Begues

Documents

AL·LEGACIONS, OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS AL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES
Descarrega en PDF En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup Municipal d’ERC-AM amb CIF V-66626318 i en nom de la secció local de ERC de Begues, passem a formular al·legacions al Pressupost General exercici 2019 de l’Ajuntament de Begues que es va aprovar de forma inicial en el Ple Extraordinari Municipal del 21 de desembre de 2018.

Aquí podeu llegir el resum de les observacions:

PRIMERA.- SOBRE LA TRAMITACIÓ DEL PRESSUPOST 2019.
Demanem que es pugui obtenir la documentació del pressupost amb suficient antelació per tal de poder analitzar i valorar totes les propostes econòmiques.

SEGONA.- SOBRE MESURES DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
Creiem necessari que les actuacions i intervencions en el capítol de despeses ordinàries de diverses regidories no només es concretin en un expressió quantitativa o numèrica pressupostària sinó que haurien d’anar acompanyades d’un Programes d’Actuació Municipal específics de cada regidoria amb descripcions detallades de les accions i dels mètodes d’avaluació de les activitats amb posterior publicació a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Begues.

Aquí podeu llegir el resum dels suggeriments:

PRIMER.- SOBRE LA NECESSITAT DE L’AUSTERITAT INSTITUCIONAL.
Demanem que la partida atencions protocol·làries i representatives (92 9220 22601) es disminueixi un 50% com a mesura d’austeritat institucional i de bon govern.

SEGON.- SOBRE LA NECESSITAT D’UN CANVI DE MODEL DE L’APLICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS.
Reclamem una partida d’estudis i treballs tècnics que serveixi per elaborar un estudi de rendibilitat social per tal d’aplicar la model de fiscalitat progressiva als serveis públics municipals com la Llar d’Infants el Guinyol, els serveis esportius de la Piscina municipal i el servei d’àpats de la gent gran.

TERCER.- Reclamem, un any més, la inclusió de l’organigrama funcional de la plantilla de personal funcionari, laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Begues en l’aprovació del pressupost general exercici 2019.

I l'al·legació

PRIMERA.- SOBRE LES DESPESES DE CAPITAL EN REFERÈNCIA A L’ADQUISIÓ D’UNS TERRENYS AL COSTAT DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL.
Pel que fa a la proposta d’adquisició d’uns terrenys qualificats com a sól urbà no programat de titularitat privada que es troba a continuació de la zona nord de la Zona Esportiva Municipal, volem deixar palès que no existeix una documentació tècnica que valori la idoneïtat de la compra d’aquest terrenys. Caldria que s’actualitzés el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) de Begues o que es redactés un Pla Director Esportiu per tal de justificar la necessitat de l’ampliació.
Per tot això, demanem que no s’inclogui aquesta partida en el capítol de despesa de capital i es pressuposti una partida d’Estudis i treballs tècnics per la redacció del MIEM 2020-2028 que seria aprovat per Ple Municipal durant la legislatura 2019-2023.Tanmateix, és imprescindible que es convidi a tota la ciutadania en el procés de participació ciutadana del nou MIEM o Pla Director Esportiu de Begues.