Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

Esquerra organitza regidories de barri i comença una sèrie de visites presencials

El Grup Municipal d’ERC sistematitzarà la recollida de propostes i queixes veïnals en un sol document abans de l’estiu. Les regidores i regidors d’Esquerra Republicana s’han assignat la revisió dels barris de Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu de fer una visita presencial a tots ells abans de l’estiu. Els recorreguts es faran conjuntament amb associacions de veïns i veïnes així com entitats representatives de cada zona d’acord amb les demandes d’aquestes. L’objectiu és recollir de manera sistemàtica les queixes veïnals, les necessitats no cobertes pels serveis existents així com propostes de millora. El treball de camp ha de permetre presentar un document de resum amb el diagnòstic de la situació dels barris a la ciutat de forma objectiva, coherent i en estret contacte amb la realitat que s’hi viu. Sense ser una llista exhaustiva, la distribució proposada és la següent: Helena Solà ([email protected]): Gorgs, Montflorit i Can Cerdà. Íñigo G. Enterria ([email protected]): Serraparera, Banús i Bona Sort. Montse Nieto ([email protected]): Canaletes, Guiera i Fontetes. Albert Turon ([email protected]): Ca n’Antolí, Sant Ramon, Centre i Campoamor. Carme Pina ([email protected]): Carretera de Barcelona, Cerdanyola de Baix i Can Xarau. A Bellaterra i el Turó de Sant Pau aquesta tasca s’està fent de manera habitual per part de les vocalies a l’EMD, Quim Oltra i Laura Batalla, on es fa un treball específic donada la singularitat administrativa del barri. Durant la propera primavera es contactarà amb les associacions i entitats dels barris per tal de concertar les visites sobre el terreny. Si algú està interessat en participar a alguna de les visites o vol fer arribar algun tema específic, es pot adreçar als correus electrònics de les regidores i regidors. En cas que consideri que el seu barri no encaixa en cap dels esmentats, o vol fer arribar alguna altra proposta se l’atendrà al correu [email protected]

Contenidors reciclatge

Esquerra reclama que el govern faci una sessió oberta amb els grups de l’oposició sobre el futur de la recollida selectiva

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès haurà d’escollir l’estratègia a implementar referent a la recollida selectiva a partir d’un estudi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha encarregat diversos estudis per conèixer com millorar la recollida selectiva als municipis metropolitans per assolir els objectius que determina la Unió Europea, en el sí del Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25). L'estudi ha de presentar el millor sistema per incrementar la recollida selectiva als objectius indicats pel PREMET 25: un 55% al 2025. ERC lamenta la situació actual del sistema de recollida de residus a la ciutat, molt lluny dels objectius fixats, pel que fa a la recollida selectiva, així com per la pròrroga del contracte actual del servei que condiciona a mantenir-lo durant dos anys més. Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC reconeix la voluntat del govern de la ciutat de compartir amb els grups de l’oposició els estudis previs que es realitzen i proposa la realització d’una sessió oberta amb tots per analitzar les propostes que indiquen els informes de l’AMB i per tal que el model que s’apliqui sigui de consens a la ciutat. En reiterades ocasions, a travès de mocions presentades i aprovades, en diferents sessions plenàries, al desembre del 2018: https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/certificat_93.pdf, al desembre del 2019 https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/certificat_ple_desembre_punt_9.pdf, per activa i per passiva, s’ha fet esment a la necessitat de realitzar estudis, d’implantar canvis per tal d’assolir de cara a assolir els objectius de recollida selectiva de residus fixats per l’any 2020, avaluant com a mínim la viabilitat tècnica i econòmica d’implantar el sistema de recollida “porta a porta” (ja sigui a tot el municipi, ara sigui per barris), o el sistema de pagament per generació o qualsevol altre sistema.

El Govern municipal del PSC autoritza pagaments de 4 milions d'euros sense contracte durant l’any 2020

