Begues

Notícia

La gestió de l’urbanisme municipal als darrers quatre anys (2011-2015).

Jordi Dolz, arquitecte.
  • Resum Urbanisme a Begues
  • Jordi Dolz, arquitecte.
Si analitzem com s’ha desenvolupat la gestió política de l’urbanisme municipal durant aquest últims quatre anys, observarem que hi ha mancat rigor i claredat. S’ha de tenir en compte que és molt important potenciar i divulgar de forma entenedora la gestió urbanística, ja que poc a poc, amb petites pinzellades, el nostre planejament general va canviant per encabir nous usos, com per exemple el turístic.
 
Cal donar sortida a diferents activitats econòmiques que dinamitzin l’economia  local i que no estan suficientment definides ni regulades al nostre Planejament General, però cal que la proposta sigui clara, que els indrets escollits siguin potents, rellevants i que tinguin atractiu. No creiem que situar un ús turístic a sobre del supermercat Caprabo, com pretén l’actual equip de govern municipal, sigui una opció modèlica. Hi ha altres indrets al sòl urbà i al sòl no urbanitzable on es podrien ubicar aquests usos amb més dignitat.
 
També hem observat que durant la legislatura 2011-2015 s’han prioritzat de forma preferent interessos privats i no s’ha aprofundit, ni tingut en compte, ni sabut veure o potenciar propostes urbanístiques d’interès general. A la legislatura 2007-2011 hi va haver molts bons exemples on es van prioritzar preferentment els interessos públics.
 
Insistim en que la correcta difusió de la gestió política de l’urbanisme és molt important pel futur del nostre poble. Els documents han d’estar a l’abast de tothom, s’han de publicitar de forma àmplia i generosa, s’han de divulgar, s’han de penjar a la web municipal i s’han de fer sessions informatives, ja que els temes a vegades són complexos i cal explicar-los de forma entenedora a la ciutadania.  
 
Altrament, si no es fa aquesta pedagogia de divulgació, poques persones podran estar al corrent d’una gestió política de d’urbanisme que a poc a poc va alterant el nostre Planejament General.
 
Per tot això que hem esmentat i fent una relectura de la tramitació urbanística municipal realitzada durant aquests últims quatre anys, observem que hi ha un cert enrenou a quatre Modificacions Puntuals que s’han tramitat. Per aquest motiu aquest escrit intenta analitzar i treure conclusions de tot plegat.
 
Recordarem que durant la legislatura municipal 2007-2011 es van iniciar 18 (divuit) expedients administratius relacionats amb la gestió de l’urbanisme municipal. Entre els diversos temes tramitats durant aquest quadrienni hi trobem: Modificacions Puntuals del Pla General, Modificacions Puntuals de Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Projectes d’urbanització i altres tràmits urbanístics de menor envergadura. Una molt bona part d’aquells documents es van enllestir durant el mateix període i una petita part varen quedar pendents de finalitzar i es van aprovar definitivament durant la legislatura posterior. Aquí podreu veure la web municipal on es poden trobar molts dels tràmits urbanístics tramitats des de l’any 2007 fins a l’actualitat.
 
Durant la legislatura 2011-2015 solament es van iniciar 6 (sis) tràmits urbanístics, que  són els següents:
 
1. La Modificació Puntual nº 20 del Pla General. (29/7/13). Cases de cos i edificis d’interès.

Aquesta proposta de Modificació Puntual nº20 del Pla General, a part d’intentar completar una interessant llista de construccions d’interès local en sòl urbà com són la casa Illa, la casa Cervelló i la casa Escarpenter, també proposa la modificació de l’article 194 de les Normes Urbanístiques del Pla General. Aquest incideix sobre les condicions de limitació de la fragmentació innecessària de la superfície dels d’edificis inclosos al llistat d’edificis d’interès.(cases de cos). Veure el link 1 al final.

Aquest document no ha tingut continuïtat i és una llàstima perquè intentava, entre altres coses, incorporar la interessant casa Cervelló, d’estil racionalista, dins de la relació d’edificacions i àmbits d’interès del nostre Pla General. S’ha de tenir en compte que recentment, aquest edifici s’ha incorporat al projecte de “Rutes culturals i turístiques” com a element d’interès quan no té encara cap tipus de protecció reglamentada.
 
2. La Modificació Puntual nº 21 del Pla General. (6/13). Correcció d’una errada  material al Raval d’en Martí.

Amb aquesta Modificació es van tramitar i aprovar definitivament unes petites errades materials de variacions de superfícies de solars del Raval que es van detectar al Text Refós del Pla de Millora Urbana del Raval d’en Martí.
 
