Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra Republicana presenta al·legacions al Pla Local d’Habitatge

Foto: www.cerdanyola.cat
Foto: www.cerdanyola.cat
El grup municipal d’ERC a Cerdanyola del Vallès ha estudiat el document tècnic i considera que aquesta peça clau de la política municipal no respon a les necessitats estratègiques de la ciutat i no serà útil a curt termini.


El Ple municipal del passat mes de febrer va aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge (PLH) 2020-2025. Aquest document ha estat redactat per una consultora externa en el marc d’un projecte de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. El document s’aprovà per majoria absoluta dels regidors i regidores malgrat l'abstenció dels republicans.
Les principals mancances que el grup polític ha detectat sobre el document tècnic i sobre les quals ha presentat al·legacions són aquestes sis:

1-. La manca de determinació del parc d’habitatges buits. Sense aquesta quantificació, el diagnòstic és incorrecte i fa impossible planificar objectius estratègics ni polítics ni permet implementar cap actuació.
En aquest punt les al·legacions presentades per ERC Cerdanyola demanen que es realitzi l’estudi específic.

2-. Les dades sobre infrahabitatge són de l’any 2011. Són unes dades precàries que no s’han complementat amb un treball de camp en les zones periurbanes i d’horts irregulars on hi ha concentracions de barraques.
La proposta aquí és identificar i quantificar l’infrahabitatge existent al municipi amb la cooperació dels serveis socials municipals.

3-. Així mateix els nivells de sobreocupació recollits pel document són també basats en dades del cens INE del 2011. El mateix document reconeix la insuficiència però no hi ha cap evidència de contrast.
ERC considera que cal incorporar les dades actualitzades, estudiant quins i quants són els habitatges sobreocupats que hi ha a la ciutat.

4-. No hi ha coherència entre planejament i necessitats d’habitatge. És especialment greu la manca d’habitatge dotacional per afrontar situacions d’emergència social. Es troben a faltar polítiques de creació d’aquest tipus d’habitatge en parcel·les municipals al Centre Direccional així com propostes com requalificacions i canvis d’usos sobre el planejament actual per alliberar sol a barris com Can Magí-Campoamor o la Carretera de Barcelona.
S’ha demanat també la incorporació d’aquests canvis urbanístics i en definitiva que s’incorpori la previsió de nou habitatge públic municipal.

5-. Sobre les formes alternatives d’accés a l’habitatge, els republicans han detectat manca de polítiques contundents envers l’impacte sobre el mercat de lloguer de la població vinculada a la UAB, sense una residència d’estudiants i/o professorat de curta i mitja estada. Tampoc es contemplen formes alternatives de tinença com la cessió d’ús a cooperatives ni promocions públiques ni privades destinades a pisos amb serveis assistits per facilitar una vida independent a persones amb necessitats específiques.
Cal que s’incorporin aquestes previsions als PLH.

6-. Els recursos humans i pressupostaris assignats al desenvolupament del PLH són insuficients.
És imprescindible identificar i assignar els recursos necessaris així com la determinació en quina data estaran disponibles i faran efectives les propostes contingudes en el pla.

El Grup Municipal d’ERC sol·licita al govern de Cerdanyola, que totes les propostes que planteja, per resoldre les carències del Pla Local d’Habitatge, s’incorporin al document abans de la seva aprovació definitiva, ja que considera que sense unes polítiques d’habitatge proactives no serà possible garantir el dret d’accés universal a l’habitatge a la ciutat.Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
22 d’abril de 2021