Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

ERC Cerdanyola diu sí a la gestió directa de les escoles bressol però adverteix del perill que suposa la fórmula proposada pel PSC

Al ple de setembre de 2022 se sotmet a votació la gestió directa de les escoles bressol però hi ha seriosos dubtes que l’empresa municipal pugui assumir el servei per raons econòmiques i jurídiques. El Grup Municipal d’ERC vetllarà per garantir la qualitat d’un servei públic clau. El Grup Municipal d’Esquerra de Cerdanyola sempre ha defensat el model de gestió directa de les escoles bressol municipals en considerar que aquest és el millor model. Com a partit d’esquerres i amb vocació de servei públic considerem que l’educació, des de les seves primeres etapes, és un pilar fonamental de la nostra societat, imprescindible per garantir els drets i les llibertats en una societat democràtica. Davant d’aquest model, és de lamentar el temps perdut quan una proposta com aquesta va ser rebutjada al ple de maig de 2018. El canvi de criteri polític del grup de govern demostra la seva falta de projecte o la poca solidesa d’aquest. Esquerra vota en coherència amb el projecte propi. Amb tot, les regidores i regidors d’ERC fan palesa l’existència de seriosos dubtes de la viabilitat de l'encàrrec de gestió de les escoles bressol a la societat municipal Cerdanyola Promocions SLU. I els dubtes són que aquesta societat municipal pugui assumir aquest encàrrec amb l’estructura, les condicions econòmiques i amb els recursos que disposa, la qual cosa posaria en risc el servei públic. Aquest neguit està basat en els informes de secretaria i intervenció que acompanyen l’expedient. Cal recordar que els mateixos dubtes ja els va expressar el Grup Municipal davant la mateixa proposta presentada per l’anterior govern el 2018. En aquella ocasió ERC també va votar a favor de la gestió pública de les escoles bressol expressant les mateixes prevencions però en aquella ocasió amb mes d’un any de temps per dur-se a terme i no 7 mesos escassos com ara. Esquerra vetllarà per tal que aquesta ara aquesta proposta no es quedi en una promesa de cara a la galeria o per satisfer el grup que els dona suport en altres ocasions.

Font: Ajuntament de Cerdanyola

ERC proposa millores a l’ordenança municipal de via pública, medi ambient i convivència ciutadana en la fase de participació ciutadana prèvia a la seva modificació

A pocs mesos d’acabar el mandat el PSC té pressa per a fer coses de forma descoordinada i atropellada El 15 de setembre acabava el termini per fer aportacions a la modificació de l’ordenança municipal de via pública, medi ambient i convivència ciutadana i el Grup Municipal d’ERC ha presentat les seves amb la voluntat de fer un text modern adequat a la realitat dels serveis municipals. Analitzant l’efectivitat i el compliment de l’ordenança actual, els republicans consideren que cal adaptar la plantilla de treballadors municipals per a què la nova ordenança no resti un mer document ineficaç i ineficient d’’impossible compliment i execució per l’administració. Així, entre d’altres, des d’ERC es proposa: 1.- Dividir l’actual ordenança en diverses i específiques: una ordenança municipal reguladora de les vies i de l’espai públic, una ordenança reguladora del medi ambient i una altra ordenança per fomentar i garantir la convivència ciutadana. 2.- Incloure en l’ordenança reguladora del medi ambient tant la millora de la qualitat sonora ambiental, com la protecció de l’atmosfera i les olors; la contaminació tèrmica i ionitzants; la gestió d’aigües; la gestió del residus; els espais verds, horts urbans i la biodiversitat i les energies renovables. 3.- Adequar la plantilla de policia local, d’agents cívics i d’inspectors a les necessitats de la ciutat i del seu creixement previst al Centre Direccional. 4.- Crear’una oficina o observatori de la convivència, amb participació transversal de la societat Civil, Policia Local, Protecció Civil, Serveis Socials, Educació i Urbanisme. 5.- Establir un règim sancionador de mesures alternatives i substitutives a les sancions econòmiques amb finalitat educadora, conscienciadora i retributiva socialment. 6.- Garantir el màxim de seguretat jurídica i que res resti a la interpretació subjectiva del funcionari policial que puguin suposar possibles abusos d’autoritat.