L'ajuntament assumeix deutes contrets fora dels procediments establerts com a reconeixements d'obligacions. Esquerra proposa una comissió per revisar aquestes despeses i evitar que la situació es repeteixi. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès arrossega un problema molt greu en la gestió comptable que el govern del PSC, tot i la seva llarga experiència de govern, és incapaç de resoldre de forma ràpida i eficient. D'acord amb un informe de la intervenció municipal, al que ha tingut accés el grup Municipal d'ERC, durant l’any 2020 es va aprovar una despesa de 4 milions d'euros amb els procediments de reconeixements d’obligacions o pagaments de caixa fixa, és a dir, actuacions sense cap tipus de procediment contractual. Aquesta situació no és nova ja que el 2018 es van pagar sense contracte 8 milions d’euros i el 2019 fins 5 milions d’euros. El servei d’intervenció municipal ha avisat reiteradament d’aquest incompliment al govern municipal i també els regidors republicans ho han denunciat als plens demanant mesures per evitar la proliferació d'aquest tipus de forma de pagament. Els reconeixements extrajudicials d'obligacions haurien de ser excepcionals, per despeses imprevistes i urgents que no poden esperar la tramitació administrativa. A l'ajuntament de Cerdanyola però s'ha convertit en una forma habitual, reiterada, permanent i constant durant anys i s'utilitza com a procediment ordinari de gestió de la despesa. Precisament aquest lloc de treball d'intervenció municipal pateix una greu inestabilitat a l’Ajuntament, on es succeeixen les persones que ocupen el càrrec amb més freqüència de la que seria desitjable. Totes elles s'han queixat de la manca de personal per poder dur a termes les seves competències amb la deguda agilitat i eficiència. En aquest sentit Esquerra recorda que va presentar una moció al ple de novembre de 2020 per millorar la dotació personal i material dels serveis econòmics i d’intervenció, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, però el PSC, i En Comú Podem hi van votar en contra.

ERC considera imprescindible la convocatòria urgent de nous ajuts COVID-19 per a famílies, empreses i autònoms

El govern municipal finalitza el procés de concessió dels ajuts atorgant només 608.000€ dels 1.600.000€ promesos. Per resolució d’alcaldia de data 10 de febrer, el govern municipal va atorgar els últims ajuts pels afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària de la Covid19. Aquests ajuts estaven destinats tant a les famílies i particulars, com a les empreses i autònoms. La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions era de 1.600.000 € i, d’acord amb la resolució citada, un cop finalitzat el procés de concessió només s’han atorgat 608.584,95 € i ha quedat un restant no repartit de 991.415,05 €. És a dir, s’ha deixat de repartir un 50% més d’allò adjudicat, amb la qual cosa no s’ha aconseguit els objectius previstos d’intentar impulsar l’activitat econòmica i atorgar liquiditat a empreses i famílies. El passat mes de juny, quan el ple municipal va aprovar els ajuts, des d’ERC ja es va denunciar que es consideraven del tot insuficients aquests, tant l'ajut únic de 100€ per a les persones que han perdut la feina o estan afectades per un ERTO o han hagut de demanar excedència o reducció de jornada per tenir cura dels fills/filles menors de 12 anys durant aquests mesos d'estat d'alarma, com la partida prevista per la línia d’ajuts a autònoms i empreses, on caldria haver estat més generosos i destinar-ne també més recursos econòmics. Els fets, dissortadament, creuen els republicans, els hi ha acabat donant la raó, perquè no s’ha repartit ni un 40% del total previst atesa la burocràcia que s’exigia per cobrar uns ajuts de poca quantitat. Cal recordar que en el ple d’octubre de 2020 es va aprovar una moció, amb la única abstenció del PSC, en la qual s’instava al govern municipal per a què estudiés la convocatòria de nous ajuts directes als autònoms i petites empreses, i als seus treballadors. Quatre mesos després, des d’ERC es considera que és del tot irresponsable l’actuació del govern municipal per no haver convocat nous ajuts quan continuen en vigor les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment l’activitat econòmica a certs sectors de la nostre població.

Esquerra denuncia la lentitud i inoperància del Govern en respondre a la petició del Síndic de Greuges en relació als talls d'electricitat

Com a reacció als diferents talls de subministrament elèctric que, sense avís previ per part d'ENDESA, venen afectant diversos barris de la ciutat i que van ser especialment intensos durant la setmana del 14 al 21 de desembre de 2020, el grup municipal d’ERC Cerdanyola va presentar, davant el Síndic de Greuges de Catalunya, una queixa i reclamació al deficient servei de l’empresa subministradora i la minva en la qualitat de l’energia prestada. Complementàriament en aquells dies, des de la secció local es va facilitar una proforma de reclamació a les persones afectades, facilitant el tràmit de reclamació individual i la informació necessària per realitzar-lo davant: ENDESA Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, Ajuntament de Cerdanyola Servei de qualitat del subministrament elèctric, Generalitat de Catalunya Síndic de Greuges El grup municipal ha utilitzat les sessions dels òrgans col·legiats municipals, comissions informatives i ple, així com els canals d’interpel·lació al govern, a travès d’instància o de reunions de seguiment i control, per demanar quines eren les actuacions adoptades per l’ajuntament en la cerca d’una solució immediata. D’aleshores ençà, dos mesos després, la resposta ha estat que s’està redactant un informe jurídic que ens faran arribar quan estigui enllestit. Entretant, el síndic de greuges ens ha comunicat que ha contactat amb la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, el Departament d'Empresa i Coneixement i de forma reiterada amb l’Ajuntament de Cerdanyola, sol·licitant informe i documentació, fent-nos saber què “no l’han rebut i s’ha superat el termini de temps legal per respondre” i comunicant-nos que “tot recordant-li el deure de facilitar-la”. El Grup Municipal d’ERC vol denunciar aquesta situació ja que, considera prioritària l’actuació del govern en aquest àmbit en tant que suposa la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries al subministrament d'energia elèctrica en condicions de qualitat i seguretat, i vol deixa palès que, si l’ajuntament no actua amb diligència, Cerdanyola restarà a la cua de les ciutats afectades per una deficient prestació en el servei de subministrament elèctric.

