Cerdanyola del Vallès

Notícia

El Grup Municipal d’ERC presenta al·legacions contra el nou Pla Director Urbanístic del Centre Direccional

Esquerra es posiciona en contra de punts clau del nou planejament, demana solucions definitives als abocadors i planteja dubtes seriosos sobre la tramitació administrativa.


El Grup Municipal d’Esquerra ha registrat un extens document d’al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional. Els rebuig al planejament proposat es centra en l’excés d’habitatges previstos, els problemes de mobilitat que generarà i la falta de solucions de transport públic, o la inseguretat al voltant dels abocadors existents i les solucions que es proposen. Tanmateix, es plantegen altres aspectes més tècnics com ara la forma de tramitació del PDU, la col·lisió amb la tramitació del PDU Metropolità d’àmbit superior així com la manca de resposta a les al·legacions i propostes presentades pel mateix Grup Municipal en el període de participació ciutadana.


5.377 habitatges

El PDU que s’està tramitant proposa construir 5.377 habitatges, 600 més que el planejament anterior. Aquests nous pisos podrien suposar un augment de població de més de 15.000 persones que suposa un creixement del 26% respecte la població actual de Cerdanyola. Aquest volum d’habitatge no està justificat al planejament i no és necessari per les necessitats de la ciutat actual ni del seu entorn immediat.

En tot cas el planejament no té en compte la previsible incorporació al mercat en pocs anys d’una quantitat equivalent d’habitatges a la trama urbana de Cerdanyola per dinàmiques demogràfiques. La rehabilitació d’aquests habitatges, quan sigui necessari, ha d’evitar l’envelliment del nucli urbà actual. Obviar aquest fet i posat en contrast amb la construcció prevista al Centre Direccional podria generar disfuncions socioeconòmiques greus i manca de cohesió a la ciutat.


180.000 nous desplaçaments diaris

La nova població prevista més els desplaçaments obligats per raons de feina i la zona comercial prevista generaran un volum de mobilitat inassumible per un entorn ja saturat per la UAB i la ciutat de Cerdanyola. Al segle XIX i en plena emergència climàtica, preveure com fa el PDU que un 75% dels desplaçaments es faci amb vehicle privat és motiu suficient per invalidar el planejament. El nou PDU no només és insostenible sinó que agreuja el problema de contaminació ambiental que pateix la ciutat en lloc de posar-hi solucions.

Les propostes per millorar els accessos a l’autopista A7 són insuficients per a unes vies ja saturades actualment i que en hores punta ja deriven trànsit de pas als carrers de Cerdanyola. La principal proposta de transport públic (un nou ramal ferroviari de la UAB fins al Parc de l’Alba) ni tan sols està prevista als planejaments d’àmbit superior, d’infraestructures del transport o als plans d’inversions ni de la Generalitat ni de FGC. Més encara, les línies d’autobús proposades divideixen el terme municipal en dos segregant Bellaterra, la UAB i el Centre Direccional de la resta del municipi.


Abocadors de Can Planes i Elena

Un cop més el planejament es fa sense resoldre els principals dubtes que genera la presència d’abocadors de gran magnitud i parcialment actius dins el seu àmbit.

L’abocador Elena va ser presentat com un model a seguir i s’ha demostrat un fracàs tècnic i de gestió. La situació actual de generació de gas metà es perllongarà durant dècades durant les quals les tasques de confinament i recollida d’aquest potent agent de canvi climàtic només podran mitigar el dany i evitar accidents. La confiança en les solucions proposades per les mateixes institucions que van causar el problema es va perdre en el moment en que les successives garanties d’estanqueitat, de percentatge de matèria orgànica dipositada, de compactació del sòl, de control de lixiviats, o de no emissions de gasos van fracassar una darrera l’altra. La solució aportada recentment per tal de captar el metà emès i cremar-lo a la central de generació elèctrica propera ha de preveure la possibilitat de ser auditada per organismes independents i amb la supervisió d’entitats ecologistes de prestigi, com passa en casos similars a Alemanya.