Un pas més cap a la reparació integral de les víctimes de l’amiant

La Llei de Fons de Compensació és una primera passa en una lluita que encara no s’ha acabat L’abril del 2021 l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant de Catalunya (AVAAC) feia arribar la Secció local i al Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola tot un seguit d’esmenes per a la Proposició de Llei de Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant que s’havia de tramitar al Congrés dels Diputats a Madrid. Des del GM d’ERC vam trametre al Grup d’ERC al Congrés dels Diputats aquestes esmenes de l’AVAAC per tal que aquestes fossin incloses, debatudes i votades. Així, i del resultat del treball conjunt, es va aconseguir millores pel que fa a les persones beneficiàries de la compensació per a les víctimes de l’amiant. Concretament reconèixer com a beneficiàries del fons públic per a la indemnització de les víctimes tant a les persones que tinguin una malaltia professional causada per l’amiant, com a les persones amb una malaltia provocada per l’amiant encara que aquesta no hagi estat provocada per l’ambient laboral, com també a les persones dependents dels beneficiaris d’aquest fons. La Proposició de Llei de Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant va ser debatuda i aprovada en Comissió al Congrés dels diputats ahir, 13 de juliol. Amb els vots a favor de tota la comissió i l’abstenció de VOX. Des d’ERC Cerdanyola agraeixen la tasca de l’AVAAC, ja que sense la seva feina, lluita i constància, les víctimes de l’amiant no tindrien el fons de compensació. ERC Cerdanyola també recorda que Cerdanyola és una de les ciutats més afectades per l’amiant, amb víctimes directes de l’amiant com les persones que treballaven a la fàbrica de la Uralita, com en víctimes indirectes: les famílies dels treballadors, veïnat proper a la fàbrica, com veïnat en general que ha inhalat les fibres de l’amiant en tenir-les encara presents a la nostra ciutat. ERC es mostra satisfeta per aquest reconeixement a les víctimes de l’amiant, que fa anys que havia d’haver arribat, però també es mostra crítica perquè encara hi ha molta feina a fer tant pel reconeixement d’una reparació integral de les víctimes (dret a una jubilació anticipada per a les persones afectades per l’amiant), com per a l’eradicació total de la presència de l’amiant.

ERC celebra l'obertura de les piscines del Bosc Tancat, però lamenta com s’ha gestionat

El juny de 2021 el govern del PSC va afirmar que el Bosc Tancat obriria aquell estiu. Ha passat tot un any i, per fi, el divendres 8 de juliol han obert les piscines, a l'espera que obrin la resta de serveis (bar-restaurant i tirolines). Aquesta és una notícia esperada per tothom, en especial per les famílies i els infants dels Casals d'Estiu que podran utilitzar aquest espai. Esquerra mostra la seva satisfacció, tot i que lamenta i critica la deficient gestió que ha fet el govern municipal. Per a ERC és imprescindible comunicar què ha passat durant tot aquest any i també el com. A banda de l'esperada obertura del Bosc Tancat, considera que cal assegurar la continuïtat del servei amb la màxima seguretat jurídica. La ciutadania no ha de patir les conseqüències de la desídia del govern municipal en vetllar perquè es compleixi amb allò legalment previst i amb allò que preveu el contracte: 1- El mes d'abril de 2022 el Ple municipal va acordar demanar a l'empresa que gestiona el Bosc Tancat per a què aportés la garantia del contracte per un import de 100.000 €, com exigeix la llei. Aquesta garantia no es va aportar fins al passat 5 de juliol, totalment fora de termini, la qual cosa hauria de comportar la seva no admissió, com passa amb qualsevol altre tràmit quan algú no compleix amb els terminis que fixa l’administració. 2- Durant aquests mesos s'ha publicat al BOE la llista de morosos amb la Hisenda Pública on consta que l'empresa que hauria de gestionar el Bosc Tancat té un deute de 661.516,94 €. 3- Ser deutor a la Hisenda Pública suposa que l'ajuntament hauria d'iniciar contra l'empresa fins a tres expedients administratius per a: -. Declarar la prohibició de contractar de l'empresa -. Resoldre el contracte -. Imposar penalitats de fins a 100.000 €. És a dir, a parer d’ERC i d'acord amb els informes jurídics que consten en l'expedient administratiu, allò que s’hauria d’haver el passat ple urgent del dia 6 de juliol hauria d’haver estat requerir a l'empresa concessionària per a què aportés la documentació necessària prèvia a iniciar els expedients que podria comportar la resolució del contracte.

