Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ GOSSOS NO
Antecedents

Aquesta és la quarta moció que presenta ERC en relació als animals. La primera va ser Centre d’ acollida d’animals el novembre del 2015. La segona es titulava Recollida caques de gos i es va presentar el juny del 2016. I la tercera, Defensa dels animals, es va presentar el maig del 2017. Les dues primeres van ser aprovades per unanimitat mentre que la darrera va ser rebutjada per l’equip de govern. Però, en qualsevol cas, cap de les tres s’ha acabat implementant.

També en els acords per a l’abstenció d ERC als pressupostos del 2017 del 24 d’octubre hi havia un punt amb el nom “Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la creació d’un centre municipal d’acollida animals domèstics a Castellar del Vallès”. Però, com en els anteriors casos, tampoc aquí ens ha arribat cap estudi ni proposta malgrat que l’equip de govern ens assegurava que l’havia fet.

No prou escarmentats el juny del 2016 varem participar activament en la redacció i aprovació de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals Domèstics de Castellar del Vallès. De fet va ser una ordenança molt consensuada en la que hi varem participar tots els grups amb representació a l’Ajuntament i també l’associació animalista ADA.

Però, malauradament, tampoc en aquesta ocasió veiem reflectida a la pràctica, en molts aspectes, l’aplicació d’aquella ordenança. Només en citem alguns apartats, aquells que creiem que poden generar més confusió o malentesos entre els ciutadans.
  • Moltes places de la vila encara mantenen els rètols de GOSSOS NO malgrat que aquesta prohibició es va eliminar en la nova Ordenança.
  • A l’article 26, apartat 3 diu “Queda prohibit l'ús de sofre i altres biocides com a mètode de control de miccions”. Malauradament en molts edificis encara es segueix utilitzant sofre pensant que és un producte ben lícit i útil contra les miccions dels gossos.
  • A l’article 24, apartat 3 diu “Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants, pensions i similars, podran permetre l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament contràriament”. Alguns propietaris creuen que no cal posar cap nota per prohibir l’entrada d’animals al seu establiment possibilitant discussions o situacions d’incomoditat.
  • L’article 22.1 diu: “Es podran traslladar animals domèstics per mitjà del transport públic sempre i quan el volum permeti el seu trasllat a l’interior dels transportins, en les condicions d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació que correspongui.
El trasllat d’animals domèstics, el volum dels quals no permet l’ús de transport públic, es realitzarà d’acord amb les disposicions vigents i les que dictin l’administració de la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos.”

Malgrat que les ordenances de Castellar no prohibeixen el transport d’animals domèstics alguns ciutadans ens han fet arribar que els conductors dels autobusos no els han permès viatjar amb els seus animals petits ni tan sols amb transportins.
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que és mantenen en algunes places les plaques GOSSOS NO tot i entrar amb contradicció amb les ordenances vigents.

Atès que l’article 24.3 (exclou els establiments que manipulen aliments) permet l’entrada d’animals domèstics excepte en el cas que el propietari ho senyalitzi expressament.

Atès que l’article 22.1 no prohibeix que els usuaris puguin viatjar en companyia dels seus animals en el transport públic.

Atès que la manca d’informació o la contradicció amb la poca informació circulant sobre les ordenances pot generar conflictes i discussions entre ciutadans.

Atès que el sofre és una substància perillosa que pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit i/o per contacte amb la pell. Per altra banda, en contra de la creença popular, no hi ha cap evidència científica que el sofre actuï com a repel·lent dels gossos per evitar les seves miccions.

Atès que el desconeixement ciutadà de l’ordenança provoca, de fet, l’ incompliment d’aquesta.
 
Per totes aquestes raons, els grup municipal d’ERC de Castellar del Vallès proposa l’adopció del següents acords

Primer.- Retirar totes les plaques de les places que diuen GOSSOS NO.

Segon.- Informar als propietaris d’establiments públics que si no posen una prohibició expressa a l’entrada permeten, de fet, que els ciutadans puguin entrar amb les seves mascotes.

Tercer.- Informar a la companyia d’autobusos que, com a mínim, els animals poden ser transportats dins de transportins. Per altra banda, davant l’evidència que altres línies d’autobusos i Metro permeten el transport d’animals domèstics (i no es creïble que incompleixin cap llei) verificar per quina raó els autobusos de Castellar rebutgen els animals. I en cas que no puguin argumentar cap normativa vigent obligar-los a treure les prohibicions.

Quart.- Informar als veïns de Castellar que evitin l’ús del sofre fins i tot per pròpia seguretat.

Cinquè.- Promoure el coneixement de l’ ordenança de tinença d’animals entre la ciutadania per tal que aquesta en conegui els drets i deures d’uns i altres.