El cas més greu és l’abocador de Can Planes i totes les actuacions i propostes presentades fins al moment no han esvaït els dubtes que genera. Després d’anys de reivindicacions i estudis, el ple municipal va aprovar demanar la declaració de Can Planes com a sòl contaminat, per majoria absoluta el maig de 2016. La resposta de que un abocador clausurat no es pot considerar tècnicament sòl contaminat no esvaeix el fet inqüestionable que és la presència de contaminació al subsòl. Els diversos estudis, en especial el presentat per la consultoria IDOM, aporten informació suficient en aquest sentit. Es pot trobar aquest estudi a la mateixa pàgina web del Parc de l’Alba a:
https://www.parcdelalba.cat/CA/2007/parc-de-l-alba/projectes.html

Sense entrar al debat tècnic del perill que suposa el contingut de l’abocador de Can Planes és inqüestionable que mereix una atenció específica més enllà dels treballs que ja s’estan executant treballs per minimitzar el risc. Fins al moment cap institució ha fet una tasca seriosa de recerca científica i tècnica de solucions que garanteixin una nul·la afectació sobre la salut de les persones i sobre l’entorn natural. Evidentment no es podran aplicar receptes estàndard i molt probablement els costos seran tant elevats com ara mateix difícils de quantificar. En qualsevol cas la urgència per urbanitzar l’entorn de l’abocador no pot condicionar decisions que en un futur puguin suposar un llast per a la salut o per al medi ambient.


Tramitació indeguda

El Grup Municipal d’ERC considera que el marc urbanístic d’aquest sector és en exclusiva l’àmbit territorial del municipi de Cerdanyola del Vallès tot i que diverses decisions prèvies o interessos permeti que s’estigui tramitant fora de tot control polític de l’Ajuntament i de la gent del territori. Com es va aprovar a l’abril de 2018 al Ple Municipal, reclamem que el nou desenvolupament urbanístic es tramiti com una modificació del Pla General Metropolità de Barcelona, competència de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en la seva aprovació provisional i per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona la seva aprovació definitiva.

Més encara, actualment ja s’està tramitant el Pla General Metropolità de Barcelona pel que el PDU del Centre Direccional pot entrar en contradiccions amb aquest o, si més no, aprovar-se de forma independent i descoordinada. Aquesta disfunció pot provocar incoherències al planejament territorial que afectaran, un cop més, al seu entorn immediat amb problemes sobre el medi ambient, la mobilitat, o la distribució de serveis sobre el territori.

Per aquests motius caldria paralitzar la tramitació del PDU del Centre direccional fins que s’aprovi el Pla General Metropolità de Barcelona.


Manca de resposta a les al·legacions prèvies

Abans de l’aprovació inicial del PDU, el Grup Municipal d’ERC ja havia presentat al·legacions que no s’han tingut en compte, entre les en destaquem les següents. El procés participatiu ni ha arribat a una part àmplia de la població ni ha assolit els necessaris consensos socials. De les diverses possibilitats de planejament no s’ha justificat l’opció triada ni s’ha tingut en compte la possibilitat de no urbanitzar o simplement consolidar les construccions existents. Buscar conjuntament amb la comunitat científica una solució definitiva a l’abocador de Can Planes i els recursos per implementar-la. El PDU preveu la majoria de zones verdes sobre antics abocadors sense generar espais lliures de qualitat. Cal millorar el corredor biològic anomenat Via Verda transformant la carretera BV1414 en un camí rural per a usos lúdics i esportius, cobrir les vies del tren, desprogramar els edificis d’oficines en forma de pantalla paral·lela a l’A7, desprogramar les restes de reserves existents per al Túnel d’Horta i la Ronda Sud, o conservar els vials antics com el Camí de Molins de Rei, Camí de la Creueta, Camí de la Serra dels Galliners i el vial d’accés actual al castell de Sant Marçal. També es demanava distribuir tota la superfície comercial per l’àmbit del planejament per evitar un nou gran centre comercial. Seria imprescindible implementar les mesures de transport públic abans de fer efectiu el planejament urbanístic per evitar que el vehicle privat ocupi tot l’espai públic disponible i col·lapsi tot l’àmbit i l’entorn.


La Secció Local d’ERC a Cerdanyola sempre ha estat atenta a les propostes de desenvolupament de la Plana del Castell prioritzant el bé comú i les persones per sobre dels interessos especulatius. La gent d’Esquerra té una llarga experiència, ja sigui a nivell particular, com en representació del partit treballant colze a colze amb les diverses entitats ambientalistes en les reivindicacions de la Via Verda i contra els abocadors. Entre totes les eines disponibles, ara també s’utilitza els tràmits administratius d’esmenes al planejament igual que no se’n descarta cap altra en el futur.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
11 de desembre de 2019