Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ SOBRE REFER EL CAMÍ DE SANT FELIU O CAMÍ DEL RIU
VOTACIÓ: LA PROPOSTA FOU APROVADA:
Vots en contra:  ONZE (11) dels regidors de Som de Castelllar-PSC         
Vots a favor:      DEU (10) dels regidors d’ERC, Decidim Castellar i CDC
Abstencions:     CAP

Importància de mantenir els camins i els senders del nostre entorn
Tots els camins de rodalia rural haurien de ser objecte de la màxima atenció i recursos per part de totes les administracions i, en especial, de l’Ajuntament que en té la custodia en primera instancia.

Castellar conserva, encara, una de les seves grans riqueses: un entorn natural molt potent i encisador que ens recorda amb orgull la seva època d’esplendor on el poble atreia visitants i excursionistes, alguns dels quals optaren per fixar una residencia temporal o definitiva aquí.

Però la distancia que separa la bellesa d’un indret i la possibilitat de poder gaudir-lo s’anomena camí o sender. Son aquests fils conductors els que ens porten a llocs carregats de natura i història. Per això cal preservar-los i mantenir-los ja que la seva eliminació també pot esborrar la possibilitat de gaudir-los.

Camí antic Sant Feliu o Camí del Riu
Certament Sant Feliu del Racó ja no depèn del seu antic camí per poder ser admirat i visitat. Si fos el cas, si Sant Feliu depengués del seu vell camí per accedir-hi, aquesta població estaria incomunicada.

Després del Brunet el camí es pot resseguir amb facilitat però just arribar a les primeres industries es perd completament. El camí no es pot recuperar fins a l’entrada de la pelleteria Clols. A partir d’aquí continua per Fonts Calents i enllaça amb els Senders Natura del Vallès.

Just en aquella zona un propietari particular ha barrat el pas per anar al riu Ripoll de manera que no es possible accedir a les Banyeres i a la Cova de l’Arús. Recordem que en aquell indret també passa la Ruta Arús.

La resta del camí és molt transitable incloent el Gual del Ripoll que té una passarel·la de fusta

Precedents
En el mandat 2003-2007 l’equip de govern de l’època ja va intentar rehabilitar l’esmentat camí. En aquella ocasió la pelleteria Clols, el gerent de la qual ostenta la propietat d’alguns importants terrenys de pas, no va posar cap inconvenient en refer el camí. En concret les dificultats van topar en un únic pagès que no volia cedir el pas necessari. Ara, observant que totes les hortes que afecten al camí estan abandonades, sembla oportú culminar allò que llavors no s’aconseguí.

Moció: Refer el Camí Antic de Sant Feliu o Camí del Riu

ATÈS que aquest camí ha estat durant molts anys la principal via de comunicació entre Castellar i Sant Feliu.

ATÈS que aquest camí permet, o hauria de permetre, l’accés a zones de gran valor paisatgístic, natural, cultural i històric del riu Ripoll.

ATÈS que forma part de la xarxa de senders del Vallès Natural que pretén comunicar municipis i indrets poblats de la comarca.

ATÈS que facilita l’accés dels ciutadans al seu entorn natural i rural.

A l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER.- Refer el camí Antic de Sant Feliu que permeti als ciutadans recuperar un sender de comunicació entre poblacions.
SEGON.- Possibilitar amb aquest camí l’accés a paisatges de gran valor paisatgístic, natural, cultural i històric.
TERCER.- Afermar activitats de nova creació com la ruta Arús, amb la qual l’Ajuntament hi ha col·laborat.
QUART.- Recuperar activitats a l’entorn del Ripoll amb l’objectiu de proporcionar espais de gaudi per a la ciutadania.
 
INTERVENCIONS
Defensa la proposta el regidor Sr. Josep M. Calaf,   i diu que presenten aquesta moció perquè és d’importància reobrir aquest camí que antigament havia connectat Castellar amb Sant Feliu. Continua fent lectura de la moció.

Intervé a continuació el regidor Sr. Aleix Canalis. Som de Castellar-PSC, i diu que malgrat compartir bona part de les inquietuds exposades tant en el preàmbul com en els acords proposats en la moció, el nostre grup municipal votarà en contra de la seva aprovació ja que considerem que aquest plenari no disposa de la informació necessària per poder-se pronunciar d’una manera tant categòrica, sobre la idoneïtat o no, de la recuperació de l’antic camí de Sant Feliu.
El nostre grup va proposar una esmena en la moció i plantejava un únic acord que era el següent: “En el marc de la comissió pel desenvolupament del Pla Especial del Riu Ripoll, estudiar la proposta recuperar” el camí Antic de Sant Feliu, amb l’objectiu de millorar la comunicació entre els dos nuclis urbans, posar en valor el patrimoni paisatgístic, natural, cultural i històric de l’entorn i propiciar espais de gaudi de la ciutadania amb la consolidació de la Ruta Arús i/o d’altres iniciatives que puguin sorgir.

Una de les principals problemàtiques que hem tingut en aquest municipi a l’hora de preservar els camins i els drets de pas sobre els mateixos, ha estat que no gaudíem de cap document legal que avalés el dret de pas i l’us públic dels mateixos. Malauradament la major part, per no dir tots els camins del nostre terme municipal, son de titularitat privada, i això ha provocat que molts d’ells es perdessin o es deterioressin fins a fer-los impracticables.

La redacció del Pla Especial del Ripoll, tutelat per part d’aquesta Comissió, creiem que pot ser una eina molt útil per tal de determinar quins han de ser els camins a preservar i com s’ha de garantir la comunicació en tot l’àmbit fluvial.

Així mateix també creiem que no ha de ser aquest plenari, sinó aquesta comissió, qui prengui la determinació de recuperar o no el camí antic de Sant Feliu pel seu traçat original, tenint en compte que existeixen diferents alternatives de connexió entre ambdós nuclis urbans.

Per CDC la regidora Sra. Bea Garcia, diu que creiem del tot necessari mantenir i recuperar els accessos al nostre entorn natural, ja que és una manera de posar-ho en valor, mantenint-lo net i accessible.

En torn de replica intervé el regidor d’ERC  Sr. Josep M Calaf,  i diu que estem plantejant coses diferents, una cosa és veure per quant es fa i per on passarà, en la moció no es menciona cap indret, només estem dient que cal refer aquest camí. Així doncs criem que tenir un posicionament sobre aquest tema no es incompatible amb una comissió i fer-ne la seva defensa.

Val a dir que ens sap greu aquest posicionament en coses que s’haurien de compartir, entenc que hi hagin coses en les que no coincidim però no hauria de ser aquesta.

Per Som de Castellar-PSC, el regidor Sr. Aleix Canalis, diu que  l’antic camí  de Sant Feliu passava per un lloc i pels motius que siguin, perquè la propietat dels terrenys va decidir de fer recular uns horts i es va perdre. L’antic de camí de Sant Feliu sinó tenim una eina que ens habiliti per fer-ho, serà difícilment recuperable.