Calella

Notícia

Presentem una Moció per millorar les mesures de sostenibilitat en actes en espais públics

Després d’un llarg període de restriccions a causa de la pandèmia, aquest estiu recuperem la
possibilitat d’organitzar festes populars als carrers i places de la nostra ciutat. Actualment,
també s’ha reprès l’organització de diverses proves o espectacles culturals, esportius i recreatius
en espais públics.

Les festes populars i en general els esdeveniments en espais comuns són espais de trobada que
reforcen l’arrelament i el sentiment de pertinença a la ciutat. Aquests moments festius a la ciutat
han d’esdevenir així mateix una eina més que fomenti la conscienciació ambiental de la
ciutadania. És imprescindible promoure també en aquest tipus d’esdeveniments un consum
racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques de reciclatge
tendint a l’eliminació dels residus d’un sol ús.

Segons l’establert a L’Art. 96.2 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública
de Calella els organitzadors d'actes públics han de vetllar perquè els espais públics utilitzats no
s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans i arquitectònics... En el cas de la neteja es
durà a terme respectant la recollida selectiva.

És responsabilitat dels ajuntaments vetllar pel compliment de les ordenances municipals.
Els organitzadors d'actes celebrats als espais públics hi han de sol·licitar autorització municipal
per a dur-los a terme.

Les polítiques de residus són un aspecte clau en les accions d’adaptació i mitigació al canvi
climàtic. Cal minimitzar i transformar els residus generats al nostre municipi. En aquest sentit,
és imprescindible avançar cap a una estratègia de residu zero.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC Calella proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Vetllar pel compliment de l’article 96.2 de l’Ordenança municipal de convivència
ciutadana i via pública de Calella condicionant els permisos per activitats a la via pública amb
motiu de festes populars, proves o espectacles esportius i recreatius a la implantació de la
recollida selectiva obligatòria.

SEGON.- Desenvolupar una Guia de bones pràctiques ambientals en l’organització
d’esdeveniments i actes populars, també d’aplicació als actes organitzats pel mateix ajuntament
que reculli, entre d’altres:
- el circuit i materials necessaris per tendir cap a activitats amb residu zero (ús de materials
reciclables, sistemes de cessió i de recollida, sistemes de neteja...).
- el circuit i materials necessaris per a la recollida selectiva estricta als actes i esdeveniments
populars. 

TERCER.- Incloure en les autoritzacions emeses per a aquestes activitats una clàusula en referència a l’esmentat requisit.

QUART.- Fer partícip a la Taula local per l’emergència climàtica en l’elaboració de l’esmentada Guia.

Calella, 8 de juliol de 2022.
Xavier Ponsdomènech
Portaveu del Grup Municipal d’ERC