Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ IGUALTAT SALARIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 

Països com Islàndia o Alemanya han aprovat mesures aquest inici de 2018 per fer efectiva la igualtat salarial entre homes i dones. Islàndia en concret se situa en el 2017 en l'estat del món amb menor escletxa de gènere, segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. Malgrat això continua avançant cap a la igualtat. Dins de les mesures aprovades per llei i que aplicarà a partir d'aquest 2018, és el fet d'exigir a les empreses i organismes amb 25 treballadors o més, que demostrin que els seus treballadors i treballadores guanyen el mateix sou pel mateix treball realitzat, afrontant-se a sancions econòmiques totes aquelles que no ho puguin demostrar. A Espanya existeix des de 2007 una llei d'igualtat de gènere que recull que no hi pot haver discriminació salarial -una cosa que, de fet, s'inclou fins i tot a la Constitució-.

L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives., però, segons l'INE, els homes segueixen guanyant almenys un 13% més que les dones (la UGT eleva la xifra fins a un 23%), això vol dir un 6.000 € menys anuals.

Amb aquestes dades és fàcil deduir que aquesta llei espanyola pel que fa a la desigualtat salarial, és poc o gens efectiva.

I és que, mentre les empreses no tinguin l'obligació de retre comptes a l'Administració, difícilment canviarà res. On s'amplien les grans diferencies, són en l'apartat de complements salarials (hores extres, reduccions de jornades, diferents categories professionals fent la mateixa feina, més desocupació femenina...). Aquesta llei espanyola, no deixa de ser una exposició de motius i de bones voluntats, no hi ha règim sancionador ni obligacions per a les empreses, el que és el mateix no hi ha una voluntat política real. És una llei d'efecte exemplificador, però si després d'11 anys, els resultats obtinguts no són els esperats i no canvia res, difícilment es pugui aconseguir l'objectiu.


Ates que en el Títol IV, Capítol III, Article 45, apartat 1 i 2 de la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes indica que:
 

1.- Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que han de negociar, i si s'escau acordar, amb els representants legals dels treballadors de la forma que determini la legislació laboral.

2.- En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures d'igualtat a què es refereix l'apartat anterior s'han d'adreçar a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i el contingut que estableix aquest capítol, que també ha de ser objecte de negociació tal com determini la legislació laboral.

Ates, que com indica l'exposició de motius de la  llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. "És necessària, efectivament, una acció normativa dirigida a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i estereotips socials que impedeixen assolir-la. Aquesta exigència deriva del nostre ordenament constitucional i integra un dret genuíde les dones, però alhora és un element d'enriquiment de la mateixa societat espanyola, que ha de contribuir al desenvolupament econòmic i a l'augment de l'ocupació."

"La Llei es refereix a la generalitat de les polítiques públiques a Espanya, tant estatals com autonòmiques i locals. I ho fa a l'empara de l'atribució constitucional a l'Estat de la competència per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols i les espanyoles en l'exercici dels drets constitucionals, encara que conté una regulació més detallada en aquells àmbits de competència, bàsica o legislativa plena, de l'Estat."

ERC Castellar del Vallès proposa al Ple els següents acords, per ser aprovats,
 
ACORDS

1.- Incloure dins el plec de condicions per les noves contractacions municipals d'empreses externes, l'obligació de presentar el seu Pla d'Igualtat, quan s'escaigui. Valorar positivament aquelles empreses que sense obligació tinguin desenvolupat un Pla d‘Igualtat.

2.- Promoure i difondre a través del Servei d'empreses l'objecte de la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3.- Oferir les eines necessàries a les empreses, per l’assessorament, desenvolupament i execució d'un Pla d'Igualtat
 
4.-Instar al Govern Espanyol, a prendre mesures per tal d’aconseguir una Llei efectiva per la igualtat de Salaris en Dones i Homes, aplicant les mesures sancionadores pertinents, disminuint el tram d'obligació de tenir un pla d'igualtat passant dels 250 treballadors actuals, a 25 o més treballadors.
5.-Publicar a la pàgina Web de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a disposició de la ciutadania, el seu Pla d’Igualtat.

6.-Donar coneixement dels següents acords a l’Institut de la Dona, a l'Associació de Municipis de Catalunya a la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern Espanyol.