Begues

Notícia

El debat sobre el Patrimoni beguetà.

Jordi Dolz, Secretari de política municipal
  • Jordi Dolz, Secretari de Política Municipal
Amb l’aprovació definitiva del Pla General de l’any 1997, el nostre ordenament urbanístic va establir una encertada mesura de protecció del Patrimoni existent dins del nostre terme municipal creant un òrgan consultiu que s’anomena “Comissió de Manteniment de Patrimoni i Estètica”.
 
Aquesta Comissió consultiva, on els seves consideracions no són vinculants,  es renova cada legislatura i fins ara ha estat formada per una dotzena de persones, entre càrrecs de l’equip de govern, representants dels partits polítics a l’oposició, tècnics de l’Ajuntament i representats d’entitats locals que estan implicades en temes de preservació del Patrimoni local com son el Centre d’Estudis Beguetans (CEB) i el Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG)
 
La Comissió s’ha reunit de forma irregular depenent de les inquietuds de l’equip de govern i segons la importància dels temes relacionats amb el Patrimoni i que requerien una valoració més àmplia i alhora consensuada.
 
S’ha de dir que la convocatòria d’aquesta Comissió quasi sempre ha creat expectació davant del temes sensibles que es tractaven. Tant és així que els partits a l’oposició i les entitats locals que vetllen per la preservació del Patrimoni han mostrat, sovint, discrepàncies i posicionament enfrontats amb el que proposa l’equip de govern que, en el seu moment, governa.
 
Però a dia d’avui aquesta distesa discussió i sana discrepància no la comparteix l’actual equip de govern municipal i en fa una lectura diferent. Entre altres posicionaments demana que el debat s’ha de reconduir “sobre principis tècnics i defugint de criteris sentimentals”.
 
Per aquest motiu el mes de novembre de 2015, l’equip de govern va iniciar un requeriment per tal que el CEB nomenés un representant a la Comissió tot exigint que aquest tingués una determinada titulació acadèmicaAquesta exigència va ser rebatuda per l’entitat ja que entén que el representant que surti escollit per la junta del CEB, serà completament competent a l’hora d’afrontar els temes que es plantegen, independentment de si té titulació acadèmica o no.
 
Però els canvis que ha imposat l’actual equip de govern dins de la Comissió no acaben aquí. Els representants dels grups polítics que estem a la oposició hem estat exclosos i no hem estat convocats ni informats sobre aquests importants canvis.
 
A més a més, el regidor d’Obres, Urbanisme i Medi Ambient i la regidora de Cultura i Patrimoni, per decisió expressa de l’equip de govern, no formen part d’aquesta Comissió.
 
Per tot plegat, en data 26 de gener de 2016 i per Decret d’alcaldia nº 122 es constitueix la Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica amb la següent composició: l’alcaldessa, tres tècnics de l’Ajuntament, un tècnic de la Diputació, un membre del CIPAG, un membre del CEB amb titulació acadèmica i el secretari de l’Ajuntament. La segona petició que havia reiterat  el CEB, han estat totalment desestimades.
 
S’ha de dir que no compartim el criteri pel qual les persones que han escollit gestionar una regidoria dins de l’equip de govern municipal per tal de preservar el Patrimoni local o que tinguin facultats per donar una llicència d’obres a temes de rellevància patrimonial, no puguin dir-hi la seva a la Comissió de Patrimoni. Ens preguntem, on està la professionalitat tècnica i política d’aquests regidors  que ens governen?
 
És a dir, l’equip de govern de l’Ajuntament de Begues, del qual forma part  Convergència i Unió,  intenta amb el Decret nº 122, limitar la sana discrepància o la discussió crítica en els temes a tractar a la Comissió de Patrimoni que, recordem-ho, és consultiva i on la última paraula executiva sempre la té i la tindrà l’equip de govern municipal.
 
Entenem que no és diversa ni representativa la composició en que queda formada la Comissió consultiva i que el "possible" debat sobre els diversos temes del Patrimoni Local serà desolador.