Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ PAPERERES SEGURES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Ús de papereres públiques
El costum o la tradició de col·locar papereres públiques, en els carrers i places, de les ciutats i viles varia molt en funció del les zones geogràfiques que estiguem parlant. És ben sabut, per exemple, que al Japó, la seva implantació és ben escassa. Malgrat això, els seus carrers són dels més nets del món. Aquest comportament social tan cívic respon, probablement, a una particular sensibilització social i a una estricta disciplina higiènica que possiblement són poc exportables a altres indrets.

En els països del nostre entorn és força freqüent i normal que les administracions posin a disposició dels seus ciutadans papereres o recipients públics per tal que aquells es puguin desfer de papers, plàstics, llaunes o altres coses petites d’ús personal. Hi ha qui ha defensat, potser amb força raonament, que l’augment de la quantitat de papereres a disposició dels ciutadans és inversament proporcional a la brutícia dels carrers. Aquest és un argument dolorós per a la consciència ciutadana ja que ens porta a la conclusió que una part de ciutadans llencen el paper a terra quan no troben una paperera a prop. En tot cas, sigui més o menys certa aquesta afirmació, no és objecta d’aquesta moció. El plantejament d’aquesta moció és molt menys ambiciosa respecte a com aconseguir dels ciutadans majors quotes de sensibilització pel tema de la brutícia als carrers.
 
Brutícia en els carrers de Castellar
Tampoc és objecte d’aquesta moció fer una diagnosi de la brutícia en els carres de Castellar en comparació a altres municipis equiparables. Al no disposar d’estudis seriosos l’única valoració que en podríem fer seria massa subjectiva. I en aquest àmbit segurament que la percepció des del govern seria força diferent que des de l’oposició.

Però el que si que voldríem destacar és que els efectes de les ventades acaben igualant als ciutadans cívics amb els incívics ja que els papers dipositats cívicament en la paperera acaben al mateix lloc que els papers llençats incívicament. Tots acaben a terra. I a partir d’aquí ja entra en funcionament un principi bastant irrefutable: costa molt tirar un paper al terra quan no n’hi ha cap però costa molt poc quan el terra es ple de papers.

Exemples recents
La remodelació urbanística en els carrers Montcada i Sala Boadella són un exemple del que volem dir. La foto mostra el resultat de les petites ventades que varen situar el contingut de les flamants papereres en els nous parterres de la plaça Llibertat.

 
La possible diferència econòmica entre els dos tipus de papereres, que no pot ser gaire important, queda sobradament compensada per l’estalvi en la neteja dels carrers.

Per totes aquestes raons, els grup municipal d’ERC de Castellar del Vallès proposa l’adopció del següents acords

Primer.- Determinar que en tots els carrers i places noves o remodelades s’instal·lin papereres amb tapa o anti-ventades.
Segon.- Avaluar si pot ser útil anar substituint les altres papereres per les de anti-ventades.