Begues

Notícia

CAP A UN MODEL DE FISCALITAT PROGRESSIVA A BEGUES

La proposta d'Esquerra Republicana: la fiscalitat progressiva a Begues (Baix Llobregat)
La proposta d'Esquerra Republicana: la fiscalitat progressiva a Begues (Baix Llobregat)
L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la fiscalitat. Si bé existeix un gran consens social en la idea de que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica, la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a respectar aquest principi, i en gran part és degut a les pròpies limitacions que estableix una normativa estatal obsoleta que a més limita l’autonomia municipal.

Malgrat aquestes rigideses, és important que l’Ajuntament de Begues esgoti tot el recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles, la taxa de residus, les taxes d’escoles bressol, piscina municipal etc. I a més dissenyin solucions imaginatives per instrumentar polítiques destinades a compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI, per exemple amb les bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica i l’elaboració de reglaments que afavoreixin a les famílies monoparentals i també a les persones vídues.

- Cal dissenyar i aplicar un model integral de fiscalitat progressiva a Begues que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de corregir les desigualtats i garantir l’accés als serveis públics.

- També cal introduir elements de responsabilitat ambiental en les diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables i fer promoció de les polítiques de residu zero.

- I dissenyar polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica amb l’objectiu de compensar el caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que no disposen de marge normatiu.