Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ DE RECONEIXEMENT DE MN. JOAN ABARCAT
VOTACIÓ: LA PROPOSTA FOU APROVADA:
Vots a favor:       DEU (10) dels regidors d’ERC, Decidim Castellar i CDC
Vots en contra:   CAP         
Abstencions :     ONZE (11) dels regidors de Som de Castellar-PSCAtès que aquest any es celebra el centenari de l’estrena de l’obra musical de teatre Els Pastors Cantaires de Betlem.

Atès que l’obra i el personatge de Mossèn Joan Abarcat ha estat poc reivindicada i és poc coneguda per la ciutadania castellarenca.

Atès que l’edició del llibre i la seva difusió permetrà reincorporar a Joan Abarcat en el lloc cultural i històric que li pertany.

Atès que, per Nadal, Els Pastors Cantaires de Betlem, juntament amb Els Pessebres, el pessebre vivent de Sant Feliu i altres actuacions  haurien de ser els fonaments del cicle festiu nadalenc a Castellar, que millora l’arrelament, el relat de vila i potencia per Castellar un destí d’interès històrico-cultural propi, que pot atraure visitants.

Atès que la feina de redacció, investigació i representació prèvia d’Els Pastors Cantaires de Betlem així com altres aportacions que hi pugui haver tant de l’obra musical (que s’intenta catalogar) i els treballs que s’estan fent sobre la biografia del seu autor puguin tenir el finançament i la difusió necessàries.

Atès l’interès de l’Ajuntament de Tortosa per col·laborar en l’edició i difusió d’aquest material.

Per l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Castellar els següents

ACORDS

PRIMER.- Donar suport immaterial i material  per tal que sigui possible portar a terme les iniciatives endegades aquest any com la catalogació i edició de l’obra de Mossèn Joan Abarcat. Posar a l’abast de tothom l’edició en paper i/o en format digital les partitures existents a l’Arxiu Municipal. L’edició i difusió de tot treball que ajudi a difondre la figura de Mossèn Joan Abarcat.
SEGON.- Formalitzar els contactes i la col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa per a concretar possibles col·laboracions.
TERCER.- Sol·licitar ajudes econòmiques a altres administracions.
QUART.- Impulsar al nivell de representació més alt possible la presentació de l’obra i els documents que es creïn relatius a Mossén Joan Abarcat, tant a Castellar com a Tortosa.
 
INTERVENCIONS
El regidor   Sr. Josep M Calaf, d’ERC, intervé i diu que  Joan Abarcat i Bosch va néixer a Tortosa el 25 d’abril del 1863. Va estudiar en el Seminari de Tortosa i, després d’alguns destins diversos, arribà  a la Parròquia de Sant Esteve de Castellar el 22 d’agost del 1899. Prengué possessió del Benefici de Sant Josep que li havia estat concedit com a organista que va complementar amb la de mestre de música de la parròquia. Dirigí l’escolania i feia de mestre de solfeig i instruments a molts vailets del poble a casa seva de manera desinteressada.

La seva àmplia i variada formació, doncs, li va permetre poder exercir de sacerdot, poeta, music, compositor i mestre.

La guerra civil va ser una etapa molt dura per tots els contemporanis de l’època però la seva condició d’home religiós i sacerdot li va significar una dificultat afegida. Malgrat que es va respectar la seva vida el fet que, als seus 75 anys, l’orgue i l’església fossin cremats durant la guerra civil li va suposar un daltabaix difícil de superar.

Va morir a Castellar el 22 d’agost de 1943 als 80 anys després de 44 anys d’estada. Les dades més rellevants que ens deixen les seves biografies és que era un home bo, sensible i respectuós.

El proper desembre és celebra el centenari de l’estrena dels Pastors Cantaires de Betlem ja que foren estrenats al teatre del Patronat Obrer de Sant Josep de Castellar el 31 de desembre de 1916 amb notable èxit de públic.

Amb ocasió del centenari esmentat un grup d’entitats i persones a nivell individual s’han constituït en comissió. L’objectiu es efectuar tot un seguit d’actes i intervencions que configurin un any Abarcat.

És de justícia esmentar les entitats compromeses: La Pedra Fina, Arxiu d’Història, Arxiu Parroquial, Colònies Esplai, Teatre del Casal dels Avis, Coral Xiribec, Cor Sant Esteve i Els Pessebres de la Capella. També formen part d’aquest col·lectiu els components que intervenen en la representació dels Pastors Cantaires.
Tot seguit passa a fer lectura de la moció.

Intervé per Som de Castellar-PSC, el regidor Sr. Aleix Canalis,  i diu que durant aquesta setmana, d’ençà la comissió de la comissió informativa,  els hi hem demanat que retirin aquesta moció perquè és una mica precipitada amb la forma en que s’ha presentat i en els continguts, tant els inicials com els que hem conegut en junta de portaveus i no hewm pogut treballar-hi i per tant els hi demanirem que la retiressin.

En torn de replica intervé el regidor d’ERC Sr. Josep M Calaf, dient que estem ja a finals d’any i aquest any és l’any  del seu centenari i crec que paredaríem una ocasió important per possibilitar que aquest any poguéssim celebrar aquest centenari.

El regidor Sr. Aleix Canalis,  som de Castellar-PSC, diu que en el benentes que no pensen retirar la moció , farem unes consideracions al respecte, dient per endavant que   el nostre vot serà l’abstenció.

Una moció per  celebrar l’any Abarcat que es presenti el mes de novembre del mateix any Abarcat ja es sintomàtic que o anem tard o que s’ha començat la casa per la teulada. Com ja he dit el nostre grup s’abstindrà perquè entenem la bondat de la proposta. La primera moció feia especial enfasi en l’edició d’un llibre, i també es va acordar donar-li suport.

Malgrat l’abstenció  d’avui continuarem donant ple suport a les iniciatives que pretenguin difondre el llegat de mossèn Joan Abarcat.

Per CDC la regidora Sra. Bea Garcia,  intervé a continuació, dient que el nostre grup creu necessari i útil recuperar la memòria històrica de diferents personatges  que per un motiu o altre han estat rellevants per al nostre municipi, per això en aquest sentit el nostre vot serà favorable.

Per Decidim Castellar intervé la regidora Sra. Bet Tena, i pregunta que l’abstenció es?, fareu el mateix com si votéssiu a favor, però us absteniu?
Contesta el Sr. Aleix Canalis,  que bàsicament la feina que sens demanava  ja s’estava fent, per tant doncs que, partint d’aquesta base entenem que el procediment en base al qual  se’ns ha fet arribar aquesta proposta, tenint en compte que la comissió que esta treballant fa més d’un any per celebrar el centenari de mossèn Joan Abarcat no s’ha pronunciat a hores d’ara ni i ha demanat cap reunió, entenem que el procediment no ha sigut el correcte.