Esquerra organitza a Cerdanyola una recollida de signatures pel moviment ILP #RegularizaciónYa

Esquerra Republicana està fent un desplegament al territori en suport al Moviment #RegularizacionYa que impulsa la Iniciativa Legislativa Popular per a reclamar la regularització de persones migrants. La Secció Local d’ERC de Cerdanyola del Vallès organitza un acte per donar a conèixer la campanya de recollida de signatures a favor de la regularització de les persones migrants. L’activitat que comptarà amb la intervenció de tres persones destacades en la lluita i el treball constant per la regularització de totes les persones amb independència del seu lloc i situació d'origen i es podrà signar als formularis oficials de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). L'acte serà el proper dissabte 18 de juny entre les 10:30 i les 12:30 hores al carrer Sant Antoni entre els carrers Felicià Xarau i Francolí. En acabar els parlaments i la recollida de signatures es preveu que les persones assistents puguin compartir un refresc i una estona de bona conversa. Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola del Vallès Divendres 10 de juny de 2022  

Posem Cerdanyola en Marxa

Cerdanyola afronta reptes enormes des de la renovació de l’espai públic, la mobilitat sostenible, millorar els serveis a les persones, garantir el dret a l’habitatge per no seguir perdent generacions de gent jove, imprimir una visió transversal feminista i diversa a tota l’administració, l’estalvi d’energia i d’aigua i la transició pública i privada urgent a les energies renovables, revitalitzar el comerç amb una perspectiva de futur, oferir models d’oci i cultura atractius i integradors, un nou model de recollida de residus... Esquerra Republicana és l’únic partit que té un projecte de futur sòlid i ambiciós per Cerdanyola i és la única alternativa possible a l’hegemonia històrica que té la ciutat encallada entre el populisme i el conformisme. La nostra secció local fa temps que acull tota mena de persones que volen fer realitat les seves iniciatives per una ciutat més moderna, acollidora i sostenible on puguem conviure ara les generacions futures. No parlem només de militància, que també, sinó de tot un ventall de possibilitats que comencen simplement per tenir informació de primera mà. SEGUIR LA FEINA D'ESQUERRA Tant la Secció Local d’ERC com el Grup Municipal de 5 regidores i regidors i les dues vocalies de l’EMD de Bellaterra apareixen sovint als mitjans de comunicació locals amb motiu de diferents activitats. Moltes són propostes concretes per la ciutat o actes oberts a la participació. Cap altre partit de Cerdanyola té a data d’avui una agenda com la d’Esquerra independentment dels períodes electorals. Si no voleu dependre de la premsa podeu seguir les nostres xarxes a: - Twitter - Facebook - Instagram - Youtube A l’entorn d’ERC Cerdanyola també trobareu els perfils a les diferents xarxes de la portaveu del Grup Municipal, Helena Solà, el candidat a l’alcaldia pel 2023, Albert Turon i Vilaseca, les regidores i regidors Montse Nieto, Íñigo Garcia d’Enterria, i Carme Pina. També trobareu a Twitter ERC Bellaterra amb les vocalies del Quim Oltra i Laura Batalla.

Esquerra proposa emplaçar immediatament contenidors intel·ligents als barris de la Carretera de Barcelona