3. La Modificació Puntual del Pla Parcial de Mas Pasqual. (24/9/14). Canvi d’ús i adequació del planejament aprovat.  

En aquest document, tramitat a instàncies d’una iniciativa privada, s’intenta introduir un possible nou ús d’establiment d’allotjament turístic a l’edifici d’oficines que està sobre el supermercat Caprabo i al solar que està al costat de la deixalleria. Alhora es legalitza una irregularitat urbanística provocada per dos inapropiats Estudis de Detall que es van redactar i aprovar l’any 2002.

En aquest tràmit, el grup municipal de ERC va demanar que es replantegés la ubicació d’un ús hoteler en aquest indret ja que el lloc no ens semblava adequat, que es millorés el redactat del document i que es tramités una Modificació Puntual del Pla General de Begues (no una Modificació Puntual del Pla Parcial de Mas Pasqual) ja que enteníem que ho demanava la rellevant proposta que estava sobre la taula. Però, malauradament, la nostra raonada observació va ser desestimada.
 
Posteriorment i a resultes d’aquesta observació que va fer ERC, l’equip de govern municipal de forma inesperada s’ho repensa, rectifica i s’adona que cal modificar el article 88 de les Normes Urbanístiques del Pla General tal com ho vàrem manifestar en les nostres al·legacions i d’acord amb la Modificació Puntual núm. 22 del Pla General que l’Ajuntament va començar a tramitar quasi simultàniament.

I aquí comença un embolic de tramitació urbanística que, al nostre entendre, no ha estat correctament reconduït .
 
Fa poc aquest document ha estat aprovat definitivament (16/7/2015) però s’ha hagut de validar per Ple Municipal un Text Refós. S’ha tramitat com un Text Refós perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va exigir, al final del procés de tramitació del document, introduir moltes correccions gràfiques i escrites per tal que s’aprovés definitivament. Aquestes correccions estaven en la línia del que demanava ERC en les seves raonades al·legacions.
 
4. La Modificació Puntual nº 22 del Pla General. (26/11/14). Modificació de dos articles de les normes urbanístiques del Pla General.

A corre-cuita es tramita una proposta de Modificació Puntual nº 22 del Pla General. Es proposa modificar els articles 88 (disposicions comunes sobre  la regulació d’usos) i el 194 (condicions d’ús a la zona 17 de ciutat jardí) de les Normes Urbanístiques del Pla General per tal de donar resposta a les demandes que havien sol·licitat dues iniciatives privades: el establiment d’us d’allotjament turístic a sobre de l’edifici del Caprabo i a un solar del costat  i l’establiment d’ús sanitari-assistencial que es proposa posar a l’antic Hotelet.

En aquest cas les observacions que va tramitar ERC demanaven entre altres millores que el document fos més entenedor, no tant enrevessat i sobretot que es tinguessin en compte les referències històriques a l’hora d’explicar el per què de la Modificació Puntual que es proposava. Les nostres observacions varen ésser desestimades.
 
5. La Modificació Puntual del Pla Especial de Gimeno Navarro 10 (L’Hotelet). (25/3/15). Canvi d’ús.

Aquest document
, tramitat també a instàncies d’una iniciativa privada, proposa canviar l’ús “hoteler” pel de “socio-assistencial”.  En aquest document hi ha una referència expressa a l’article 88 de les Normes Urbanístiques del Pla General que simultàniament es proposa modificar a la Modificació Puntual nº 22 del Pla General i a la Modificació Puntual del Pla Parcial de Mas Pasqual. ERC va tramitar unes al·legacions que varen ésser desestimades. Demanàvem que el document exposat a informació pública estigués ben redactat ja que tenia greus mancances documentals de tot tipus. 

Aquest document no ha estat aprovat provisionalment. Recentment, en data 31 de juliol de 2015, s’ha presentat una denúncia pel Registre d’Entrada de l’Ajuntament on s’argumenta que hi ha evidències que s’està exercint una activitat socio-asistencial sense que es tinguin aprovats definitivament tots el permisos i autoritzacions reglamentades.
 
6. El Pla de Millora Urbana de la Rectoria. (6/4/15).

Es va tramitar i aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de la Rectoria els últims dies de la legislatura. Es va tramitar sense consens amb el veïns afectats. ERC va tramitar al·legacions en el sentit que convé millorar el document i que cal introduir, entre altres temes, un topogràfic ben detallat de l’àmbit sotmès a millora urbana. El Centre d’Estudi Beguetans i altres col·lectius locals també van tramitar fonamentades al·legacions.

