Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular que ha dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, un fons que es va crear l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives així com de la seva gestió. Any rere any, i fins al 2011, aquest fons va anar incrementant la seva dotació fins arribar als 66.815 milions d’euros, ara bé, a partir d’aquell any, la guardiola de les pensions va començar a disminuir fins arribar als 8.095 milions que, actualment, té el Fons de Reserva.

És sabut per tothom que la mala gestió del govern del Partit Popular, ha ajudat a reduir dràsticament el Fons de Reserva de la Seguretat Social, ho sabem a aquí i se sap fora de les nostres fronteres, ja que el diari econòmic alemany Deutche Wirtchafts Nachwischten, titulava no fa gaire un article de la següent manera: “Saqueig dels fons de pensions per a comprar bons del Govern d’Espanya” i, en el cos del referit article deia “el 90% dels actius totals dels fons de pensions de l’estat espanyol, convertits en bons. España especula amb els diners dels seus jubilats arriscant més, els seus estalvis”. També se n’ha fet ressò el setmanari també alemany Der Spiegel que anunciava “España ha saquejat en silenci la guardiola més gran del país, el fons de reserva de la seguretat social, degut a les seves dificultats financeres”. O el diari americà The Wall Street Journal, quan deia que “Espanya ha estat buidant silenciosament el Fons de Reserva de la seguretat social, que ha fet servir com a comprador d’última instancia dels bons del govern, una operació dubtosa sobre el paper del fons com a garant de les futures pensions”.

També sabem que la base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social, però amb la reforma laboral del govern del Partit Popular, que ja compleix 6 anys, ens trobem que els salaris son més baixos, el treball és molt més precari (han augmentat desmesuradament els treballs temporals), les diferències salarials entre homes i dones són encara més evidents i la inseguretat és la reina en les relacions laborals.

Cal tenir present, també, que la revalorització de les pensions ha estat del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%. Això vol dir que el cost de la vida segueix pujant però no així les pensions per poder fer front a aquest cost. Sabem doncs que puja el gas, que puja el preu de la bombona de butà, que pugen els paquets que ofereixen els operadors de telecomunicacions, que pugen els segells així com gran part dels peatges de les autopistes. Però les pensions, només pugen un 0’25%.

I finalment, sabem que fins a la modificació de la Llei de l’any 2013, per poder fer el càlcul de les pensions es tenia en compte la cotització dels últims 15 anys treballats. Ara bé, amb la reforma del 2013 del govern del Partit Popular, s’ha ampliat de 15 a 25 el número d’anys que s’hauran de computar per a realitzar el càlcul a partir del qual es determinarà l’import de la pensió. Així, al 2022, la pensió de jubilació es calcularà agafant com a base els últims 25 anys cotitzats i, per tant, caldrà veure quin és el sou que s’ha anat cobrant al llarg d’aquests 25 anys per poder calcular quina pensió en resultarà.

Per tant, ens trobem amb que, amb les cotitzacions actuals es paguen les pensions actuals, però resulta que com que aquestes cotitzacions provenen d’uns salaris baixos (amb tota la problemàtica laboral que hi ha al darrere), és difícil fer augmentar la guardiola de les pensions. Si hi afegim a que no hi ha ajudes per a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes (hem vist que pugen la major part de les despeses però no així els ingressos), i ho rematem amb la denunciable gestió que fa el Partit Popular del Fons de Reserva de la Seguretat Social, se’ns planteja un futur en el que, si seguim així, sembla difícil que puguem solucionar el problema que actualment tenim sobre la taula i és que, en un període de temps relativament breu, no hi haurà diners suficients per a fer front a les pensions que es van generant.

La situació actual és tan greu que, com dèiem a l’inici, pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social i, les mesures que es van aplicant o proposant, no serveixen per afrontar la base del problema.

Per tots aquests motius, el nostre grup proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat a vincular per llei la revalorització de les pensions a l’IPC (ja que les pensions no es poden revaloritzar per sota de l’ increment del cost de la vida) i a impulsar els canvis legislatius oportuns per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.

Segon.- INSTAR al Govern de l’Estat a adoptar les mesures necessàries (tant legislatives, com de gestió i de control), per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions.

Tercer.- INSTAR al Govern de l’Estat a promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la diferència de la pensió, per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral, a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Quart. ADOPTAR les mesures fiscals oportunes per premiar les empreses que apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementria l’ingrés per a les cotitzacions.
Cinquè. INSTAR als Grups Parlamentaris a les Corts Generals, a la derogació de les reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.

Sisè. AFAVORIR la negociació col·lectiva en polítiques retributives per tal que aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i, així, recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica, fet que revertiria en un increment de les cotitzacions.

Setè. DENUNCIAR la sostracció de grans quantitats de diners del fons de pensions per fer front tant a la mala gestió com a la mala previsió, dels diferents governs de l’Estat.

Vuitè. POSSIBILITAR que la Generalitat, en el marc d'una Llei Catalana de Protecció Social, promogui diàleg i compromís amb els agents socials per evitar el trasllat de les cotitzacions de les persones treballadores cap a usos diferents dels de les pensions.

Novè. COMUNICAR aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament de Catalunya