Begues

Notícia

Al·legacions i suggeriments al pressupost general 2016. Per un pressupost municipal més just i social.

Grup Municipal ERC Begues: Jaume Olivella i Josep Atsuara.

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern Municipal, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. El pressupost de l’Ajuntament de Begues està basat en el sistema de Pressupost Executiu, el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats i objectius); i això s’hauria de posar més en valor i visualitzar amb més claredat i transparència. Tot seguit desenvolupem les següents observacions, suggeriments, millores del document aprovat inicialment el 23 de desembre 2015 en plenari municipal. Recordem que la comissió informativa del ple es va celebrar el 21 de desembre, molt fora de terminis legals establerts.  
 

PRIMER.- Demanem que es pugui obtenir la documentació del pressupost amb  antelació per tal de poder analitzar i valorar les propostes econòmiques.

 

Per darrers exercicis ens agradaria poder tenir la informació per tal de proposar millores executives i debatre políticament el document i que no es converteixi la seva aprovació inicial en un tràmit burocràtic i administratiu de l’Equip de Govern.

 

SEGON.- Creiem necessari que les actuacions i intervencions de diverses regidories no només es concretin en un expressió quantitativa o numèrica pressupostària sinó que haurien d’anar acompanyades de programes d’actuació municipal específics de cada regidoria amb metodologies d’avaluació de resultats i descripció detallada de les accions i dels mètodes d’avaluació de les activitats amb posterior publicació a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Begues. Uns dels molts exemples podrien ser la partida de via pública (15 1532 21000), la programació cultural del Centre Cívic (33 3331 22699), la Festa Major d’Estiu (33 33811 22609), el Pla Local de Joventut (33 330922609), els Processos de participació ciutadana (92 9241 22706), el Procés Partcipatiu Città Slow (43 4321 22706), les actuacions de promoció econòmica (43 4331 22799), entre d’altres.

 

TERCER.- Reclamem un canvi  de criteri en la dotació de les partides relacionades amb el programa comunitari de la gent gran (23 23142 22606). Proposem un augment per un import de 3.850,00 Euros per tal potenciar les activitats dirigides organitzades des del servei públic de L’Espai Nou de la gent gran. Aquest import estaria cobert per un majors ingressos fruit de la recaptació dels preus públics del Dinar de la Gent Gran (1 39902).

 

QUART.- Demanem que la partida d’atencions protocolàries i representatives (92 9220 22601) es disminueixi un 50% com a mesura d’austeritat institucional. Proposem invertir aquest import aproximat de 1.200,00 Euros a programes vinculats a l’acció social i ciutadania. També exigim que els serveis institucionals (92 9220 22706) basats en el servei de comunicació de l’Alcaldia Oberta es redueixin un 50% per tal que aquest serveis s’adaptin a les necessitats reals del conjunt del consistori. Proposem una reducció de la despesa de 4.890,00 Euros en aquesta partida i un augment de proporcional en la millora de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Begues per tal de adaptar-se a les noves necessitats tècniques de les xarxes socials.

 

CINQUÈ.- Reclamem la elaboració, publicació i difusió del corresponent organigrama funcional de la plantilla de personal funcionari, laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Begues.