Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ MODERNITZACIÓ POLÍGONS INDUSTRIALS
Els Ajuntaments tenen un paper fonamental a l'hora de planificar i conèixer les necessitats, i les característiques dels espais destinats a l'activitat econòmica (Polígons Industrials), així com promoure la seva participació activa, amb estreta col·laboració, amb les associacions empresarials existents que són les que coneixen de primera mà, la realitat de la situació actual, aquestes associacions empresarials, juguen un paper importantíssim, per tant és del tot imprescindible que des dels Ajuntaments rebin el suport i ajuts necessaris per a enfortir-les.

No podem tractar el nostre teixit industrial com un artefacte passiu, com a mer continent d'activitats, sense considerar els beneficis de dotar-lo de les eines i condicions necessàries, així com potenciar la seva capacitat organitzativa i de gestió, augmentar la competitivitat de les empreses que s'hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català.

Cal adoptar un posicionament pro actiu, enfocat a la potenciació de la competitivitat empresarial, arreu del territori. Aquests esforços han de recaure en l'augment de contractació laboral, que tant ens preocupa, alhora que enriqueix el nostre Municipi.

Per tant és imprescindible impulsar l'estructura productiva local, el foment de l'ocupació i apostar pel territori com un element de generació de riquesa i creació de llocs de treball, potenciant la qualitat i l'impacte dels plans locals d'ocupació i, alhora, posant els recursos necessaris al servei de l'ocupació dels col·lectius més vulnerables.

En aquest propòsit entre d'altres, neix el Pla de modernització dels Polígons, endegat per la Diputació de Barcelona tal com s’ha publicat al, web de la Diputació de Barcelona en data 13 de juny de 2017, que comptarà amb dues convocatòries, una primera dins setembre del 2017 amb una dotació de 15M € i una segona convocatòria pel 2018 dotada també amb 15M €., amb l'obligació d'un cofinançament per part de l'Ajuntament o de les Associacions empresarials existents o bé per capital privat.

Dins dels àmbits de despesa elegible, es troben telecomunicacions, tancaments de seguretat, energia/enllumenat, reaprofitament de l'aigua, senyalètica, transport/accessibilitat/mobilitat, punts de recàrrega cotxes elèctrics. La licitació de la subvenció, es farà per concurrència competitiva i es puntuarà que l'actuació i l'execució estigui avalada pels privats que estiguin al polígon.


 

 

Per tot l'exposat anteriorment ERC Castellar del Vallès, proposa al ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès l’aprovació dels següents acords:
ACORDS    
PRIMER - La creació d'una taula de treball formada per ASEMCA, tècnics de l'ajuntament i representants de les diferents formacions polítiques, per tal d'iniciar els estudis i la consegüent confecció dels projectes de millora i modernització dels nostres Polígons per presentar a la convocatòria Setembre 2017 i exercici 2018.

SEGON – Recórrer a la convocatòria de la Diputació de Barcelona, quan sigui oficial així com possibles altres vies de finançament.