de pertinença a una comunitat. En definitiva, una espai de cohesió social des del valors públics i des d’una ciutadania activa i compromesa.

És per això que des d’Esquerra Republicana de Catalunya proposem l’elaboració d’un Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues que serveixi d’eina perquè la ciutadania prengui el protagonisme dels seus drets i deures, i permetrà construir una col·lectivitat inclusiva amb interessos comuns i compartits. És en la mesura en què ens sentim ciutadania i que en formem part, que la nostra actitud és de respecte i d’acceptació de valors i normes de comportament comuns que faciliten la convivència.

Aquest Pla d’Acció hauria d’elaborar-se en paral·lel amb l’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme i la Convivència, que té com a objectiu principal l’establiment d’un marc normatiu de convivència social i respecte mutu per fomentar la cohesió social i les relacions respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu.

És en aquest camí on tothom podrà desenvolupar les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo en llibertat; on es fan presents el respecte a la dignitat, als drets dels altres, a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses que coexisteixen a Begues. Cal el compromís de tothom: de la ciutadania beguetana i de l’Ajuntament de Begues. Perquè només des del treball conjunt i compartit, sense presses ni malenteses urgències de final de legislatura, ens en sortirem.

Per tot això, proposem el següent,

PRIMER.- Elaborar un Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues pel quadrienni 2019-2023 que inclouria un Pla d’Acció i també una ordenança de convivència i civisme. Proposem que es sol·liciti el suport tècnic i econòmic del Servei de Convivència, diversitat i participació ciutadana de la Diputació de Barcelona a través del Catàleg de Serveis per engegar un procés participatiu amb garanties. Adjuntem com a exemple el Pla de Mesures de Convivència 2017-2021 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el suport de DIBA.

SEGON.- Actualitzar els articulats de les ordenances reguladores corresponents per no crear dissonàncies amb les conclusions del procés participatiu, i concretament, entre el futur Pla d’Acció i la futura ordenança de convivència i civisme. Exemples  d’ordenances a actualitzar: la de tinença d’animals, estalvi d’aigua, instal·lació de vetlladors, neteja pública i gestió de residus, publicitat, soroll i vibracions, circulació, i zones verdes i espais naturals del municipi de Begues.

TERCER.- Preparar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de Begues per aplicar el Pla de Mesures per a la Convivència i el Civisme a Begues.

L’organització municipal haurà de comptar amb serveis de suport a la gestió dels conflictes i, en aplicació de la futura Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència, amb un sistema sancionador que tindria com a eix principal la possibilitat de mesures alternatives al paper pecuniari de les sancions. La proposta d’ERC Begues en aquest sentit és la implementació dels serveis següents:

- Protocol de gestió d’incidències de convivència a l’espai públic: des de diferents serveis municipals es canalitzaria i donaria una resposta coordinada, àgil i eficaç a les a queixes i suggeriments de la ciutadania en relació al civisme i la convivència a l’espai públic. Aquest protocol inclouria l’elaboració d’un informe anual de caràcter públic que permetés al govern, a la ciutadania i als grups de l’oposició conèixer amb profunditat els problemes i inquietuds dels beguetans i beguetanes i la resposta que se’ls dona.

- El Servei de Mediació ciutadana oferiria un espai de suport per resoldre els conflictes entre veïns i veïnes i en l’ús de l’espai públic, entre d’altres.

- La Policia Local realitzaria diferents intervencions relacionades amb el civisme, potenciant el seu rol de policia de proximitat, tot i que majoritàriament les seves tasques estarien relacionades amb el trànsit.

- La Unitat d’Expedients Sancionadors gestionaria els expedients sancionadors derivats de l’aplicació de l’Ordenança per fomentar el civisme i la convivència.

- El Servei de Mesures Alternatives realitzaria accions reparadores-educatives amb joves que haguessin comès alguna falta o delicte, mediacions amb joves que haguessin provocat danys al patrimoni municipal o es col·laboraria amb el Sistema de Justícia oferint llocs on les persones poguessin fer el compliment de les Mesures Penals Alternatives. Per a cada tipus de conducta sancionada a reparar, des del SMA hi ha establertes diferents accions.

- El Servei de Llicències i Disciplina, mantindria contacte directe amb els establiments que pel seu funcionament provoquen molèsties veïnals, i que en molts casos requereixen l’aplicació de mesures correctores per resoldre-les i garantir la convivència entre veïnat i establiments. Per exemple, hi ha establiments que disposen d’horaris reduïts a causa d’incompliment amb l’ordenança de soroll.

- En relació a la preservació de la infraestructura, el mobiliari urbà i l’espai públic, des de la Regidoria de Via Pública i la Regidoria de Mobilitat es realitzarien accions municipals que restituirien el bon estat del poble (reposició de contenidors i mobiliari urbà, neteja de parets i d’altres espais...). Des dels Serveis Jurídics es tramitarien els expedients administratius per tal d’exigir la responsabilitat pels danys causats al patrimoni municipal.

QUART.- Elaborar un Estudi Econòmic detallat (despeses directes, despeses indirectes i ingressos) del cost d’implantació del Pla d’Acció i de la implantació de l’Ordenança de Convivència i Civisme durant el període 2018-2019, que en garanteixi la viabilitat econòmica, l’eficàcia i l’eficiència administrativa.