Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES


VOTACIÓ: LA PROPOSTA NO FOU APROVADA:
Vots a favor:     QUATRE ( 4) dels regidors d’ERC
Vots en contra:  DEU       (10) dels regidors de Som de Castelllar-PSC         
Abstencions :     SIS       ( 6) dels regidors de Decidim Castellar i CDC (PDeCAT)


Un dels principals problemes que ens trobem actualment degut a la crisi econòmica, són els alts índex de desocupació. Castellar del Vallès no està exempt d'aquesta xacra, amb una xifra de 1240 ciutadans/es, amb noms i cognoms,  en situació d'atur.

Fomentar l'adquisició de competències i millorar l'ocupabilitat de les persones que es troben en situació de recerca activa de feina, és un dels principals objectius. Una de les fórmules és afavorir el teixit empresarial del nostre Municipi establint una línia de subvencions destinades a finançar part del cost de la contractació laboral de treballadors/es de la nostra Vila, en situació d'atur i incrementar l'ocupació efectiva per compte propi.

Entenem que la línia de subvencions que l'Ajuntament dota a les persones que iniciïn un nou projecte empresarial, en les que es financen les quotes de règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social i les despeses ordinàries durant el primer any de l'activitat econòmica, van amb aquesta línia de fomentar ocupació.

Dins de les bases 'per a la concessió d'aquestes subvencions, concretament en l'apartat 2a, indica "Haver iniciat una nova activitat econòmica en l'any de la convocatòria (...). i en l'apartat 3b demana que hagin transcorregut almenys 6 mesos d'inici de l'activitat per poder demanar la subvenció. Trobem a faltar dins aquestes bases la declaració per part de l'emprenedor/a, assegurant que no ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a les mateixes despeses subvencionables. Demanem una reflexió en ambdós punts dins la propera reunió de la mesa d’Ocupació.

Des d’ERC veiem imprescindible, donar un servei d'acompanyament i seguiment, per part dels serveis d’empreses de l'Ajuntament, almenys durant el primer any, per tal d'assessorar a l'emprenedor/a en decisions de millora del seu negoci, tenim en compte que un percentatge elevat d'empreses de nova creació, tenen un curt recorregut.

ATÈS que considerem que és imprescindible donar un servei de seguiment, acompanyament i assessorament, per tal de pal·liar en certa mesura el fracàs de l'emprenedoria.

La Ajuntament Ple.

ACORD
Establir un calendari de seguiment en cada un dels negocis subvencionats, per tal de donar assessorament i suport, per part del Servei d'empreses de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, al emprenedor/a
 
INTERVENCIONS
Explica la moció el regidor Sr. Ferran Rebollo, ERC.
Per Som de Castellar-PSC, la regidora Sra. Anna Marmol,  intervé i diu que vol demanar que demanar que retirin aquesta moció ja que l’acord no aporta cap novetat al servei.
Si bé el procediment  de seguiment de les empreses és obert i es dissenya de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, tenim unes pautes de seguiment per totes les empreses creades  basat:
  •  en un seguiment als 3 i als 6 mesos, on es prioritza la revisió del compliment dels objectius proposats per l’empresa, identificant desviacions significatives que requereixin d’intervencions ràpides que puguin evitar riscos per a la persona emprenedora i l’empresa.
  • En els seguiments anuals es fa una anàlisi detallada de la situació de l’empresa per valorar l’evolució, identificant necessitats de millora o reorientació de la gestió que permetin la consolidació i el creixement d’aquesta.
És per aquest motiu que el nostre vot no serà favorable.

Intervé la regidora Sra. Bet Tena,  Decidim Castellar,  dient que d’entrada volíem deixar clar que pensem que ara és una bona oportunitat per començar a parlar de cooperativisme i no tant d’emprenedoria individual. Com sabeu la nostra formació aposta per l’economia social i per tant entenem que caldria intentar canviar el paradigma mitjançant debats i fent pedagogia del tema.

Dit això i sobre la forma d’aquesta moció entenem que si se n’ha parlat a la Mesa d’ocupació, el més recomanable seria que tot el que es volgués modificar de les bases debatudes en la Mesa primer es discutís allà. Entenem que això seria desitjable si l’equip de govern fes esforços per a que les  meses i consells fossin  espais d'un gran nivell de participació, que no és el cas. L’argument del PSC de que si portem aquest tema directament al Ple ens saltem la feina de les meses ens el creuríem si després ells actuessin com diuen i per exemple, en el cas de la zona vermella, no haguessin tirat pel dret i ho haguessin debatut a la taula de mobilitat. Així que aquest joc dels arguments a mida però després nosaltres actuem com ens va bé, no ens el acabem d’empassar.

Als companys d’ERC dir-los que per nosaltres la moció ha quedat buida de contingut i no li veiem massa sentit ja que “Establir un calendari de seguiment en cada un dels negocis subvencionats, per tal de donar assessorament i suport, per part del Servei d'empreses de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, al emprenedor/a” entenem que ja forma part del protocol de la subvenció en sí mateixa. Siusplau, no us apunteu a la moda a la que ens tenen acostumats el PSC de mocions de política de façana. També dir-los que ens trobareu amb la mà estesa sempre que vulgueu,  per incidir i fer de les meses i consells òrgans realment participatius i vinculants. Per tot això el nostre vot serà l’abstenció.

Per CDC (PDeCAT) la regidora Sra. Lidia Urrutia,  diu que des del seu grup es creu que es un tema que caldria debatre’l  en la mesa d’ocupació, per aquest motiu el nostre vot serà l’abstenció.

S’obra un torn de replica amb el regidor Sr. Ferran Rebollo,  ERC, i diu que en molts casos les persones que son emprenedores, actualment son emprenedors d’urgència, gent que tenen gent que tenen una certa edat i que no troben  lloc de treball o també gent joves com unes expectatives. Per un altre canto estem donant una subvenció de 3.000 euros a aquests emprenedors que poden ser cooperatives o autònoms, estem parlant d’uns diners que venen directament del pressuposts i que caldria fer-ne un seguiment per això seria interessant que constes en les pròpies bases reguladores perquè ara mateix no hi figuren.

La regidora Sra. Anna Marmol,  Som de Castellar-PSC, diu pel que fa als terminis en la subvenció dir,  que si mirem el decret que s’ha aprovat aquest mes de gener per aprovar el que és la subvenció, és dona subvenció a tothom qui va iniciar a partir de l’1 de juliol de 2016 per tant els 6 mesos sí que els haurà fet ara el gener, però ens consta que poden presentar totes les despeses que han fet durant els sis mesos anteriors,i es podrà presentar fins el 30 de novembre d’aquest any perquè hi hagi el marge i els que comencin l’activitat a mitjans d’aquest any anirà a la subvenció de l’any vinent, per tant no quedarà ningú exclòs, perquè quedi fora de termini.
La següent cosa és que sí que es fa el seguiment, perquè sinó no disposaríem de dades per fer-ne el seguiment.

Torna a intervenir el regidor Sr. Ferran Rebollo,  ERC, i diu que continua pensant que sis mesos posteriors a la demanda de subvenció és un temps massa llarg quan és l’inici del negoci, aquesta subvenció seria molt mes efectiva  més aviat, que és quan l’emprenedor comença.

Pel que fa a la presentació del tema a la mesa d’ocupació, de fet la moció inicial tal i com es va presentar a la comissió informativa, aquests dos punts ja formaven  part de l’acord, els vam retirar amb la voluntat de que deixant aquest punt que sí que entenem que no caldria que passés especialment per la mesa d’ocupació i es pogués tirar endavant aquest punt de la moció que presentem.