Esquerra referma el compromís amb l’eradicació de l’amiant i la lluita contra els abocadors a Cerdanyola

Juli Fernández i Helena Solà, candidats d’ERC a les eleccions del 14F al Parlament van valorar els principals problemes ambientals de la ciutat. Cerdanyola del Vallès pateix des de fa dècades dos problemes de contaminació greus que afecten la salut de les persones i el medi ambient. El primer és la presència d’amiant provinent de la històrica fàbrica de fibrociment Uralita i els abocaments que es van fer durant anys per tot el municipi, a més de l’ús massiu dels productes que contenen aquest material i que encara és present a moltes construccions. També els abocadors de tota mena, controlats o no, que es van mantenir actius a la nostra ciutat fins fa ben poc han deixar una herència tòxica difícil de gestionar. El primer candidat d’Esquerra al Parlament pel Vallès Occidental, Juli Fernández, ha fet una visita a Cerdanyola on ha conegut de primera ma aquestes problemàtiques i el repte que suposa donar-los una solució. Ha guiat la visita la portaveu del Grup Municipal d’ERC, Helena Solà, que ha estat designada per la FMC a la Comissió per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya. Esquerra sempre ha estat al costat de la gent defensant el medi ambient per tal que les persones puguem gaudir d’una vida plena i saludable. En aquest sentit la Secció Local i el Grup Municipal d’ERC s’han significat reiteradament en la lluita contra els abocadors i per la retirada de les restes d’amiant que periòdicament afloren a Cerdanyola, incloent espais especialment sensibles com les escoles o espais públics. La visita ha servit per constatar, un cop més, que les administracions públiques hauran de treballar coordinadament per resoldre uns problemes ambientals que són prioritaris per a la nostra ciutat. Secció Local d’ERC a Cerdanyola 11 de febrer de 2021  

ERC Cerdanyola aplica mesures per garantir el dret a vot amb seguretat

Dimecres a les 19:00h es farà una sessió informativa en línia per explicar les mesures que s’aplicaran durant la jornada electoral i resoldre dubtes. Esquerra pagarà un test d’antígens a les persones apoderades a més de facilitar elements de protecció individual i una formació específica. La jornada electoral del 14 de febrer s’hauria d’haver ajornat, però donades les circumstàncies actuals cal que totes les parts implicades treballem per garantir tant el dret a vot com la seguretat de votants, membres de meses electorals i resta de persones relacionades amb el procés. La Secció Local d’ERC de Cerdanyola està prenent les mesures disponibles amb l’objectiu de minimitzar els riscos posant les eines necessàries i fent arribar la informació de manera clara i concisa. Pel que fa a les persones que aniran a votar: Esquerra farà una sessió informativa dimecres 10 de febrer a les 19:00h en línia on explicarem les novetats a l’hora d’anar a votar diumenge així com les mesures de seguretat recomanades: https://us02web.zoom.us/j/83000945783 Comprovar el punt de votació abans de sortir de casa ja que en molts casos serà diferent de l’habitual. Es pot trobar a la targeta censal rebuda per correu o a l’adreça: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/cens Portar el vot preparat de casa. Si no s’ha rebut per correu es pot recollir amb seguretat aquest dimecres 10 o divendres 12 de 17:00h a 20:00h en una taula a l’exterior del local d’ERC (c/St. Ramon 177 de Cerdanyola). Pel que fa a les persones apoderades que vetllaran pel correcte desenvolupament de la jornada electoral: Minimitzarem el nombre d’apoderats/des de manera que aportem el mínim de gent possible als col·legis electorals. Les persones apoderades d’ERC s'hauran pogut fer un test d’antígens abans de la jornada electoral per assegurar en la mesura del possible que no aportem persones asimptomàtiques. Les persones apoderades disposaran de material de protecció personal per evitar contagis durant la jornada.