L'imminent canvi en el model de recollida de residus previst a Ripollet podria incrementar el volum de residus de Cerdanyola. L’Ajuntament de Ripollet ha anunciat que, a finals de juny, implementarà un nou sistema de recollida de residus amb el que preveu augmentar el percentatge de recollida selectiva. El nou model és diferenciat segons el barri, i a la zona que limita amb Cerdanyola els contenidors d’envasos, orgànica i resta només els podran obrir els veïns i veïnes de Ripollet amb targeta o una aplicació del mòbil i només es mantindran oberts els contenidors de paper i vidre. La proximitat amb els contenidors dels carrers de Cerdanyola obre la possibilitat de que algunes persones prefereixin canviar de carrer per desfer-se dels seus residus davant qualsevol dificultat o falta d’adaptació al nou model de recollida. Aquest ús indegut podria provocar un mal funcionament en la recollida de residus de Cerdanyola: saturació de contenidors, desbordaments i un increment dels residus a recollir, transportar i tractar, amb el proporcional increment de costos. Per prevenir aquest problema el Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola proposa que els contenidors dels nostres barris contigus a Ripollet incorporin de manera urgent sistemes de tancament per targeta i mitjançant una aplicació de mòbil a disposició dels veïns i veïnes de Cerdanyola. Esquerra porta anys denunciant que amb el sistema actual no s’ha aconseguit anar més enllà d’un 36% de recollida de residus, la qual cosa incompleix la normativa catalana i directives europees. També ERC ha reclamat de forma reiterada, durant aquest mandat i també l’anterior, que calia fer un nou contracte de neteja viària i recollida de residus, però els diferents governs només han fet que augmentar el seu cost i prorrogar-ho, ara de forma indefinida fins que no hi hagi una nova adjudicació del contracte, però sense que el PSC hagi definit encara el model del servei a prestar. En aquest sentit destaquen: - Moció d’ERC presentada el desembre de 2018 i aprovada per unanimitat que instava el govern a fer els estudis pertinents per a millorar el sistema de recollida de residus dos anys abans no finalitzés el contracte vigent el 2020.

Fa anys que ERC denuncia la mala gestió del servei de neteja i escombraries que ara convoca vaga indefinida

Esquerra exigeix explicacions sobre les gestions fetes amb l’empresa concessionària, amb els sindicats així com els sistemes i recursos destinats al control i fiscalització del servei. Els sindicats CCOO, UGT i CGT han convocat vaga indefinida a Prezero (abans CESPA), l’empresa encarregada del servei públic de recollida de residus i neteja de la via pública de Cerdanyola del Vallès, a partir del 27 d’abril. Afirmen que l’empresa vol retallar es sous un 2 % durant dos anys, i congelar-lo durant tres anys més. El contracte de recollida de residus municipals i neteja de l’espai públic amb CESPA acabava el 2020 però no tenien preparada una nova licitació. Per aquest motiu el 17/12/2020 l’equip de govern del PSC amb el suport d’En Comú Podem, va acordar PRORROGAR el contracte de gestió dos anys fins el 31/12/2022. Durant el debat es va tornar a insistir en la necessitat de supervisar la concessió per millorar el servei i assegurar-ne la correcta prestació. De fet, el 28/02/2019 ERC ja havia votat en contra d’augmentar el preu del contracte en més d’un milió d’euros per aquesta manca de control de la concessió i la fiscalització d’aquests serveis amb el perill de que es pagui per uns serveis que no s’hagin prestat correctament com ha passat en altres municipis com Badalona o Sabadell on s’han reclamat pagaments indeguts per valors milionaris. Per tot això el Grup Muncipal d’ERC ha sol·licitat per escrit la convocatòria urgent d’una reunió de treball amb els regidors responsables i els tècnics municipals adients. Exigim explicacions de la convocatòria de la vaga, les negociacions fetes pel govern amb l’empresa concessionària i els representants del treballadors, així com que se’ns informi de l’estat de pagament de les factures pels serveis prestats i dels controls que es fan sobre aquestes factures, incloent el número de treballadors que destina per l’ajuntament a aquesta finalitat. Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola del Vallès Dijous 21 d’abril de 2022  

Per Sant Jordi tornem al carrer creant un punt d’intercanvi i recollida de llibres de segona mà per a «Llibre Solidari»

Enguany Esquerra recupera la paradeta a la Plaça Abat Oliba per tornar a gaudir de la festa de Sant Jordi a peu de carrer. No vendrem llibres i roses a la nostra parada, com han demanat diversos establiments, els podreu trobar a les llibreries i floristeries. En canvi proposem una activitat diferent que posi en valor la lectura i la reutilització dels llibres. Convidem a tothom que ho vulgui a venir a la parada amb llibres de segona mà per tal d’intercanviar-lo per algun altre que li pugui interessar, o donar-lo per a l’Associació Llibre Solidari Sabadell amb els que recull fons econòmics per la seva obra social. També disposarem de fulls de signatures per la iniciativa legislativa popular per la regularització de les persones migrants #ILPRegularitzacióJa amb l’objectiu d’aconseguir 500.000 signatures per tal que arribi al Congrés dels Diputats. Us esperem a la parada per recuperar aquesta gran festa de la cultura. Secció Local d’ERC a Cerdanyola del Vallès Dijous 21 d’abril de 2022