Aquest document encara no ha estat aprovat provisionalment.
 
Els tràmits 1, 3, 4 i 5 que hem esmentat tenen un denominador comú: la modificació dels articles 88 i 194 de les Normes Urbanístiques del Pla General per tal de poder encabir l’ús d’allotjament turístic i l’ús socio-assistencial  en diferents indrets del nucli urbà.
 
L’enrevessada i recargolada tramitació ha estat envoltada de poca claredat de contingut de documents (sobretot dels tràmits 3 i 5) exposats a informació pública. Prova de tot plegat és el conjunt d’al·legacions que diversos col·lectius polítics i socials, entre els quals es troba ERC, han tramitat durant aquests quatre anys (totes elles desestimades per l’equip de govern local) i el demolidor informe que en data 16 de maig de 2015 va emetre la Comissió Territorial d’Urbanisme on demana moltes correccions al document de la Modificació Puntual del Pla Parcial de Mas Pasqual que en un principi havia aprovat inicialment i provisionalment l’equip de govern municipal.
 
Com a conclusió d’aquesta cronologia observem que d’un total de sis documents tramitats durant la legislatura 2011-2015, nomes se n’han aprovat definitivament tres i un d’aquests ha estat aprovat inicialment pocs dies abans de les eleccions municipals. Si comparem els divuit temes tramitats durant el període 2007-2011 i els sis temes tramitats el període 2011-2015 (amb un tema sense continuïtat administrativa), la diferència en qualitat i en quantitat és molt rellevant.
 
La gestió política de l’urbanisme local no és un simple tràmit administratiu per resoldre temes puntuals. És una seriosa aposta pel futur de Begues que cal que hom en sigui conscient.
 
 
Links d’interès:
 
Documents tècnics.
 
a
http://www.begues.cat/areesmunicipals.php?id=2
En aquest enllaç de la web municipal es poden veure molts tràmits urbanístics tramitats des de l’any 2007 fins a l’actualitat.
 
1
Pendent de trobar  i incloure
MPPG 20. En aquest enllaç hi ha el document del text de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual  20 del Pla General. Aquest document no ha tingut continuïtat
 
2
http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/urbanisme/modificacio21.pdf
MPPG 21. En aquest enllaç hi ha l’aprovació definitiva de la correcció d’errades al  Raval d’en Marti.
 
3
http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/urbanisme/modmaspasqualinicial.pdf
MPPP MAS PASQUAL. En aquest enllaç hi ha el document de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla Parcial Mas Pasqual. El Text Refós de l’aprovació definitiva encara no ha estat penjat a la web.
 
4
http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/urbanisme/22definitiva.pdf
MPPG 22. En aquest enllaç hi ha el document del Text Refós de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual  22 del Pla General.
 
 
5
http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/urbanisme/gimenonavarroini.pdf
MPE L’HOTELET. En aquest enllaç hi ha el document del text refós de l’aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Gimeno Navarro 10. (L’Hotelet). Es una modificació d’un Pla Especial que ja es va tramitar l’any 2002.
 
 
6
http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/urbanisme/20150428pmurectoria.pdf
PMU LA RECTORIA.. En aquest enllaç hi ha el document de l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de la Rectoria.
 
 
Al·legacions d’ERC.
 
3a
http://locals.esquerra.cat/documents//6570.pdf
En aquest enllaç hi ha les al·legacions que va tramitar ERC sobre la Modificació Puntual del Pla Parcial de Mas Pasqual
 
4a
http://locals.esquerra.cat/documents//observacions-modificacions-puntual-numero-22-pla-general-1-pdf
En aquest enllaç hi ha les observacions que va tramitar ERC sobre la Modificació Puntual nº22 del Pla General.
 
5a
http://locals.esquerra.cat/documents//allegacions-gimeno-navarro-10-hotelet.pdf
En aquest enllaç hi ha les al·legacions que va tramitar ERC sobre la Modificació del Pla Especial  c/ Gimeno Navarro 10, l’Hotelet
 
6a
http://locals.esquerra.cat/documents//pla-millora-urbana-la-rectoria.pdf
En aquest enllaç hi ha les al·legacions que va tramitar ERC sobre el Pla de Millora Urbana de La Rectoria.
 
Annex
http://locals.esquerra.cat/documents//ctu-mpppmp-text-refos.pdf
Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 11/5/2015 relacionat amb la Modificació Puntual del Pla Parcial de Mas Pasqual.