Impulsarem que la Carretera de Barcelona sigui un eix cívic prioritzant les persones, la vida comercial i la mobilitat sostenible

Esquerra Republicana es compromet a treballar perquè la via recobri «el caràcter humà d’enllaç de municipis i trenqui les actuals barreres de continuïtat urbana». Helena Solà: «la N-150 és un obstacle que hem de transformar en un eix d’unió entre municipis tot potenciant l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu». 04/02/2021 | Esquerra Republicana es compromet a impulsar al Parlament de Catalunya la transformació de la carretera N-150 entre Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac en l’avinguda metropolitana del Vallès Sud. El candidat republicà número 17 per Barcelona el 14-F, Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell 2015-2017 i actual delegat del govern a la regió metropolitana, ha presentat la proposta de pacificació de la via acompanyat de Jordi Sánchez, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Montcada; Helena Solà, portaveu d’ERC a Cerdanyola, i Lurdes Serra, portaveu d’ERC Ripollet. Transformació urgent Juli Fernàndez ha afirmat: «Creiem que aquest projecte és necessari per a les ciutats perquè som en un context d’emergència climàtica, i perquè la proximitat dels nostres veïns a vies d’alta capacitat no és ni el millor per a la seva salut ni és el millor model per combatre la crisi ambiental. La funció més lògica d’aquesta carretera històrica a dia d’avui és que sigui una via de connexió entre els nuclis urbans, que estigui pacificada, que sigui un eix cívic, i que els espais obsolets que l’envolten puguin tenir una nova vida al servei de la gent. Que pugui incrementar la confortabilitat d’aquesta via, que, en molts trams, és una cicatriu entre continuïtats de barris de ciutats diferents, i, per tant, allò que ja està començant a passar a Montcada ha de poder continuar en tota l’extensió de la carretera, transformar-la en una avinguda metropolitana». Fernàndez ha afegit: «El nostre compromís és, des del Parlament de Catalunya, en la propera legislatura, treballar perquè això pugui ser una realitat i perquè el govern de la Generalitat, conjuntament amb els ajuntaments que formen part d’aquest entorn, tingui la capacitat d’arribar a acords que facin possible aquesta avinguda metropolitana que pensem que és el millor per als veïns de les diferents ciutats».

Juli Fernàndez: “La salut i la vida són prioritats absolutes per a Esquerra. Quan governem, ho demostrem: ampliem el Taulí i construïm el Lluch”

Els republicans treuen pit de la seva tasca al capdavant del Departament de Salut de la Generalitat, on han revertit les retallades des del 2015 amb un increment acumulat del pressupost de gairebé 1.500 milions d’euros L’esperat hospital Ernest Lluch és imprescindible per millorar l’assistència sanitària a Cerdanyola i el seu entorn, a més de rebaixar la pressió al Taulí Esquerra Republicana defensa que el dret a la salut i a la vida s’han de convertir en una prioritat absoluta en la presa de decisions, i posa com a exemple de la feina feta al govern en aquest sentit l’ampliació del Parc Taulí a Sabadell i la construcció del nou hospital Ernest Lluch entre Cerdanyola, Montcada i Ripollet, anunciades recentment per la Generalitat. Juli Fernàndez, candidat republicà per Barcelona el 14-F, ho ha defensat avui dilluns acompanyat de regidors d’Esquerra Republicana a Sabadell i Castellar, davant del Taulí, d’una banda, i, de l’altra, de representants de la formació a Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Badia i Barberà davant del futur hospital Ernest Lluch. Nou model social i sanitari Juli Fernàndez, candidat republicà del Vallès Occidental el 14-F, ha dit: “La salut sempre ha estat una prioritat quan Esquerra Republicana ha format part d’un govern; els pressupost del departament ha crescut sempre, sempre, quan hi ha hagut un conseller de Salut republicà. I, actualment, amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la construcció del nou hospital Ernest Lluch i l’ampliació de l’Hospital Parc Taulí són les millors notícies que podíem donar als vallesans. Aquests equipaments són imprescindibles per a l’atenció sanitària a la comarca, per garantir el dret a la salut i a la vida, que vol dir sanitat pública. Com a primera força municipalista del país, coneixem els municipis i les seves necessitats”. Fernàndez ha afegit: “Impulsarem des del govern un nou model d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya.